Search form

Sang'hano 9

Sauli kokomboligwa

(Sang'hano 22:6-16; 26:12-18)

1Siku izo Sauli kaiyoha ng'hani kuwatenda wanahina wa Mndewa wadumbe kwa kuwakoma. Kahita kwa Mkulu wa Nhambiko. 2Kapula yeng'higwe baluwa za utambuliso kuna zikaye za kutosela uko Damasiki muladi yahafika uko yawazahile walume na wanaake wowosondelela nzila ya Mndewa, yawagwile na yawagale Yelusalemu. 3Mbali viyakalile muna inzila habehi na kufika Damasiki, bahobaho bung'hulo kulawa kuulanga, dimmwemwesela kosekose. 4Kagwa hasi na kuhulika dizi domulongela, “Sauli, Sauli! Habali konigaza?”

5Sauli kauza, “Mndewa, weye kwa yelihi?”

Dizi diya dimwidika, “Niye ni Yesu younigaza!” 6“Lelo inuka na wingile muna dibulu, uko kwizalongiligwa chiulondeka kutenda.”

7Wanhu wakalile muna umwanza umwe na Sauli wema haja, wakala wabule da kulonga, wahulika dizi diya mbali munhu yoyalongile hawamuwone. 8Sauli kenuka na viyagubule meso yake hadahile kulola chinhu chochose. Ivo wanhu waja wamulanguliza kwa kumwamha mkono mbaka Damasiki. 9Sauli kakala siku nhatu bila kulola. Lusita ulo lose hadile chinhu wala kung'wa chochose bule.

10Uko Damasiki kukala na mwanahina imwe, zina jake Ananiya. Mndewa kalonga nayo muna yamalaguso, “Ananiya!”

Ananiya kedika, “Ona, Mndewa.”

11Mndewa kamulongela, “Isasale uhite kuinzila yoitangigwa Nzila Igoloke, na muna ikaye ya Yuda, mumzahile munhu yotangigwa Sauli kulawa Taliso. Sambi yang'hali kotosa.” 12Muna yamalaguso kamuwona munhu zina jake Ananiya kengila muna ichiheleto na kumwikila makono muladi yapate kuwona kaidi.

13Ananiya kamwidika, “Mndewa nihulika mbuli za munhu iyo kulawa kwa wanhu wengi. Nihulika mengi yehile yoyawatendele wanhu wako welile uko Yelusalemu. 14Nayo keza hano na udaho kulawa kwa wakulu wa nhambiko yawagwile wose wowokutosela.” 15Mbali Mndewa kamulongela, “Weye hita kwaviya nimsagula yawe chia changu, yagong'onde zina jangu kwa wanhu weli siyo Wayahudi na wafalume na wanhu wa Isilaeli. 16Niye mwenyewo nizamulagusa mengi yoymulonda yagazigwe kwa ichimu cha zina jangu.”

17Ananiya kahita na kengila muna ikaye iyakalile Sauli na kamwikila makono. Kalonga, “Ndugu Sauli, Mndewa kanhuma, Yesu mwenyewo yoyakulawilile muna inzila. Kanhuma muladi upate kuwona kaidi na umemezigwe Muhe Yelile.” 18Bahaja vinhu vilingile fana mabale vilagala kulawa muna yameso yake, nayo kadaha kuwona kaidi. Kenuka na kabatizigwa, 19na viyakomeleze kuja, ludabwa lwake lumbwelela.

Sauli kewapetela wanhu uko Damasiki

Sauli kakala siku ndodo hamwe na wanahina wa Yesu uko Damasiki. 20Bahobaho kandusa kupeta muna zikaye za kutosela kuwa Yesu ni Mwana wa Mulungu.

21Wanhu wose wowamuhulike wazanywa na wamuuza, “Vino munhu ino siyo ija yoyakalile yowakoma wanhu wowamtosela Yesu kuja Yelusalemu? Vino hezile hano kwa lungilo da kuwagwila wanhu na kuwagala kwa wakulu wa nhambiko?”

22Mbali Sauli kagendelela kupata ludabwa na kuweng'ha lugano Wayahudi wowokala Damasiki kwa kulagusa kuwa Yesu ni Chilisito.

23Vizifosile siku nyingi, Wayahudi waiting'hana hamwe na wapanga mipango ya kumkoma Sauli, 24mbali Sauli kaihulika mbuli iyo. Ichilo na imisi wamkaliza muna inzila ya kwingilila muna dibululu muladi wamkome. 25Mbali ichilo wanahina wake wamsola, wamuhulumusa muna ichigelo kufosela muna dizonzo dodikalile muna ing'huta.

Sauli uko Yelusalemu

26Sauli viyafikile Yelusalemu, kageza kuilumba na wanahina, mbali wakala wamdumba kwaviya hawatogolile kuwa yeye ni mwanahina. 27Mbali Balinaba kamsola Sauli na kamgala kwa watumigwa. Kawalongela watumigwa viya Sauli viyamuwonile Mndewa muna umwanza wake na kuwa Mndewa kalonga nayo, na viyapetile zina da Yesu bila kudumba kuja Damasiki. 28Sauli kakala hamwe nawo na wahita wose Yelusalemu yose, kapeta mbuli ya Mndewa bila kudumba. 29Kapeta na kuilonga na Wayahudi wowolonga Chigiliki, mbali nawo wageza kumkoma. 30Ndugu viwamanyile imbuli iyo wamsola Sauli mbaka Kaisaliya na wangala Taso. 31Ivo wahuwila wa Chilisto wakala na tindiwalo muna isi yose ya Yudeya na Galilaya na Samaliya. Kwa nhazo ya Muhe Yelile wapata ludabwa lwa kongezeka peta yawo viwagendelele kumuhulika Mndewa.

Eneya kohonyigwa

32Petili viyakalile kohita chila hanhu, kafika kwa wanhu welile wowokala Lida. 33Uko kamfika munhu imwe yatangigwe Eneya, yagonile mudilili kwa miyaka minane kwa utamu wa kuholola. 34Petili kamulongela, “Eneya, Yesu Chilisito kokuhonya. Inuka, sola lili jako.” Bahobaho Eneya kenuka. 35Wanhu wose wowakalile Lida na Shaloni wamuwona Eneya, nawo wambwelela Mndewa.

36Uko Yopa kukala na mwanahina wa chike yatangigwe Tabita, kwa Chigiliki Dolikasi, fambulo jake “Mtalati” mwanamke iyo kakala kotenda yanogile siku zose na kawataza ngayengaye. 37Muna zisiku izo kaugula na kadanganika. Wasunha lukuli lwake na wawika muna ichiheleto cha kuchanyha. 38Lida si hatali ng'hani na Yopa, ivo wanahina viwahulike Petili kauko, wawatuma wanhu waidi kumwake, na wamulamba, “Izo kumwetu himahima” 39Petili kahita nawo, na viyafikila wamgala muna ichiheleto cha kuchanyha, Wagane wose wanzunguluka Petili wolila na kumulagusa makoti na viwalo viyasonile Dolikasi viyakalile yang'hali mgima. 40Petili kawalava wose kunze, maabaho katumbala mavindi na katosa kaluhindukila lukuli lwa mwanamke ija yadanganike, kalonga, “Tabita, inuke!” Maye kabenzula meso yake na viyamuwonile Petili, kenuka na kukala hasi, 41Petili kamwamha na kamwinula. Maabaho kawatanga wanhu welile hamwe na waja iwagane, kamuleka muna yamakono yawo ka mgima. 42Mbuli ino imanyika muna yamabululu ya Yopa, na wanhu wengi wamuhuwila Mndewa. 43Petili kakala uko Yopa siku nyingi na munhu imwe yotangigwa Saimoni, munhu yosang'hana mbende.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index