Search form

Yohana 10

Simwe da mdimi

1Yesu kawalongela, “Nowalongela kweli, munhu yoyose one hengile bule muna ichikwama cha ng'hondolo kufosela muulwivi, mbali kaibebenyeka na kwingila kwa nzila zimwenga, iyo mbavi na muhokaji. 2Munhu yokwingila kwa kufosela muulwivi iyo niiyo ndimi wa ng'hondolo. 3Mkalizi wa lwivi komfungulila munhu iyo, ng'hondolo wohulika dizi jake. Nayo kowatanga ng'hondolo wake kwa mazina yawo, maabaho kowagala kunze. 4Yahawalava kunze ng'hondolo wake, kowalongolela, nawo wamuinza kwaviya wadimanya dizi jake. 5Hawamuinza munhu imwenga bule, mbali wezamulema kwaviya hawadimanyile dizi da munhu imwenga.”

6Yesu kawalongela simwe dino, mbali wawo hawavimanyile chiya chayalongile.

Yesu ni mdimi yanogile

7Maabaho Yesu kawalongela kaidi, “Nowalongela kweli, niye ni ulwivi wa ng'hondolo. 8Wanhu wose wowanilongolele niye wawo wabavi na iviya wahokaji, na ng'hondolo hawawahulike bule. 9Niye ni lwivi. Munhu yoyose yoyokwingila kufosela niye kezakomboligwa. Kezakwingila na kulawa kuzahila ndiya. 10Mbavi kokwiza kwa lungilo da kubawa, kukoma na kubananga. Niye niza kwa lungilo da kuwatenda muwe na ugima, na iviya sekemuhungukiligwe na chinhu chochose muna ugima wenu.

11“Niye ni ndimi ninogile. Ndimi yanogile kolava ugima wake kwa ng'hondolo wake. 12Munhu yoyolihigwa kwa kuwadima ng'hondolo, na si mwene ng'hondolo, yahamuwona mbwizi kokwiza, kowaleka ng'hondolo na kokimbila. Ivo mbwizi kowagwila na kuwapwililisa ng'hondolo. 13Kokimbila kwaviya ni munhu wa kulihigwa muhala, na hawagesa ng'hondolo bule. 14Niye ni ndimi ninogile. Nowamanya ng'hondolo wangu, na ng'hondolo wangu wonimanya niye. 15Fana Tata viyonimanya na niye nommanya Tata, na noulava ugima wangu kwa ichimu cha ng'hondolo. 16Iviya ninawo ng'hondolo wamwenga, wawo siyo wa chikwama chino. Wawo nawo nolondeka niwagale hano iviya. Wezadihulika dizi jangu, na kwizakuwa bumbila dimwe da ng'hondolo na mdimi imwe.

17“Tati yangu konilonda kwaviya noulava ugima wangu muladi niuhokele kaidi. 18Habule munhu yonihoka ugima wangu. Noulava kwa kulonda mwenyewo. Nina udaho wa kuulava, na nina udaho wa kuusola kaidi ugima wangu. Vino ivo Tata viyanilagilize nitende.”

19Mbuli zino za Yesu ziwatenda Wayahudi waibagule kaidi. 20Wanhu wengi walonga, “Ino kana chinyamkela na iviya kana chipeyu. Vino habali mwomtegeleza?”

21Mbali wamwenga walonga, “Munhu mwene chinyamkela kodahaze kulonga vino? Vino chinyamkela kodaha kumuhonya munhu chipofu?”

Wayahudi womulema Yesu

22Uko Yelusalemu kukala na Dugila da kuika wakifu Kaye ya Mulungu, iviya ukala msimu wa chihuhwe. 23Yesu kakala muna Ikaye ya Mulungu, kogenda muna uluhelengo lwa Solomoni. 24Wayahudi wamzunguluka, wamuuza, “Vino kwizachileka muna umkangagile mbaka lini? Chilongele funhu funhu fana weye kwa Chilisito.”

25Yesu kawedika, “Nimulongelani, mbali hamuhuwile bule. Mauzauza yonitenda kwa zina da Tati yangu yoniyalagusa, 26mbali mweye hamtogola kwaviya mweye siyo ng'hondolo wangu. 27Ng'hondolo wangu wodihulika dizi jangu, nowamanya nawo woniwinza. 28Nowena ugima wa siku zose, nawo hawezadanganika bule. Habule munhu yoyodaha kuwalava mmakono yangu. 29Tati yangu yoyaninile wawo, ka mkulu kufosa wose. Habule munhu yoyodaha kuwalava mmakono ya Tati yangu. 30Niye na Tata cha wamwe.”

31Wayahudi wadondola mabwe kaidi muladi wamtowe Yesu. 32Yesu kawalongela, “Nimulagusani mauzauza mengi kulawa kwa Tata. Vino uzauza dilihi dodimtendani munitowe na mabwe?”

33Wayahudi wamwidika, “Hachikutowa na mabwe kwaviya kutenda mauzauza, mbali chikutowa kwaviya kumuliga Mulungu! Weye kwa munhu, mbali kwolonga kwa Mulungu.”

34Yesu kawedika, “Vino hayandikigwe bule muna Yamalagilizo yenu Mulungu kalonga, ‘Mweye mwa milungu’? 35Mulungu kawatanga ‘milungu’ waja wenigwe usenga wake, na cheye chivimanya Yamaandiko Yelile yolonga kweli siku zose. 36Tata kanisagula na kunituma niye muna iisi. Lelo mwolonga nimuliga Mulungu kwaviya nilonga ‘Niye na Mwana wa Mulungu’? 37One sitenda bule sang'hano za Tati yangu zoyolonda nitende sekemunihuwile. 38Mbali one notenda sang'hano zake, hata fana hamunihuwila, basi togoleni sang'hano izo, muladi mumanye na kutambula kuwa Tata kamgati mmwangu na niye namgati mmwake.”

39Maabaho walonda wangwile kaidi, mbali Yesu kawabanga.

40Maabaho Yesu kabwela kaidi mwambu wa dilamba da Yolodani, hanhu Yohana hayakalile kobatiza, na kakala uko. 41Wanhu wengi wamuhitila, walonga, “Yohana hatendile mauzauza bule, mbali chila mbuli iyamulongele munhu ino ikala kweli.” 42Wanhu wengi hanhu haja wamuhuwila Yesu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index