Search form

Yohana 2

Dugila da sola uko Kana

1Vizifosile siku nhatu, kukala na dugila da sola mudibululu da Kana, mwiisi ya Galilaya. Mami yake Yesu kakala uko. 2Yesu na wanahina wake iviya wakala wagonikigwa kuna didugila ijo. 3Divai viimalile, mami yake Yesu kamulongela, “Wabule divai.”

4Yesu kamwidika, “Mama, sekeunilongele cha kutenda. Lusita lwangu lung'hali halunafika bule.”

5Mami yake Yesu kawalongela wasang'hani, “Tendeni chochose chondayamulongeleni.”

6Baho hakala miziga sita ya mabwe ikigwa mazi kwa ichimu cha chihendo cha Wayahudi cha kunawa nhende. Chila ziga dodaha kumema nongo nne mbaka tano. 7Yesu kawalongela wasang'hani, “Memezeni mazi muna imiziga.” Nawo waimemeza neemhu. 8Maabaho kawalongela, “Lelo deheni yamazi na mumgalile mkulu wa didugila.” Wasang'hani watenda ivo fana viyawalongele. 9Mkulu wa didugila kayalanza yamazi, nayo yagaluke divai. Havimanyile bule kuilawile divai ija, mbali wasang'hani wowadehile yamazi wavimanya. Maabaho mkulu ija kamtanga munhu ija yosola hamgwazo, 10kamulongela, “Chila munhu teng'hu kolava divai inogile maabaho wageni wahamala kung'wa ng'hani, baho kolava divai ihile. Mbali weye kuika divai inogile mbaka sambi.”

11Yesu katenda chilaguso chino cha mauzauza cha mwanduso uko Kana, muna iisi ya Galilaya. Uko kalagusa utunhizo wake na wanahina wake wamtogola.

12Viyamalile yayo, Yesu na mami yake hamwe na ndugu zake na wanahina wake wahita Kapelinaumu. Wakala uko kwa siku ndodo.

Yesu kohita Mwiikaye ya Mulungu

(Masayo 21:12-13; Maliki 11:15-17; Luka 19:45-46)

13Dugila da Wayahudi da Pasaka vidikalile habehi, Yesu kahita Yelusalemu. 14Kawafika wanhu Mwiikaye ya Mulungu wochuuza ng'ombe na ng'hondolo na nziwa na wanhu wamwenga wakala muna ivigoda vawo wokwasakanya hela.15Ivo kabota kwangwa da luzabi, kawawinga wose mwiikaye ya Mulungu, hamwe na ng'hondolo na ng'ombe. Iviya kavihindula vipango va wokwasakanya hela na kuzipwililisa hela zawo. 16Maabaho kawalongela waja wakalile wochuuza nziwa, “Segezeni vinhu vino hano! Habali moitenda kaye ya Tati yangu kuwa gulilo?”

17Wanahina wake wakumbuka kuwa yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, “Mulungu Ulondo wangu kwa kaye yako wonikoma muumoyo wangu.”

18Maabaho wakulu wa Wayahudi wamuuza Yesu, “Vino kodaha kutenda chilaguso chaki cha mauzauza kuchilagusa kuwa kunawo udaho wa kutenda yano yose?”

19Yesu kawedika, “Ibomoleni Kaye ino ya Mulungu, na niye nizaizenga kaidi kwa siku nhatu!”

20Wayahudi wamuuza, “Kaye ino ya Mulungu izengigwa kwa miyaka malongo mane na sita! Weye kwizaizenga kwa siku nhatu?”

21Mbali kaye ya Mulungu iyakalile koilonga Yesu ikala lukuli lwake. 22Ivo viyazilibuke, wanahina wake wakumbuka chila chiyalongile. Maabaho wayatogola Maandiko Yelile na watogola mbuli ziya ziyalongile Yesu.

Yesu kaumanya unhu wawo

23Yesu viyakalile Yelusalemu muna didugila da Pasaka, wanhu wengi wamtogola kwaviya wawona mauzauza yoyatendile. 24Mbali Yesu hawiye na uhuwilo nawo bule, kwaviya kawamanya wanhu wose. 25Iviya halondile bule munhu yoyose yamulongele mbuli za munhu, kwaviya kavimanya yaja yeli mwiimizoyo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index