Search form

Yohana 8

Mwanamke yoyagwiligwe ugoni

1Mbali Yesu kahita kuna ulugongo lwa Mizaituni. 2Siku isondelele imitootondo nani, Yesu kahita kaidi muna ikaye ya Mulungu. Wanhu wose wamuhitila, nayo kakala hasi, kandusa kuwafundiza. 3Wafundiza Malagilizo na Mafalisayo wamgala mwanamke yoyagwiligwe ugoni. Maabaho wamwika mwanamke iyo hagati. 4Wamulongela Yesu, “Mfundiza, mwanamke ino kagwiligwa ugoni. 5Muna Yamalagilizo, Musa kachilongela kuwa mwanamke fana ino kolondeka yatowigwe na mabwe mbaka yadanganike. Lelo weye kwolongaze?” 6Wauza vino muladi wangeze Yesu muladi wapate chimu cha kumshitaka. Mbali Yesu kaidulika hasi, kandika muna ditimbwisi kwa chidole chake.

7Nawo viwagendelele kumuuza, kenuka, kawalongela, “Munhu yoyose yelibule uhasanyi vimwili na yawe wa mwanduso kumtowa dibwe.” 8Maabaho kaidulika hasi kaidi, kandika muna ditimbwisi. 9Wanhu waja viwahulike ivo, wasegela imwe-imwe, kwandusila walala. Yesu kasigala, na mwanamke ija kakala kema haja haja. 10Yesu kenuka, kamuuza mwanamke ija, “Wakulihi wanhu waja wowakugwilile? Habule hata imwe yoyakutaguse?”

11Mwanamke ija kamwidika, “Mndewa, habule munhu yoyanitaguse.”

Yesu kamulongela, “Niye iviya sikutagusa bule. Hita na sekeukatende uhasanyi kaidi.”

Yesu bung'hulo da isi

12Yesu kawalongela kaidi Mafalisayo, “Niye ni bung'hulo da isi. Munhu yoyose yoyonisondelela niye kezakuwa na bung'hulo na hezagenda muna ulwiza.”

13Mafalisayo wamulongela, “Weye kwoilavila ukalangama wako mwenyewo, kwa ivo chiulonga siyo kweli.”

14Yesu kawedika, “Hata one nihailavila ukalangama mwenyewo, ukalangama wangu ni wa kweli, kwaviya nimanya kunilawile na kunihita. Mbali mweye hamumanyile kunilawile hebu kunihita. 15Mwotagusa fana wanhu viwotagusa. Niye simtagusa munhu yoyose. 16Mbali nahatagusa, notagusa viilondeka, kwaviya sitagusa niidumwe. Tata yanhumile kahamwe na niye. 17Yandikigwa muna Yamalagilizo yenu kuwa, ukalangama wa wanhu waidi ni wa kweli. 18Niye noilavila ukalangama mwenyewo, na Tata yoyanitumile iviya konilavila ukalangama.”

19Maabaho wamuuza, “Tati yako kakulihi?”

Yesu kawedika, “Hamunimanyile niye wala Tati yangu. One muhanimanyile niye, na Tati yangu muhammanyile iviya.”

20Yesu kalonga mbuli zino zose viyakalile kofundiza mwiikaye ya Mulungu, muna ichiheleto cha ngama. Wala habule munhu yangwilile, kwaviya lusita lwake lukala lung'hali halunafika.

Hamudaha kuhita hanhu honihita

21Yesu kawalongela kaidi, “Niye nohita, na mweye mwizanizahila, na mwizadanganika muna uhasanyi wenu. Hamudaha kuhita hanhu honihita.”

22Walangulizi wa Wayahudi walonga, “Kalonga kuwa hachidaha kuhita hanhu hoyohita. Vino kolonda yaikome mwenyewo?”

23Mbali Yesu kawedika, “Mweye mwa wanhu wa isi ino yili hasi, mbali niye nilawa uchanyha. Mweye ni wa isi ino mbali niye siyo wa isi ino. 24Nimulongelani kuwa mwizadanganika muna uhasanyi wenu. One hamutogole kuwa ‘Niye Niiyo’ mwizadanganika muna uhasanyi wenu.”

25Wamuuza, “Weye iyo yelihi?”

Yesu kawedika, “Niye ni ija yoniwalongele kusongela mwanduso. 26Ninayo mengi ya kulonga kusonhela mweye na kuwatagusa. Mbali ija yoyanhumile ni kweli, na niye nowalongela wanhu wa isi ino yaja yoniyahulike kumwake muhala.”

27Hawamanyile kuwa Yesu kakala kowalongela mbuli za Tati yake. 28Ivo Yesu kawalongela, “Vondamumwinule Mwana wa Munhu mumsalaba, baho mwizavimanya kuwa Niye Niiyo. Iviya mwizamanya kuwa niye sitenda chochose kwa udaho wangu, mbali nolonga chiyanifundize Tati yangu. 29Nayo yoyanhumile kahamwe na niye, hanilekile niidumwe bule kwaviya siku zose notenda yaja yoyomnogeza yeye.”

30Wanhu wengi wowamuhulike Yesu viyolonga yayo, wamtogola.

Ukweli wizawikeni wanhu kwiilegeha

31Yesu kawalongela Wayahudi wowamtogole “One muhayamha mafundizo yangu, mwizakuwa wanahina wangu kweli. 32Maabaho mwizaumanya ukweli, na ukweli wizamwikani mwiilegehe.”

33Wamwidika, “Cheye ni wazukulu wa Bulahimu. Hachinawahi kuwa watumwa kwa munhu yoyose. Vilihi kwochilongela chizailegeha?”

34Yesu kawalongela, “Nomulongelani kweli, munhu yoyose yoyotenda uhasanyi ni mtumwa wa uhasanyi. 35Mtumwa si munhu wa mwiikaye siku zose, mbali mwana ni munhu wa mwiikaye siku zose. 36One Mwana yahamtendani mwiilegehe, mwizailegeha kweli kweli. 37Novimanya mweye mwa wazukulu wa Bulahimu. Mbali mwolonda kunikoma kwaviya hamtogola mafundizo yangu. 38Nowalongela chiya Tati yangu choyanilaguse, mbali mweye mwotenda chiya tati yenu chayawalongele.”

39Wamwidika, “Tati yetu ni Bulahimu.”

Yesu kawalongela, “One muwile wana wa Bulahimu, muhatendile fana Bulahimu viyatendile. 40Niye nimulongelani kweli yoniihulike kwa Mulungu, mbali lelo mwolonda kunikoma. Bulahimu hatendile ivo bule. 41Mbali mweye mwotenda vinhu ivitendigwe na tati yenu.”

Wamulongela, “Mulungu yaidumwe tati yetu chilinayo. Cheye cha wanage kweli.”

42Yesu kawalongela, “One Mulungu yawile Tati yenu, muhanilondile niye kwaviya nilawa kwa Mulungu, na sambi na hano. Sizile kwa udaho wangu mbali yeye iyo yanitumile. 43Habali hamuvimanya yano yonilonga? Kwaviya mweye hamudaha kutegeleza mbuli zangu. 44Mweye mwa wana wa tati yenu Mwihi, kwa ivo mwolonda kutenda wihi fana tati yenu. Kusongela mwanduso yeye kakala mkomaji, wala hailumba na kweli, kwaviya mwabule kweli mgati mmwake. Viyovwiza koilagusa kuwa yeye ni mvwizi na ni tata wa uvwizi. 45Niye kwaviya nowalongelani kweli, hamunitogola. 46Vino kuna munhu yoyose yoyodaha kulava ukalangama kuwa niye nina uhasanyi? One nihawalongela kweli, habali mweye hamunitogola bule? 47Munhu yeli wa Mulungu kohulika chiya choyolonga Mulungu. Mweye hamumuhulika bule kwaviya siyo wa Mulungu.”

Yesu na Bulahimu

48Wayahudi wamuuza Yesu, “Vino hachilongile goya kulonga weye ni msamaliya na kuna chinyamkela?”

49Yesu kawedika, “Niye nabule chinyamkela. Nomtunhiza Tati yangu, mbali mweye hamunitunhiza bule. 50Niye siizahilila utunhizo mwenyewo. Kauko yoyouzahila, nayo niiyo msemi. 51Nowalongela kweli, munhu yoyose yokwamha mafundizo yangu, hezadanganika ng'o!”

52Maabaho Wayahudi wamulongela Yesu, “Lelo chovimanya kuwa weye kuna chinyamkela! Bulahimu kadanganika na iviya walotezi wadanganika, mbali weye koolonga munhu yokwamha mafundizo yako hezadanganika ng'o! 53Weye vino koitenda kwa mkulu kufosa tati yetu Bulahimu? Yeye na walotezi wa Mulungu wadanganika. Vino weye koitenda kwa yelihi?”

54Yesu kawedika, “Nahaitogoza mwenyewo, ukulu wangu siyo chinhu bule. Tati yangu, iyo yomulonga ni Mulungu wenu, iyo yonitunhiza. 55Mweye hamummanyile bule, mbali niye nimmanya. One nihalonga simmanyile bule, nokuwa mvwizi fana mweye. Mbali niye nimmanya na iviya noyamha mbuli yake. 56Tati yenu Bulahimu kadenelela yaniwone, nayo kaniwona, kadeng'helela.”

57Wayahudi wamulongela Yesu, “Weye ung'hali kufikiza miyaka malongo matano, vino kumuwona Bulahimu?”

58Yesu kawedika, “Nowalongela kweli, Bulahimu yang'hali hanakwelekwa, niye nabaha.”

59Baho wadondola mabwe, walonda wamtowe Yesu. Mbali Yesu kaifisa na kalawa hanze ya Mwiikaye ya Mulungu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index