Search form

Yohana 9

Yesu komuhonya munhu yoyelekigwe chipofu

1Yesu viyakalile kofosa, kamuwona munhu imwe chipofu kusongela kwelekigwa kwake. 2Wanahina wake wamuuza, “Mfundiza, yelihi yoyatendile uhasanyi hata munhu ino yelekigwe chipofu? Vino ni yeye mweneywo hebu tati yake na mami yake?”

3Yesu kawedika, “Dino hadilawilile bule kwa sama ya uhasanyi wa munhu ino wala wa tati yake na mami yake. Munhu ino kelekigwa chipofu muladi nguvu ya Mulungu ilagusigwe muna ugima wake. 4Cholondeka kumsang'hanila ija yanhumile kung'hali imisi. Kwaviya chilo chokwiza, habule munhu yoyose yondayadahe kusanana. 5Vinili ning'hali muna iisi, Niye niijo bung'hulo da isi.”

6Viyamalile kuyalonga yayo, katema mate hasi, maabaho katenda nhope na kamuhaka ija ichipofu mmeso. 7Maabaho kamulongela, “Hita ukanawe muna dilamba da Siloamu.” Siloamu fambulo jake “Yoyatumigwe”. Baho iyo chipofu kahita, kanawa chihanga chake, maabaho kabwela ukaye kuno kowona.

8Wakaya wayage na wanhu wose wowamuwonile viyakalile kopula, waiuzagiza, “Vino ino siyo munhu ija yoyakalile kopula?”

9Wanhu wamwenga walonga, “Ino iyo yeye.” Mbali wamwenga walonga, “Si yeye bule.”

Ivo munhu ija mwenyewo kalonga, “Niye niiyo iyo.”

10Wamuuza, “Vino meso yako yagubukaze?”

11Kawedika, “Munhu ija yotangigwa Yesu katenda nhope, kanihaka mmeso. Maabaho kanilongela nihite Siloamu nikanawe chihanga changu. Nihita, na vininawile, bahobaho nidaha kuwona.”

12Wanahina wamuuza munhu yoyahonyigwe, “Munhu iyo kakulihi?”

Kawedika, “Manye.”

Mafalisayo wompeleleza chipofu yahonile

13Maabaho wanhu wangala munhu ija yoyakalile chipofu kwa Mafalisayo. 14Siku diya Yesu viyatendile nhope na kumuhonya munhu chipofu dikala Isiku ya Mhumulo. 15Maabaho Mafalisayo wamuuza kaidi munhu ija viya viyadahile kuwona. Nayo kawedika, “Kanihaka nhope mmeso, maabaho ninawa, na sambi nowona.” Ivo waigola wawo kwa wawo.

16Walangulizi wa Mafalisayo wamwenga walonga, “Munhu iyo yoyatendile ivo halawile kwa Mulungu, kwaviya hamha bule Malagilizo ya Isiku ya Mhumulo.”

Mbali wamwenga walonga, “Munhu mwene uhasanyi kodahaze kutenda vilaguso vino va mauzauza?”

17Maabaho wamuuza kaidi munhu ija, “Kulonga munhu iyo kakuhonya meso yako. Lelo weye kwolongaze kumsonhela munhu iyo?”

Kawedika, “Munhu iyo ni mulotezi wa Mulungu.”

18Wayahudi wakala hawanatogola bule kuwa munhu ija kakala chipofu, maabaho kadaha kuwona. Ivo wawatanga tati yake na mami yake, 19wawauza, “Vino ino mwanenu? Mulonga kelekigwa chipofu, lelo kadahaze kuwona?”

20Tati yake na mami yake wawedika, “Cheye chivimanya ino niiyo mwanetu, na iviya kelekwa chipofu. 21Mbali viya viyadahile kuwona, hebu yelihi yoyangubule yameso hachivimanyile bule. Muuzeni mwenyewo. Yeye mkulu ngima, ivo kodaha kwidika mwenyewo!” 22Tati yake na mami yake walonga ivo kwaviya wakala wowadumba walangulizi wa Wayahudi. Walangulizi wawo walonga munhu yoyose yondayalonge kuwa Yesu niiyo Chilisito kezawingigwa mwiikaye ya Kutosela. 23Lekamana tati yake na mami yake walonga, “Muuzeni mwenyewo. Yeye ni munhu mkulu ngima!”

24Wayahudi wamtanga kaidi munhu ija yoyakalile chipofu, wamulongela, “Wilahe kwa Mulungu one kwolonga ukweli. Cheye chovimanya munhu iyo yoyakuhonyile kana uhasanyi.”

25Munhu ija kawedika, “One kana uhasanyi, niye sivimanya bule. Chinhu chimwe muhala chonimanyile, nikala nitulika yameso, sambi nowona!”

26Maabaho wamuuza kaidi, “Vino katenda choni? Katendaze kukuhonya yameso yako?”

27Nayo kawedika, “Niwalongela, mbali hamulondile kutegeleza. Lelo mwolonda kuhulika mbuli ino kaidi? Hebu na mweye mwolonda muwe wanahina wake?”

28Maabaho wamuliga na wamulongela, “Weye kwa mwanahina wake! Cheye cha wanahina wa Musa! 29Chivimanya Mulungu kalonga na Musa, mbali munhu ija hachimmanyile bule koyolawa.”

30Munhu ija yoyakalile chipofu kawalongela, “Mwonyazanya! Mweye hamuvimanyile koyolawa, mbali kanihonya meso yangu! 31Chovimanya Mulungu hawategeleza bule wanhu weli na uhasanyi, mbali komtegeleza munhu yoyose yomuhuwila na yoyotenda chiya chiyomulondile yatende. 32Kwandusila isi viilumbigwe, habule munhu yoyahulike kuwa munhu yoyose kamuhonya munhu yoyelekigwe chipofu. 33One munhu ino halawile kwa Mulungu bule, sigambe yadahe kutenda chinhu chochose.”

34Wamulongela, “Lola weye kwelekwa muna uhasanyi. Lelo weye kwodahaze kuchifundiza cheye?” Baho wamuwinga mwi ikaye ya Kutosela.

Upofu wa chimuhe

35Yesu kahulika kuwa munhu ija yoyamuhonyile kawingigwa mwiikaye ya Kutosela. Ivo viyamuwonile kamuuza, “Vino weye komuhuwila Mwana wa Munhu?”

36Munhu ija kamulongela, “Mwenevale, vino munhu iyo yelihi? Nilongele muladi na niye nimuhuwile!”

37Yesu kamulongela, “Kumuwona kumala, munhu iyo youlonga nayo sambi ni iyo!”

38Maabaho munhu ija kamulongela, “Mndewa, nohuwila.” Maabaho kumtumbalila mavindi Yesu.

39Yesu kamulongela, “Niza mwiisi ino kutagusa, vipofu wawone, na wanhu wowona wawe vipofu.”

40Mafalisayo wamwenga wowakalile hamwe na wawo wahulika mbuli izo, wamuuza, “Vino na cheye iviya cha vipofu?”

41Yesu kawedika, “One muwile vipofu, sigambemuwe na uhasanyi. Mbali sambi mwolonga mwowona, ivo mung'hali na uhasanyi.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index