Search form

Yohana 20

Leme muhala

(Masayo 28:1-8; Maliki 16:1-8; Luka 24:1-12)

1Imitootondo siku ya mwanduso ya juma, kung'hali hakunakunguzuka, Maliya Magidalena kahita kuna dituka na kadiwona dibwe dibimbilisigwa kulawa kuna ulwivi lwa dituka. 2Kahita yokimbila mbaka kwa Saimoni Petili na kwa ija mwanahina imwenga yoyalondigwe na Yesu, kawalongela, “Wausola mtufi wa Mndewa kuna dileme, na hachivimanyile wawika kulihi!”

3Maabaho Petili hamwe na ija mwanahina imwenga wahita kuna dituka. 4Wose waidi wakimbila, mbali ija mwanahina imwenga kakimbila kumfosa Petili na kandusa kufika kuna dileme. 5Kainama na kusungulila mgati, kawona sanda, mbali hengile mgati bule. 6Maabaho Saimoni Petili, yakalile kuchisogo chake kafika na kwingila leme. Kawona sanda 7na chitambala chiyazingiliziligwe Yesu nditwi. Chitambala icho hachikalile na sanda bule, mbali chikala chikuigwa hamgwazo chiidumwe. 8Maabaho mwanahina ija imwenga yoyanduse kufika kuna dileme iviya kengila mgati, kawona na katogola. 9Wakala wang'hali hawanavimanya Yamaandiko Yelile viyalongile kuwa Yesu kolondeka yazilibuke. 10Maabaho wanahina waja wabwela ukaye yawo.

Yesu komulawilila Maliya Magidalena

(Masayo 28:9-10; Maliki 16:9-11)

11Maliya kakala kema kunze ya dileme kolila. Viyakalile yang'hali yolila, kainama na kusungulila mdileme, 12kawawona wasenga wa kuulanga waidi, wayawala viwalo vizelu chwee, wakala hanhu haukalile mtufi wa Yesu, imwe hadikalile iditwi na imwe hayakalile yamagulu. 13Watumigwa waja wamuuza, “Mama, habali kwolila?”

Nayo kawedika, “Wamsola Mndewa wangu, na sivimanyile bule wamwika kulihi.”

14Maabaho Maliya kahiduka kuchisogo, kamuwona Yesu kema mbali havimanyile kuwa kakala Yesu. 15Yesu kamuuza, “Mama, kwolilila choni? Kwonzahila yelihi?”

Maliya kagesa iyo ni mkalizi wa ichizi, ivo kamulongela, “Mwenevale, one kumsola, nongele kumwika kulihi nihite nikamsole.”

16Yesu kamulongela, “Maliya!”

Maliya kamuhindukila, kamulongela kwa Chiyebulaniya, “Laboni!” Fambulo jake, “Mfundiza.”

17Yesu kamulongela, “Sekeunyamhe, kwaviya ning'hali sinahita bule kwa Tata kuulanga. Mbali hita ukawalongela ndugu zangu niye nohita kwa Tati yangu na Tati yenu, Mulungu wangu na Mulungu wenu.”

18Ivo Maliya Magidalena kahita. Viyawafikle wanahina, kawalongela, “Nimuwona Mndewa!” Iviya kawalongela chila chiyalongiligwe na Yesu.

Yesu kowalawilila wanahina wake

(Masayo 28:16-20; Maliki 16:14-18; Luka 24:36-49)

19Viikalile chigulogulo muna isiku ya mwanduso ya juma, wanahina wakala waiting'hana hamwe mwiikaye. Zinyivi zikala zihindigwe kwaviya wakala wowadumba vilangulizi wa Wayahudi. Maabaho Yesu keza, kema hagati yawo, kawalongela, “Mukale kwa tindiwalo!” 20Viyakomeleze kulonga yayo, kawalagusila makono yake na lubavu lwake. Wanahina wadenelela nani kwaviya wamuwona Mndewa. 21Yesu kawalongela kaidi, “Mukale kwa Tindiwalo. Fana viya Tata viyanhumile niye, na niye nomtumani mweye.” 22Maabaho kawahumulila, kawalongela, “Hokeleni Muhe Yelile. 23One muhawalekelela wanhu uhasanyi wawo, wezalekeleligwa, mbali one hamuwalekelele, hawezalekeleligwa bule.”

Yesu na Tomasi

24Mwanahina imwe mwa waja wanahina longo na waidi, Tomasi yoyatangigwe Mbasa hawile baho bule Yesu viyezile. 25Ivo wanahina wamwenga wamulongela, “Chimuwona Mndewa!”

Mbali Tomasi kawedika, “One sizaziwona ng'hovu za misumali muna yamakono yake na kwika chidole changu muna zing'hovu izo, na kwika makono yangu muna ulubavu lwake, sizahuwila bule.”

26Vizifikile siku nane, wanahina waiting'hana hamwe kaidi mnyumba. Tomasi kakala nawo. Nyivi zikala zihindigwe, mbali Yesu keza, kema hagati yawo, kawalongela, “Mkale kwa Tindiwalo!” 27Maabaho Yesu kamulongela Tomasi, “Ika chidole chako hano, na ulole makono yangu. Maabaho golosa mkono wako uwike mulubavu lwangu. Sekeuleme kutogola, togola!”

28Tomasi kamwidika, “Mndewa wangu na Mulungu wangu!”

29Yesu kamulongela, “Vino kutogola kwaviya kuniwona? Wamweda waja wonitogola bila kuniwona!”

Lungilo da chitabu chino

30Yesu viyakalile na wanahina wake, katenda mauzauza mengi, mauzauza yamwenga hayandikigwe bule muna ichitabu chino. 31Mbali mbuli zino zandikigwa muladi mutogole kuwa Yesu niiyo Chilisito, Mwana wa Mulungu na kwa kumuhuwila muwe na ugima kwa zina jake.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index