Search form

Yohana 3

Yesu na Nikodemo

1Kukala na mkulu imwe wa Wayahudi yoyatangigwe Nikodemo, yoyakalile mwiichibumbila cha Mafalisayo. 2Chilo chimwe, kamuhitila Yesu, kamulongela, “Mfundiza, chovimanya kuwa weye kwa mfundiza youtumigwe na Mulungu. Habule munhu yoyose yoyodaha kutenda mauzauza youtenda one Mulungu heli hamwe nayo bule.”

3Yesu kamwidika, “Nokulongela kweli, habule munhu yoyodaha kuuwona ufalume wa Mulungu one helekigwe mwanza wekaidi.”

4Nikodemo kamuuza, “Vino munhu mulala kodahaze kwelekigwa kaidi? Vino kodaha kwingila kaidi mwiinda ya mami yake na kwelekigwa?”

5Yesu kamwidika, “Nokulongela kweli, habule munhu yoyodaha kwingila muna Uufalume wa Mulungu bila kwelekigwa kwa mazi na kwa Muhe. 6Chochelekigwa na lukuli ni lukuli na chochelekigwa na Muhe ni muhe. 7Sekewazanywe kwaviya nokulongela kuwa wose mwolondeka mwelekigwe mwanza wekaidi. 8Beho dohita ubanzi wowose dodilonda. Kotegeleza dizi jake mbali hudimanya kodilawile wala kodihita. Vino ivoili kwa chila munhu yelekigwe na Muhe.”

9Nikodemo kamuuza, “Vino mbuli zino zodahikaze?”

10Yesu kamwidika, “Weye kwa mfundiza mwiisi ya Isilaeli na huzimanyile bule mbuli zino? 11Nokulongela kweli, cholonga vinhu vochivimanyile, iviya cholonga ukalangama wa vinhu vochiviwone, mbali mung'hali mwolema ukalangama wetu. 12Vinimulongeleni mbuli za vinhu va isi hamutogole bule, vino mwizatogolaze nihawalongelani mbuli za vinhu va kuulanga?” 13Habule munhu yahitile kuulanga mbali Mwana wa Munhu, yoyezile kulawa kuulanga.

14Fana viya Musa viyachinule chiya chinyago cha zoka da shaba kwa lubiki kuja kudibwilingu, iviya Mwana wa Munhu kolondeka yenuligwe 15muladi chila munhu yoyomtogola yawe na ugima wa siku zose. 16Kwaviya Mulungu kawalonda wanhu wa isi yose mbaka kamulava Mwanage nyachende, muladi chila munhu yoyomtogola sekeyadanganike, mbali yawe na ugima wa siku zose. 17Mulungu hamtumile Mwanage mwiisi yawataguse wanhu muna isi, mbali kamtuma yawakombole.

18Munhu yoyose yoyomtogola hatagusigwa bule, mbali munhu yoyose yoyolema kumtogola iyo katagusigwa kamala, kwaviya hamtogole Mwana nyachende wa Mulungu. 19Vino ivo vondamutagusigwe, bung'hulo diza muna iisi, mbali wanhu walonda ziza kufosa bung'hulo, kwaviya sang'hano zawo ziha. 20Wanhu wose wowotenda yehile wodihila bung'hulo na haweza kwiza mudibung'hulo, kwaviya hawalonda sang'hano zawo zilagusigwe. 21Mbali munhu yoyokala na kutenda yanogile kokwiza kudibung'hulo, muladi sang'hano zake ziwoneke kuwa zisang'hanigwa kwa kumuhulika Mulungu.

Yesu na Yohana Mbatizi

22Hamwande Yesu na wanahina wake wahita muna iisi ya Yudeya, uko kakala nawo na kabatiza. 23Yohana iviya kakala kobatiza wanhu uko Ainoni habehi na Salimu, kwaviya uko kukala na mazi mengi. Wanhu wamuhitila, nayo kawabatiza. 24Siku izo Yohana kakala hanakwikigwa mchifungo.

25Wanahina wamwenga wa Yohana wandusa kwiihasanya na Muyahudi imwe kwa mbuli ya kuisafya. 26Wanahina waja wamuhitila Yohana, wamulongela, “Mfundiza, komkumbuka ija munhu yoyakalile na weye umwambu wa ulwanda lwa Yolodani, ija youchilongele mbuli zake? Lelo kobatiza na wanhu wose womuhitila!”

27Yohana kawedika, “Habule munhu yoyodaha kuwa na chinhu one heng'higwe kulawa kuulanga. 28Mweye wenyewo mwa wakalangama viniwalongele, ‘Niye sili Chilisito, mbali nitumigwa nimulongolele.’ 29Yeli na msoligwa niiyo msola. Mbwiya wa mulume yosola yokwima na kugozela, nayo kodeng'helela nani yahahulika dizi da mulume yosola. Sambi na niye nodeng'helela, na ndeng'helelo yangu itimia. 30Yeye kolondeka yawe mkulu, niye nolondeka kuwa mdodo.”

Yoyolawa kuulanga ni mkulu kufosa wose

31Munhu yokwiza kulawa kuulanga mkulu kufosa wose. Munhu wa isi ni wa chiisiisi, nayo kolonga mbuli za isi. Mbali munhu yalawile kuulanga mkulu kufosa vose. 32Yeye kolonga yaja yaawone na yaahulike, mbali habule munhu yoyatogole mbuli ziyalongile. 33Munhu yoyose yotogola usenga wake, kothibitisha kuwa Mulungu iyo kweli. 34Yoyatumigwe na Mulungu kolonga mbuli za Mulungu, kwaviya Mulungu kammemeza Muhe wake. 35Tata kamulonda Mwanage na kamwing'ha chila chinhu mmakono yake. 36Munhu yoyose yoyomtogola Mwana kana ugima wa siku zose, mbali yoyose yoyomulema Mwana hezawona ugima bule, kwaviya ludoko lwa Mulungu lwizakuwa kwa munhu iyo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index