Search form

Yohana 16

1“Yesu kagendelela kulonga yano yose, muladi sekemuuleke uhuwilo wenu. 2Wanhu wezawingigwa munazikaye za kutosela, na chipindi chokwiza wezawakoma na kugesa womsang'hanila Mulungu. 3Wezawatendela vinhu vino kwaviya hawammanyile Tata wala hawanimanyile niye. 4Niwalongelani vinhu vino muladi lusita vondalufike, mwizakumbuka yaja yonimulongeleni.

Usang'hano wa Muhe Yelile

“Siwalongeleni mbuli zino kusongela mwanduso kwaviya nikala hamwe na mweye. 5Sambi nohita kwa ija yanhumile, mbali habule hata imwe vimwili yoniuza, ‘Kohita kulihi?’ 6Kwaviya niwalongela yano yose, mizoyo yenu imema usungu. 7Mbali nowalongela kweli, Muhavu nisegele. Kwaviya one sizasegela, Mtazi hezakwiza kumwenu. Mbali nihasegela nizamtuma kumwenu. 8Nayo vondayeze, kezawalagusa wanhu weli muna iisi ukweli kusonhela uhasanyi na yaja yanogile haulongozi wa Mulungu, kusonhela nhaguso ya Mulungu. 9Wakala weha kwa ichimu cha uhasanyi, kwaviya hawanihuwile niye bule, 10wabananga kwaviya hawayamanyile yalihi yanogile haulongozi ha Mulungu, kwaviya nohita kwa Tata na mweye hamwiza niwona lusita lwingi, 11iviya weha kwa iyo inhaguso, kwaviya mkulu wa isi ino katagusigwa kamala.

12“Ninazo mbuli nyingi za kuwalongela, mbali sambi zizakuwa nyingi nani kumwenu kuzimanya. 13Muhe Yelile vondayeze, kezamulongozani muna ikweli yose. Hezalonga kwa udaho wake mwenyewo, mbali kezalonga chiya chiyahulike na kezamulongelani yaja yokwiza. 14Iyo kezanitunhiza niye, kwaviya kezawalongela yose yoyapatile kumwangu. 15Vinhu vose viyelinavo Tata ni vangu. Lekamana nimulongelani kuwa Muhe kezamulongelani yaja yoyapatile kumwangu.”

Usungu na deng'ho

16Yesu kawalongela wanahina wake, “Kwa lusita ludodo hamwizaniwona, mbali hamwande chidogo mwizaniwona.”

17Wanahina wake wamwenga waiuzagiza, “Vino mbuli ino fambulo jake choni viyalongile, kwa lusita ludodo chizamuwona, mbali hamwande chidogo hachizamuwona? Vino kakala na fambulo dilihi viyalongile kwaviya kohita kwa Tata?” 18Wagendelela kuiuzagiza, “Vino ‘Lusita ludodo’ fambulo jake choni? Hachivimanyile kolonga mbuli yaki.”

19Yesu kavimanya kuwa wakala wolonda kumuuza, ivo kawalongela, “Vino mwoiuzagiza nina fambulo jaki vinilongile, ‘Kwa lusita ludodo hamwizaniwona, mbali hamwande chidogo mwizaniwona’? 20Nowalongela kweli, mwizalila na kuwona usungu muna imizoyo yenu, mbali isi izadeng'helela. Mwizakuwa na usungu, mbali usungu wenu wizagaluka ndenelelo. 21Muke viyokweleka mwana kowona usungu kwaviya saa yake ifika. Mbali yahamala kweleka mwana, kozimiza usungu, kodenelela kwaviya mwana kelekigwa muna iisi. 22Mweye iviya, sambi muna usungu, mbali nizamuwonani kaidi na mwizadenelela, na habule munhu yoyodaha kuwasegezela ndenelelo yenu.

23“Muna isiku iyo hamwizanipula chinhu chochose. Nomulongelani kweli‚ Tati yangu kezamwig'hani chochose chondamumpule kwa zina jangu. 24Mbaka sambi hampulile chochose kwa zina jangu. Puleni mwizakwing'higwa, na ndeng'helelo yenu izakuwa ng'hulu ng'hani.

Kuihuma isi yose

25“Nimulongelani mbuli zino zose kwa masimwe. Mbali lusita lukwiza sizalonga na mweye kwa masimwe mbali nizamulongelani funhu funhu mbuli za Tata. 26Siku ijo mwizapula kwa zina jangu. Simulongelani kuwa nizanpulilani kwa Tata. 27Tata mwenyewo komulondani, kwaviya mweye munonda niye na mutogola kuwa nilawa kwa Mulungu. 28Niye nilawa kwa Tata na niza muna iisi, na sambi noileka isi na kubwela kwa Tata.”

29Maabaho wanahina wake wamulongela, “Sambi kwolonga funhu funhu bila masimwe. 30Lelo chovimanya kuwa kwovimanya vinhu vose, na kwodaha kuidika mbuza yoyose hata ing'hali kuuzigwa. Icho chochitenda chitogole kuwa kulawa kwa Mulungu.”

31Yesu kawedika, “Lelo sambi mwonitogola? 32Lusita lukwiza, kai lufika lumala, vondamupwililike chila munhu ukaye yake. Mweye wose mwizanileka niidumwe. Mbali sili dumwe bule, kwaviya nahamwe na Tati yangu. 33Nimulongelani mbuli zino zose muladi mukale mgati mmwangu na muwe na tindiwalo. Muna isi ino mwizagazigwa. Mwiigangamize! Niye niihuma isi ino!”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index