Search form

Yohana 21

Yesu kowalawilila wanahina saba

1Hamwande Yesu kawalawilila kaidi wanahina wake mumgwazogwazo mwa dilamba da Tibeliya. Ilawilila vino, 2Saimoni Petili, na Tomasi yoyatangigwe Mbasa, na Nasanayeli mkaya wa Kana mwi isi ya Galilaya, na wana wa Zebedayo, hamwe na wanahina wamwenga waidi wa Yesu wakala hamwe. 3Saimoni Petili kawalongela, “Nohita kuvuwa somba.”

Wamulongela, “Na cheye chohita na weye.” Ivo wahita wakwela ngalawa, mbali chilo chiya chose hawapatile chinhu chochose. 4Vikwanduse kukunguzuka, Yesu kema haingema ya dilamba, mbali wanahina hawavimanyile bule kuwa kakala Yesu. 5Maabaho Yesu kawauza, “Wanike! Mwabule somba yoyose?”

Wamwidika, “Ona! Chabule.”

6Maabaho Yesu kawalongela, “Yaseni lwavu lwenu ubanzi wa kulume wa ngalawa, na mwizavuwa somba.” Ivo wasa lwavu mmazi, na hawadahile kukwega lwavu kwaviya wapata somba wengi nani.

7Maabaho mwanahina ija yoyalondigwe na Yesu kamulongela Petili, “Ino Mndewa.” Bahobaho Petili viyahulike munhu ija kakala Mndewa, kayawala walo jake, kwaviya kakala kadivula diwalo, kaibwanha mmazi. 8Wanahina wamwenga weza muna ingalawa kwaviya hawakalile kutali bule na isi inyalile, mbali wakala utali wa magulu gana, wakwega lwavu lumemile somba. 9Viwafikile isi inyalile, wawona moto wa makala, somba na magate vikigwa mchanyha yake. 10Yesu kawalongela, “Galeni somba wamwenga womuwavuwile.”

11Saimoni Petili kengila mwi ingalawa, kalusola ulwavu mbaka kuna isi inyalile. Lumema somba wakulu gana dimwe malongo matano na watatu. Ingawa kukala na somba wengi, lwavu haludumuke bule. 12Yesu kawalongela, “Izoni muje.” Habule mwanahina yamuuzile, “Weye kwa yelihi?” kwaviya wammanya kakala Mndewa. 13Yesu keza, kasola gate, kaweng'ha. Iviya kasola somba, kaweng'ha.

14Ino ikala mwanza wekatatu Yesu kuwalawilila wanahina wake kusongela viyazilibuke.

Yesu na Petili

15Viwakomeleze kuja, Yesu kamuuza Saimoni Petili, “Saimoni mwana wa Yohana, vino kwonilonda niye kufosa wano?”

Saimoni Petili kamwidika, “Ona, Mndewa weye kwovimanya kuwa nokulonda.”

Yesu kamulongela, “Walolese wana ng'hondolo wangu.”

16Maabaho Yesu kamuuza mwanza wekaidi, “Saimoni mwana wa Yohana, vino kwonilonda?”

Kamwidika, “Ona, Mndewa weye kwovimanya kuwa niye nokulonda.”

Yesu kamulongela, “Walolese wana ng'hondolo wangu.” 17Yesu kamuuza kaidi lweketatu, “Saimoni mwana wa Yohana, vino kwonilonda?”

Saimoni Petili kawona usungu kwaviya Yesu kamuuza lweketatu, “Vino kwonilonda?” Kamwidika, “Mndewa, kwovimanya chila chinhu, kwovimanya kuwa niye nokulonda.”

Yesu kamulongela, “Walolese wana ng'hondolo wangu. 18Nokulongela kweli, viukalile mbwanga, kuiyawala mwenyewo na kuhita hanhu houlonda. Mbali vondauwe mulala, kwizayagolosa makono yako na munhu imwenga kezakufunga na kukugala hanhu huhalonda.” 19Yesu kalonga vino kulagusa Petili vondayadanganike na kumtunhiza Mulungu. Maabaho kamulongela Petili, “Niwinze!”

Yesu na ija mwanahina yoyamulondile

20Petili kahinduka, kamuwona ija mwanahina yalondigwe na Yesu kowawinza. Mwanahina ino iyo ija lusita viwakalile woja ndiya ya ichilo kakala habehi nani na Yesu na kumuuza, “Mndewa, vino yelihi yondayakubiduke?” 21Petili viyamuwonile, kamuuza Yesu, “Mndewa, vilihi munhu ino?”

22Yesu kamwidika, “One nolonda yakale mgima mbaka vondanibwele, vino na weye yokufunya choni? Weye niwinze niye!”

23Ivo mbuli izo zenela kwa wandugu kuwa mwanahina ino hezadanganika bule. Mbali Yesu halongile kuwa mwanahina ino hezadanganika bule, ila kalonga, “One nolonda yakale ngima mbaka vondanibwele, vino na weye yokufunya choni?”

24Ino iyo mwanahina yoyalongile mbuli zino zose na kuzandika, na cheye chovimanya zino zialongile ni za kweli.

Uhelelo

25Yesu katenda vinhu vingi. One chila chinhu chiyatendile chihandikigwe, isi yose sigambeiwe na hanhu ha kwika vitabu vandikigwe.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index