Search form

Yohana 18

Yesu kogwiligwa

(Masayo 26:47-56; Maliki 14:43-50; Luka 22:47-53)

1Yesu viyakomeleze kutosa, yeye na wanahina wake wahita umwambu wa chizanda cha Chidiloni. Hanhu haja hakala na mgunda wa mibiki ya Mizaituni, Yesu na wanahina wake wengila umo. 2Yuda, ija yoyambiduke Yesu, kahamanya hanhu haja kwaviya miyanza mingi Yesu kakala kohita hanhu haja na wanahina wake. 3Ivo Yuda kasola kibumbila cha wakalizi na wasang'hani kulawa kwa wakulu wa nhambiko na Mafalisayo, keza nawo baho na vitasa na mimuli na silaha. 4Yesu kavimanya yose yondayamulawilile, ivo kawalawilila, kawauza, “Vino mwonzahila yelihi?”

5Wamwidika, “Yesu wa Nazaleti,”

Yesu kawalongela, “Iyo Niye.”

Yuda yoyambiduke kakala kema hanhu haja hamwe nawo. 6Yesu viyawalongele, “Iyo Niye,” wabwela kuchisogo, wagwa hasi. 7Yesu kawauza kaidi, “Mwonzahila yelihi?”

Wamwidika, “Yesu wa Nazaleti.”

8Kawalongela, “Nimulongelani mala kuwa iyo niye. One mwonizahila niye, walekeni wano wahite.” 9Kalonga ivo muladi yaja yayalongile yawe kweli, “Tata, wanhu waja wouning'hile simwagize hata imwe.”

10Saimoni Petili kakala na zele. Kadilava, kamtowa mbande mtumigwa wa mkulu wa nhambiko wa Mulungu, kamkanha gutwi da kulume. Mtumigwa iyo katangigwa Maliki. 11Yesu kamulongela Petili, “Bweleza zele jako muna iyala. Nolondeka ning'wile nhungo ya manhesa yoyaning'hile Tata.”

Yesu kogaligwa kwa Anasi

12Maabaho wakalizi wa Loma na mkulu wawo na Wakalizi wa Kaye ya Mulungu wa Chiyahudi wamgwila Yesu, Wamdaza nzabi, 13teng'hu wangala kwa Anasi. Anasi kakala mkoi wa chilume wa Kayafa, yoyakalile mkulu wa nhambiko mwaka uja. 14Kayafa iyo ija yoyawalongele walangulizi wa Wayahudi. Muhavu munhu imwe yadanganike kwa ichimu cha wanhu wose.

Petili kombela Yesu

(Masayo 26:69-70; Maliki 14:66-68; Luka 22:55-57)

15Saimoni Petili na mwanahina imwenga wamuwinza Yesu. Kwaviya ija mwanahina imwenga kamanyika na mkulu wa nhambiko digogogo, kahita hamwe na Yesu muna uluhelengo lwa ikaye ya mkulu wa nhambiko digogogo. 16Mbali Petili kasigala kunze ya ulwivi. Maabaho ija mwanahina yoyamanyike na mkulu wa nhambiko kabwela, kalonga na mwanamke ija yakalile kokaliza ulwivi. Maabaho mwanamke ija kamulongela Petili yengile mnyumba. 17Msang'hani mwanamke ija yoyokaliza ulwivi kamuuza Petili, “Vino na weye huli imwe wa wanahina wa munhu ino?”

Petili kamwidika, “Aka, si niye bule.”

18Kukala na mbeho ng'hani, ivo watumigwa na wakalizi wakogha moto wa makala, wakala wokotela. Nayo Petili kakala kema hamwe nawo kokotela.

Mkulu wa Nhambiko digogogo komuuza Yesu

(Masayo 26:59-66; Maliki 14:55-64; Luka 22:66-71)

19Mkulu wa Nhambiko ya Mulungu kamuuza Yesu mbuli za wanahina wake, na mbuli za mafundizo yake. 20Yesu kamwidika, “Nilonga funhu funhu na wanhu wose. Siku zose mafundizo yangu yatendeka muna zikaye za Mulungu na muna Zikaye za kutosela, hanhu howoitinana Wayahudi wose. Silongile chochose kwa chifiso. 21Habali kwoniuza niye? Wauze wanhu wowanihulike. Wawo wavimanya chinilongile.”

22Yesu viyalongile yano, mkalizi imwe yoyakalile kema habehi kamtowa Yesu kofi, kamulongela, “Habali kwomwidika vino mkulu wa nhambiko digogogo?”

23Yesu kamwidika, “One nilonga chinhu chihile, lagusa wihi uwo. Mbali one nilonga kweli, habali kwonitowa?”

24Maabaho Yesu yang'hali kadazigwa nzabi, Anasi kamgala kwa Kayafa, mkulu wa nhambiko digogogo.

Petili kombela Yesu kaidi

(Masayo 26:71-75; Maliki 14:69-72; Luka 22:58-62)

25Saimoni Petili kakala haja kogendelela kotela moto. Munhu imwenga kamuuza, “Vino weye iviya huli imwe wa wanahina wa munhu ino?”

Mbali Petili kabela na kalonga, “Aka! Si niye bule!”

26Mtumigwa imwe wa Mkulu wa Nhambiko, ndugu wa munhu ija yakanhigwe digutwi na Petili kamuuza, “Vino sikuwonile nayo bule kuna umgunda wa mibiki ya Mizaituni?”

27Petili kabela kaidi, kalonga, “Aka.” Bahobaho nzogolo keka.

Yesu kogaligwa kwa Pilato

(Masayo 27:1-2, 11-14; Maliki 15:1-5; Luka 23:1-5)

28Imitootondo nani Yesu kasoligwa muna ikaye ya Kayafa na kugaligwa mwiimhongono ya mulangulizi wa Loma. Walangulizi wa Chiyahudi hawengile mwiimhongono, kwaviya hawalondile kwambula mwiko muladi wadahe kuja ndiya ya Pasaka. 29Ivo Pilato kalawa kunze, kawauza, “Vino mungala munhu ino kabananga choni?”

30Wamwidika, “Sigambechingale kumwako bule one habanange chochose.”

31Pilato kawalongela, “msoleni na mumtaguse kwa malagilizo yenu.”

Wayahudi wamwidika, “Cheye hachilondeka kumtagusa munhu yoyose yakomigwe.” 32Ilawilila vino muladi mbuli za Yesu ziyalongile kulagusa kezadanganika vilihi zitimie.

33Maabaho Pilato kahita kaidi mwiimhongono, kamuuza Yesu, “Vino weye kwa Mfalume wa Wayahudi?”

34Yesu kamwidika, “Vino kwoniuza weye hebu wanhu wamwenga wakulongela mbuli zangu?”

35Pilato kamwidika, “Kwovimanya niye siyo Muyahudi. Wanhu wako na wakulu wako wa nhambiko wawo wakugalile kumwangu. Vino kutenda choni?”

36Yesu kamwidika, “Ufalume wangu siyo wa isi ino bule. One ufalume wangu uwile wa isi ino, wasang'hani wangu wahadahile kuwalemesa Wayahudi sekewanigwile. Mbali ufalume wangu siyo wa isi ino!”

37Pilato kamuuza, “Vino weye kwa mfalume?”

Yesu kamwidika, “Weye kwolonga niye na Mfalume. Niye nyelekigwa kwa ichimu icho, na kwa ichimu icho niza mwiisi kuwalongela wanhu mbuli ya kweli. Chila munhu yeli muna ikweli konitegeleza.”

38Pilato kamuuza, “Kweli icho ichoni?”

Yesu kotagusigwa ifa

(Masayo 27:15-31; Maliki 15:6-20; Luka 23:13-25)

Maabaho Pilato kalawa kunze, kawalongela Wayahudi “Sipatile banango da munhu ino. 39Mbali muna ichihendo chenu, nomulekelelaga mfungwa imwe muna lusita lwa Pasaka. Mwolonda nimulekele Mfalume wa Wayahudi?”

40Walandula madizi yawo, “Bule! Chifungulile Balaba!” Ija Balaba kakala mbavi.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index