Search form

Yohana 13

Yesu kowanava magulu wanahina wake

1Ding'hali hadinafika Didugila da Pasaka, Yesu kakala kovimanya saa yake ifika yondayasegele hano muiisi kuhita kwa Tati yake. Kakala kawalonda nani wanhu wake weli hano mwiisi, nayo kawalonda mbaka kuuhelelo.

2Yesu na wanahina wake wakala woja ndiya ya ichilo. Mwihi kakala kamwingila kamala Yuda Isikaliyoti, mwana wa Saimoni, muladi yambiduke Yesu. 3Yesu kakala yavimanyile Tata kamwing'ha udaho wa chila chinhu, na iviya kakala yalawile kwa Mulungu na kezabwela kwa Mulungu. 4Ivo kahasegela hana indiya, keka ngolole wake hamgwazo, maabaho kasola ngolole, kaifunga mchigudi. 5Maabaho kaguma yamazi muna ichiziga, kandusa kuwanava migulu iwanahina wake na kuhangusa na chiya ichikumbi choyaifungile mchigudi.

6Yesu kafika kwa Saimoni Petili. Saimoni kamuuza, “Mndewa, vino weye kwizaninava magulu yangu?”

7Yesu kamwidika, “Chonitenda sambi weye huchimanya bule, mbali kwizachimanya hamwande.”

8Petili kamulongela Yesu, “Bule! Weye hwizaninava magulu ng'o.”

Yesu kamwidika, “One sikunavile magulu yako, hwizakuwa mwanahina wangu kaidi!”

9Saimoni Petili kamulongela, “Mndewa, sekeunave magulu muhala, mbali iviya unave makono yangu na ditwi jangu!”

10Yesu kedika, “Munhu yoyogile kela lukuli lwose na kolondigwa yanave magulu muhala. Mweye mwela, ingawa simose.” 11Yesu kamala kummanya ija yondayambiduke lekamana kalonga si wose welile.

12Yesu viyamalile kuwanava magulu yawo, kayawala ngolole wake, kabwela ha indiya, kakala hasi. Kawauza, “Vino muyamanya yoniwatendele? 13Mwonitanga mfundiza na Mndewa, mwotenda goya kwaviya ivo vinili. 14Niye, Mndewa na mfundiza wenu niwanavani mweye magulu yenu, mweye iviya mwolondeka mwinave magulu yenu mweye kwa mweye. 15Nimulagusani simwe, na mweye mwolondeka kutenda fana viniwatendele. 16Nowalongela kweli, habule mtumwa mkulu kufosa mwenevale wake, wala habule mtumigwa mkulu kufosa ija yamtumile. 17Sambi mwovimanya vinhu vino, one muhavitenda, Mulungu kezamtemelani mate.

18“Silonga mbuli zino kumwenu mose, nowamanya waja woniwasagule. Mbali Yamaandiko Yelile yolondeka yatimie, yaja yoyolonga, ‘Munhu ija yoja hamwe na niye, kezanibiduka.’ 19Nowalongela yano ivino sambi yang'hali hayana lawilila, muladi vondayalawilile, mdahe kutogola kuwa niye ‘Niye Iyo.’ 20Nowalongelani kweli! Munhu yoyose yondayamuhokele munhu yoyanitumile, konihokela niye. Na munhu yoyose yondayanihokele niye, komuhokela ija yoyanhumile.”

Yesu kolagula munhu yonda yambiduke

(Masayo 26:20-25; Maliki 14:17-21; Luka 22:21-23)

21Nayo Yesu viyamalile kulonga yayo, kengilwa na luholozi muumoyo, kalonga, “Nowalongela kweli, imwe wenu kezanibiduka”

22Wanahina wailola, hawavimanyile bule komulonga yelihi. 23Mwanahina imwe yoyalondigwe ng'hani na Yesu kakala yakalile habehi na Yesu. 24Saimoni Petili kamfunyiza, kamulongela, “Muuze komulonga yelihi.”

25Ivo mwanahina iyo kumkwenhukila Yesu habehi, kamuuza, “Mndewa, vino komulonga yelihi?”

26Yesu kamwidika, “Munhu ija yondanimwine gate doniditoweze mwiibakuli ni iyo.” Maabaho katoweza gate, kamwing'ha Yuda, mwana wa Saimoni Isikaliyoti. 27Bahobaho Yuda viyasolile gate, Lufyende kamwingila. Yesu kamulongela, “Tenda himahima chiulonda kutenda!” 28Mbali habule munhu mwa iwaja wowakalile wokala hana indiya yavimanyile habali Yesu kamulongela ivo Yuda. 29Kwaviya Yuda kakala kopapa mkoba wa hela, wanahina wamwenga wagesa Yesu kakala komulongela yahite yakagule ndiya ya dugila, hebu yakawene chinhu ngayengaye.

30Yuda viyahokele gate, kalawa kunze lusita ulwo ulwo. Ikala ichilo.

Amuli ya sambi

31Yuda viyasegele Yesu kalonga, “Sambi Mwana wa Munhu kezatunhizigwa, na Mulungu kezatunhizigwa kufosela Mwana wa Munhu. 32Na one ukulu wa Mulungu ugubuligwa kufosela Mwana, maabaho Mulungu mwenyewo kezaugubula ukulu wa Mwana wa Munhu mgati mmwake mwenyewo, na bahobaho kezamtunhiza. 33Wanangu, nizakala na mweye lusita ludodo. Mwizanizahila, mbali sambi nowalongela chiya choniwalongele Wayahudi, ‘Hamdaha kuhita hanhu honihita niye.’ 34Lelo nowena lagilizo da sambi, mwilonde mweye kwa mweye. Fana niye vinimulondeleni mweye, na mweye mwilonde ivo ivo. 35One muhailonda mweye kwa mweye, wanhu wose wezavimanya mweye mwa wanahina wangu.”

Yesu kolagula Petili kezambela

(Masayo 26:31-35; Maliki 14:27-31; Luka 22:31-34)

36Saimoni Petili kamuuza, “Mndewa, vino kohita kulihi?”

Yesu kamwidika, “Hudaha bule kuniwinza hanhu honihita sambi, mbali hamwande kuzaniwinza.”

37Petili kamulongela, “Mndewa, habali sidaha kukuwinza sambi? Nizadanganika kwa ichimu chako!”

38Yesu kamulongela, “Ivo vino weye kwodaha kudanganika kwa ichimu changu? Nokulongela kweli, yang'hali nzogolo hanakwika, kwizanibela miyanza mitatu.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index