Search form

Yohana 17

Yesu kowatosela wanahina

1Yesu viyamalile kulonga mbuli izo, kalola kuulanga, kalonga, “Tata, Lusita lufika. Mtunhize Mwanago muladi Mwanago nayo yakutunhize weye. 2Kwaviya kumwing'ha Mwanago udaho kwa wanhu wose muladi yawene ugima wa siku zose waja wose woumwing'hile. 3Uno uwo ugima wa siku zose, wanhu wakumanye weye, Mulungu wa kweli wiidumwe, na wammanya Yesu Chilisito youmtumile. 4Niulagusa ukulu wako muna isi, niikomeleza sang'hano younhumile niisanane. 5Lelo tata uning'he utunhizo haulongozi wako, utunhizo uja woukalile nawo weye uja wonikale nawo isi ing'hali haina lumbigwa bule.

6“Nikutenda umanyike kwa wanhu waja wouninile muna iisi ino. Wanhu wawo wakala wako, weye kunina wawe wangu, na wawo wayamha mbuli yako. 7Sambi wavimanya vinhu vose vouninile volawa kumwako. 8Niwe na mbuli zouning'hile nawo wazitogola. Wavimanya kuwa kweli nolawa kumwako, na watogola weye iyo unhumile.

9“Nowatosela. Siwatosela wanhu wa isi ino bule, mbali nowatosela wanhu waja wouning'hile, kwaviya wano ni wako. 10Wanhu wose wonilinawo wako, na wose woulinawo wangu. Na ukulu wangu wowoneka muna iwawo. 11Sambi nokwiza kumwako. Sili muna iisi kaidi, mbali wawo wang'hali muna iisi. Tata Yelile, walolese goya kwa nguvu ya zina jako, zina diuninile, muladi wawe wamwe fana weye na niye vichili wamwe. 12Vinikalile nawo, niwalolesa goya kwa nguvu ya zina jako douning'hile. Niwakaliza, na habule hata munhu imwe yagile, mbali ija yoyalondeke kwaga muladi Maandiko Yelile yatimie. 13Sambi nokwiza kumwako, nilonga mbuli zino zose hanikalie muna iisi, muladi wameme ndenelelo yangu mwiimizoyo yawo. 14Niwe na mbuli yako mbali wanhu wa isi ino wawehila, kwaviya wawo siyo wanhu wa isi ino, fana Niye visili munhu wa isi ino. 15Mbali sikupula bule uwasegeze muna iisi, mbali nopula uwalolese na ija imwihi. 16Fana viya niye visili wa isi ino, iviya wawo siyo wanhu wa isi ino bule. 17Uwatende wawe wako kwa iyo ikweli, mbuli yako ni kweli. 18Niwatuma muna iisi, fana weye viunhumile niye muna iisi. 19Kwa ichimu chawo niye mwenyewo noisafya kwa weye muladi na wawo wasafyigwe haswa kwa weye.

20“Siwatosela bule wawo muhala. Nowatosela iviya wanhu waja wondawanihuwile niye kwa usenga wawo. 21Notosa wose wawe wamwe. Tata, notosa wakale mgati mmwetu, fana weye viukala mgati mmwangu na niye vinikala mgati mmwako, muladi wanhu wa isi ino watogole kuwa weye kunituma niye. 22Niwe na utunhizo uja uja wouninile, muladi wawe wamwe fana cheye vichili wamwe. 23Niye namgati mmwawo na weye kwamgati mmwangu. Nokulamba wawe wamwe kweli. Maabaho wanhu wa isi ino wavimanye weye kunituma na kuwalonda wawo fana viunilondile niye.

24“Tata, nolonda wanhu waja wouning'hile wakale na niye hanhu honikala. Wawone utunhizo wangu wouninile kwaviya kunilonda ing'hali isi kulumbigwa. 25Tata unogile, wanhu wa isi ino hawakumanya, mbali niye nokumanya, na wawo wovimanya kuwa weye kunituma. 26Nikutenda wanhu wakumanye, na nizagendelela kutenda ivo, muladi ulondo woulinawo kumwangu ukale mgati mmwawo, iviya na niye nizakala mgati mmwawo.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index