Search form

Yohana 7

Yesu na ndugu zake

1Hamwende Yesu kahita Galilaya. Halondile kuhita Yudeya kwaviya walangulizi wa Wayahudi wakala wolonda kumkoma. 2Lusita lwa dugila da Vizewe da Wayahudi dikala habehi. 3Ndugu zake wamulongela, “Kwolondeka usegele hano uhite Yudeya muladi wanahina wako wawone mauzauza youtenda. 4Habule munhu yotenda mbuli kwa kuifisa one kolonda yamanyike kwa wanhu. Ivo kwaviya na weye kotenda vinhu vino, ilaguse kwa wanhu weli muisi.” 5Kwaviya mbaka ndugu zake Yesu hawamtogole bule.

6Yesu kawalongela, “Lusita lwangu lufaya lung'hali halunafika bule, mbali kumwenu mweye chila lusita lufaya. 7Wanhu weli muna isi yose hawamwihilani, mbali wonihila niye kwaviya nogendelela kuwalongela kuwa wotenda mbuli zihile. 8Mweye hiteni kudidugila. Niye sihita bule kudidugila kwaviya lusita lwangu lufaya halunafika bule.” 9Yesu kalonga ivo, maabaho kasigala Galilaya.

Yesu kuna didugila da vizewe

10Ndugu zake viwahitile kudidugila, Yesu nayo kahita, mbali hahitile chiumwingi, kahita chinyelenyele. 11Walangulizi wa Wayahudi wakala wonzahila kuna didugila ijo. Ivo wauza, “Vino kakulihi munhu ija?”

12Kukala na minyong'onyo muna ulung'husesa lwa wanhu. Wanhu wamwenga wakala wolonga, “Munhu ino kanoga.”

Wamwenga walonga, “Mbe! Kowagiza wanhu.” 13Mbali habule munhu yoyadahile kulonga mbuli zake muumwingi, kwaviya wakala wawadumba walangulizi wa Chiyahudi.

14Dugila ijo vidifikile haludonho, Yesu nayo kahita Mwiikaye ya Mulungu na kandusa kufundiza. 15Walangulizi wa Wayahudi wazanywa, wauza, “Vino munhu ino kayamaze yano yose nayo hasomile bule kuishule?”

16Yesu kawedika, “Mafundizo yonifundiza siyo yangu bule mbali yolawa kwa ija yanitumile. 17Munhu yoyose yolonda kutenda yaja yoyolonda Mulungu, kezavimanya fana mafundizo yangu yalawa kwa Mulungu hebu nolonga kwa udaho wangu mwenyewo. 18Munhu yolonga mbuli zake mwenyeo kolonda utunhizo wake. Mbali munhu yolonda ukulu kwa ija yoyamtumile, iyo ni mwaminifu, na kabule wihi mgati mmwake. 19Vino Musa hamwinileni malagilizo bule? Mbali habule hata imwe wenu yoyokwamha. Lelo habali molonda kunikoma?”

20Lung'husesa lwa wanhu lumulongela, “Weye kuna chinyamkela! Yelihi yoyolonda kukukoma?”

21Yesu kawalongela, “Nitenda mauzauza, mweye wose mukala mwazanywa. 22Musa kawalagiliza mweye mutende chihendo cha kuwengiza ulungwana wanenu wa chilume, ingawa si Musa bule, mbali wasaho zenu wawo wanduse. Ivo na mweye momwingiza ulungwana mwana wa chilume hata muna Isiku ya Mhumulo. 23One mumwingiza ulungwana mwana muna Isiku ya Mhumulo muladi sekembene Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa, habali monihila kwaviya nimuhonya munhu muna Isiku ya Mhumulo? 24Sekemutaguse kwa kulola kwa kunze muhala, mbali taguseni viilondeka.”

Vino ino iyo Chilisito?

25Wanhu wamwenga wa Yelusalemu wandusa kuiuzagiza, “Vino munhu wowomzahila wamkome siyo ino? 26Lola lelo! Kabahano, kolonga muumwingi na habule munhu yoyomulongela chinhu chochose. Vino walangulizi wovimanya kuwa kweli iyo ni Chilisito? 27Mbali chovimanya munhu ino kolawa kulihi. Chilisito vondayeze habule munhu yoyose yondayamanye koyolawa.”

28Yesu viyakalile kofundiza mwiikaye ya Mulungu, kalandula dizi, “Mwonimanya na mwomanya kunhu kunilawa. Sizile kwa udaho wangu mwenyewo. Ija yoyanitumile ni wa kweli. Mbali mweye hamummanyile bule. 29Niye nommanya kwaviya nilawa kumwake, nayo iyo yoyanhumile.”

30Maabaho wanhu walonda kumgwila, mbali habule munhu yoyose yagezile kumgwila kwaviya lusita lwake lukala halunafika. 31Mbali wanhu wengi muna ulung'husesa wamuhuwila, walonga, “Vino Chilisito vondayeze kezatenda mauzauza mengi kufosa munhu ino?”

Wakalizi watumigwa kumgwila Yesu

32Mafalisayo wahulika lung'husesa wonyong'onya mbuli za Yesu. Ivo wawo na wakulu wa nhambiko wawatuma wakalizi wa kaye ya Kutosela wangwile Yesu. 33Yesu kawalongela, “Ning'hali na mweye kwa lusita ludodo, maabaho nizahita kwa ija yoyanitumile. 34Mwizanizahila mbali hamwizaniwona bule, kwaviya hamwizadaha bule kwiza hanhu hanili.”

35Walangulizi wa Wayahudi wailongela, “Vino munhu ino kezahita kulihi mbaka cheye sekechimuwone? Vino kezahita muna yamabululu ya Wagiliki yowokala wanhu wetu na kuwafundiza Wagiliki? 36Kalonga kuwa, chizanzahila mbali hachizamuwona, na iviya hachidaha bule kuhita hanhu hayeli. Vino mbuli zino fambulo jake choni?”

Lwanda lwa mazi ya Ugima

37Siku ya uhelelo ya dugila ijo dodikalile siku ng'hulu ya dugila, Yesu kema, kalandula dizi, “Munhu yoyose yeli na nilu, nayeze kumwangu yang'we! 38Munhu yoyose yoyonihuwila niye, Maandiko Yelile yolonga, ‘Nyanda za mazi ya Ugima zizakilima kulawa mgati yake.’ ” 39Yesu viyakalile kolonga ivo, kakala kolonga mbuli za Muhe wa Mulungu, ija wanhu wowakalile womuhuwila wezamuhokela. Mbaka siku diya, wanhu wakala wang'hali hawanakwing'higwa Muhe wa Mulungu kwaviya Yesu kakala yang'hali kutunhizigwa bule.

Wanhu viweli woibagula

40Wanhu wamwenga muna ulung'husesa viwamuhulike kolonga ivo, walonga, “Munhu ino kweli ni ija imulotezi wa Mulungu.”

41Wanhu wamwenga walonga, “Ino iyo Chilisito!”

Mbali wanhu wamwenga walonga, “Vino Chilisito kodahaze kulawa Galilaya? 42Maandiko Yelile yolonga kuwa Chilisito kezalawilila mulukolo lwa Daudi na kwelekigwa uko Betelehemu, muna dibululu dayakalile Daudi.” 43Ivo wanhu muna ulung'husesa waibagula kwaajili ya Yesu. 44Wanhu wamwenga walonda wangwile, mbali habule munhu yoyagolose mkono wake kumgwila.

Walangulizi wa Wayahudi wolema kumtogola Yesu

45Wakalizi wa Kaye ya Mulungu viwabwelile, wakulu wa nhambiko na Mafalisayo wawauza, “Habali hamumgalile?”

46Wakalizi wawedika, “Habule munhu yoyose yoyalongile fana viyolonga munhu ino!”

47Mafalisayo wawauza, “Vino na mweye iviya kamvwizilani? 48Vino mumuwona mulangulizi yoyose hebu Mfalisayo yoyose yoyomuhuwila? 49Wanhu wano hawamanyile bule Malagilizo ya Mulungu yoyamwing'hile Musa, ivo waduwiligwa na Mulungu!”

50Nikodemo, imwe wa Mafalisayo, munhu ija yoyamuhitile Yesu baho umwaka kauza, 51“Vino Malagilizo yetu yochilongela chimtaguse munhu ching'hali hachinamtegeleza teng'hu na kumanya chiyotenda?”

52Mbali wawo wamwidika, “Vino na weye iviya kolawa Galilaya? Lola muna Yamaandiko Yelile kwizavimanya kuwa habule mulotezi wa Mulungu yolawilila Galilaya bule.”

53Maabaho chila munhu kahita ukaye yake.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index