Search form

Yohana 19

1Maabaho Pilato kamsola Yesu yalanhigwe mibalati. 2Wakalizi waluka kombelo da miwa, wamvaza Yesu muna iditwi. Maabaho wamuyawaza walo da chifalume. 3Wanhu wamuhitila na kumulongela, “Minzamwe mfalume wa wayahudi!” Maabaho wamtowa makofi.

4Pilato kalawa kunze kaidi, kawalongela Wayahudi, “Loleni, nomulava kumwenu muladi muvimanye sipatile chimu cha kumtagusa.” 5Yesu kalawa kunze, kavala kombelo da miwa na walo da chifalume. Pilato kawalongela, “Loleni! Munhu mwenyewo aino hano!”

6Wakulu wa nhambiko wa Kaye ya Mulungu na wakalizi viwamuwonile Yesu, walandula yamadizi, “Muwambe mumsalaba! Muwambe mumsalaba!”

Pilato kawalongela, “msoleni mkamuwambe mumsalaba. Mbali niye sipatile chimu cha kumtagusa.”

7Wayahudi wamwidika, “Cheye china lagilizo, na kwa dilagilizo ijo. Munhu iyo kolondeka yadanganike kwaviya kaitenda yeye ni Mwana wa Mulungu.”

8Pilato viyahulike ivo, kadumba nani. 9Kengila kaidi mwiimhongono, kamuuza Yesu, “Vino weye kolawa kulihi?”

Mbali Yesu hedike bule. 10Pilato kamulongela, “Vino kwolema kulonga na niye? Huvimanyile bule kuwa nina udaho wa kukulekela hebu kukuwamba mumsalaba?”

11Yesu kamwidika, “Udaho wose woulinawo kumwangu kwing'higwa na Mulungu. Nayo munhu ija yoyanigalile kumwako kana uhasanyi mkulu ng'hani.”

12Pilato viyahulike ivo, kazahila nzila ya kumulekela Yesu. Mbali Wayahudi walandula madizi yawo, “One uhamulekela, weye siyo mbwiya wa mfalume mkulu wa Loma. Munhu yoyose yoyolonga ni mfalume komulema mfalume mkulu wa Loma!”

13Pilato viyahulike mbuli izo, kangala Yesu kunze na kukala mchigoda cha nhaguso, hanhu hatangigwe “Luhelengo lwa mabwe.” Kwa Chiyebulaniya “Gabasa.” 14Ikala saa sita imisi, Isiku ya Kuyisasala kwa Pasaka. Pilato kawalongela Wayahudi, “Aino hano mfalume wenu!”

15Mbali walandula yamadizi, “Mkome! Mkome! Muwambe mumsalaba!”

Pilato kawauza, “Vino mwolonda nimuwambe mumsalaba mfalume wenu?”

Wakulu wa nhambiko wamwidika, “Chabule mfalume imwenga ila mfalume mkulu wa Loma muhala!”

Yesu kowambigwa mumsalaba

(Masayo 27:32-44; Maliki 15:21-32; Luka 23:26-43)

16Maabaho Pilato kamtula Yesu muna yamakono yawo wakamuwambe mumsalaba.

Maabaho wakalizi wamsola Yesu. 17Yesu kalawa kunze kuno kaupapa msalaba wake, kahita hanhu hohatangigwe “Bombwe” Kwa Chiyebulaniya “Goligota”. 18Baho wamuwamba Yesu mumsalaba. Iviya wawawamba wanhu wamwenga waidi, imwe ubanzi wake wa kulume na imwenga ubanzi wake wa kumoso, na Yesu hagati yawo. 19Pilato kandika chilaguso, kachika uchanyha ya msalaba. Kandika vino‚ “Yesu wa Nazaleti, Mfalume wa Wayahudi.” 20Wayahudi wengi wachisoma chilaguso chino, kwaviya hanhu baho hoyawambigwe Yesu hakala habehi na bululu, na chilaguso chandikigwa kwa Chiyebulaniya na Chilumi na Chigiliki. 21Wakulu wa nhambiko wa Chiyahudi wamulongela Pilato, “Sekewandike ‘Mfalume wa Wayahudi’, ila yandika, ‘Munhu ino kalonga, niye namfalume wa Wayahudi.’ ”

22Pilato kalonga, “Chinyandike nichandika.”

23Wakalizi viwamuwambile Yesu, wasola viwalo vake, wavigola vilundi vine, chila mkalizi lundi jake. Iviya wasola ng'hanzu yake, ng'hanzu iyo ikala ilukigwe kwa chihande chimwe cha walo muhala chilibule muluko. 24Wailongela, “Sekechididege, leka chitowe mhiya chilole yelihi yondayadipate.” Ilawilila vino muladi Maandiko Yelile yatimile yoyolonga,

“Waigolela viwalo vake,

na ng'hanzu yake waitowela mhiya.”

Vino ivo viwatendile wakalizi wawo.

25Mami yake Yesu na mami yake mkulu hamwe na Maliya, muke wa Chiliyopa, na Maliya Magidalena wakala wemile habehi na msalaba wa Yesu. 26Yesu viyamuwonile mami yake, na habehi yake kema ija mwanahina iyamulondile, kamulongela mami yake, “Mama, lola, iyo niiyo mwanago.”

27Maabaho Yesu kamulongela ija imwanahina, “Lola, iyo niiyo mami yako.” Kusongela lusita ulo mwanahina ija kamsola Maliya, kakala nayo ukaye yake.

Yesu kodanganika

(Masayo 27:45-56; Maliki 15:33-41; Luka 23:44-49)

28Yesu kavimanya kuwa sambi yose yamala kutimia. Muladi Maandiko Yelile yatimie, kalonga, “Nowona ng'hilu.”

29Hanhu haja hakala na nyhupa ikalile na siki. Ivo wavabika dodoki muna isiki, wadika muna ulumango lwa mbiki wa hisopo, maabaho wadika muumulomo wa Yesu. 30Yesu viyafonzile isiki, kalonga, “Chila chinhu chitimiya.”

Maabaho kaidulika iditwi, kadanganika.

Yesu kohomigwa mgoha mulubavu

31Dikala Isiku ya Kuisasala na Pasaka, na siku isondelele ikala Isiku ya Mhumulo. Walangulizi wa Wayahudi hawalondile bule mitufi ikale muna imisalaba muna Isiku ya Mhumulo kwaviya Isiku iyo ikala siku ng'hulu. Ivo wanpula Pilato magulu ya wanhu wawo wowawambigwe mumsalaba ibenigwe, na mitufi yawo ihulumusigwe. 32Ivo wakalizi wahita, wabena magulu ya munhu wa mwanduso yoyawambigwe mumsalaba hamwe na Yesu, na maabaho wabena magulu ya ija munhu imwenga. 33Mbali viwafikile kwa Yesu, wamuwona kadanganika kamala, ivo hawambenile bule magulu yake. 34Mkalizi imwe kamuhoma Yesu na mgoha mulubavu. Bahobaho ilawa damu na mazi. 35Munhu ija yawonile chiya chilawilile kachilongela ukalangama muladi chitogole. Na chiya chiyachilongele cha kweli, na kovimanya kolonga kweli. 36Ilawilila vino muladi Maandiko Yelile yatimie, “Habule hata vuha jake dimwe dondadibenigwe.” 37Iviya Yamaandiko Yelile yolonga, “Wezamulola munhu ija yowamuhomile.”

Yesu kowandigwa mdileme

(Masayo 27:57-61; Maliki 15:42-47; Luka 23:50-56)

38Hamwande, Yosefu yoyalawile chilangulizi wa Wayahudi wa dibululu da Alimasaya kampula Pilato yamwine mtufi wa Yesu. Yosefu kakala mwanahina wa Yesu kwa chinyele kwaviya kakala kowadumba Wayahudi. Pilato kamtogolela, ivo Yosefu kausola, kahita nawo. 39Yosefu kailongoza na Nikodemo, munhu ija yoyahitile kwa Yesu ichilo baho umwaka. Nikodemo kakala yagalile mavuta vibaba malongo matatu, yatibwilizigwe na manemane na ubani. 40Walusola lukuli lwa Yesu, wauzingiliza sanda hamwe na yaja yamavuta ya kunung'hila ya ichihendo cha Wayahudi cha kuwanda. 41Hanhu haja hoyawambigwe Yesu hakala na mgunda, na muna umgunda uwo kukala na tuka da sambi, habule munhu yawandigwe muna dituka ijo. 42Kwaviya dikala Isiku ya Wayahudi Kuisasala, na kwaviya leme dikala habehi, wawika lukuli lwa Yesu umo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index