Search form

Yohana 15

Yesu ni mzabibu wa kweli

1“Niye nanzabibu wa kweli, na Tati yangu iyo mulimi. 2Chila tambi mgati mmwangu dohadikwima matunda, yeye kodikanha. Mbali kodahulila chila tambi dodikwima matunda muladi dime matunda mengi. 3Mweye mwela mumala kwa ichimu cha mbuli ija inimulongeleni. 4Kaleni mgati yangu, na niye nizakala mgati yenu. Tambi hadidaha kwima matunda diidumwe, ila one dihakala muna umbiki dodaha. Iviya na mweye hamdaha kwima matunda mbaka mkale mgati mmwangu.

5“Niye nanzabibu, mweye mwa matambi. Munhu yahakala mgati mmwangu na niye mgati mmwake, kezakweleka matunda mengi, kwaviya mwiidumwe hamdaha bule kutenda chochose. 6One munhu yoyose hakala mgati mmwangu, kokwasigwa kunze fana viya matambi viyakwasigwa na kunyala. Wanhu woyadondola matambi yayo na woyeka muumoto yalungule. 7One mwahakala mgati mmwangu na mbuli zangu zizakala mgati mmwenu, puleni chochose chimulonda mwizakwing'higwa. 8Mwahakweleka matunda mengi na kuilagusa kuwa mwawanahina wangu, Tati yangu kotunhizigwa. 9Fana viya Tata viyanilondile niye, iviya niye nomulondani mweye. Lelo kaleni muna dilondo jangu. 10One muhamha Malagilizo yangu, mwizakala muna dilondo jangu, fana niye viniyamhile Malagilizo ya Tata na kukala muna dilondo jake.

11“Nimulongelani yano yose muladi ndeng'helelo yangu ikale mgati mmwenu na ndeng'heleo yenu sekeimale. 12Ndagilizi yangu iyo ino, Mwiilonde mweye kwa mweye, fana niye vinimulondileni mweye. 13Habule ulondo mkulu kufosa ulondo wa munhu kulava ugima wake kwa ichimu cha mbwiya zake. 14Mweye mwa wambwiya zangu one muhatenda yaja yoniwalagilize. 15Sizamtangani mweye watumwa kaidi, kwaviya mtumwa hazimanya sang'hano za mwenevale wake. Mbali nowatanga mweye mbwiya zangu kwaviya nimulongelani vinhu vose vinilongiligwe na Tati yangu. 16Mweye hamunisagule niye, mbali niye nimsagulani mweye muhite mukeleke matunda, matunda yoyokala. Tata nayo kezamwig'hani chochose chondamupule kwa zina jangu. 17Lagilizo jangu ijo dino, mwiilonde mweye kwa mweye.

Isi yowehila wanahina

18“One wanhu wa isi yose wahamwihilani mweye, muvimanye kuwa mosi wanihila niye. 19One muwile wanhu wa isi ino, wanhu wake wahamulondeni. Mbali mweye siyo wanhu wa isi ino. Niye nimsagulani kulawa muna iisi ino, kwa ichimu icho wanhu wa isi ino womwihilani. 20Mukumbuke chiniwalongele, ‘Mtumwa siyo mkulu kufosa mwenevale wake.’ One wanhu wonigaza niye, iviya na mweye wezangazani. One woyamha Malagilizo yangu iviya wezayamha malagilizo yenu. 21Wezamtendelani yano yose kwa zina jangu, kwaviya hawammanyile bule ija yanhumile. 22One sizile na kulonga nawo, wahadahile kulonga wabule uhasanyi. Mbali sambi hawadaha kulonga wabule uhasanyi. 23Munhu yoyose yonihila niye komwihila Tati yangu iviya. 24One sitendile bule kumwawo sang'hano ziya habule munhu yoyose imwenga yoyazitendile, sigambe wawe na uhasanyi. Mbali lelo wayawona yanitendile, na wang'hali wonihila niye na iviya womwihila Tati yangu. 25Mbali yano yolawilila muladi Yamaandiko Yelile yandikigwe muna Yamalagilizo yawo yawe kweli, ‘Wanhu wanihila bule.’

26“Baho mtazi vondayeze kulawa kwa tata niiyo muhe wa kweli, iyo kezalonga mbuli zangu. 27Mweye iviya mwolondeka kulonga mbuli zangu, kwaviya mukala na niye kusongela mwanduso.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index