Search form

Luka 1

1Mwenevale Seyofilo,

“Wanhu wengi waiyoha fana viwadahile kwandika vinhu vovilawilile kumwetu. 2Wandika vinhu vichilongiligwe na waja waviwonile kwa meso yawo na wasang'hani wa mbuli ija kulawa mwanduso na kupeta Mbuli Inogile.” 3Ivo Mwenevale, kwaviya na niye nyhunguza vinogile vinhu ivo vose kulawa mwanduso, nilola vinogile na niye nikwandikile goya viya vilawilile. 4Nosang'hana ivo muladi weye udahe kuumanya ukweli wose wa vinhu viya viufundizigwe.

Kwelekigwa kwa Yohana Mbatizi kwolagusigwa

5Siku ziya Helode viyakalile mfalume wa Yudeya, kukala na Mkulu wa nhambiko digogogo imwe, zina jake Zakaliya, wa chibumbila cha Abiya. Mke wake katangigwa Elizabeti, nayo kalawa muna ulukolo lwa Haluni. 6Wose waidi wakala wanoga haulongozi ha Mulungu, kuno wokwamha malagilizo yose ya Mndewa. 7Hawakalile na mwana bule, kwaviya Elizabeti kakala halela. Na wose waidi wakala walala ng'hani.

8Siku dimwe Zakaliya kakala mwii Kaye ya Mulungu kotenda sang'hano yake ya kulava nhambiko fana viyatendaga mwii zamu yake. 9Kulawa muna ichihendo cha wakulu wa nhambiko, mhiya imsagula Zakaliya kuhita kufukiza ubani mgati mwa Kaye ya Mndewa. 10Lusita lwa kufukiza ubani vilufikile, lung'husesa lwa wanhu lukala hanze lwotosa.

11Maabaho Msenga wa Mndewa kulawa Kuulanga kamulawilila Zakaliya, kema ubanzi wa kulume wa chilingo cha kufukizila ubani. 12Zakaliya viyamuwone, kasinhuka, kakala kogudema kuno kodumba. 13Mbali msenga wa kuulanga ija kamulongela, “Sekeudumbe, Zakaliya! Mulungu kahulika nhosa yako. Mke wako kezakwelekela mwana wa chilume, na weye kwizamtanga Yohana. 14Kwizasekelela ng'hani na kudeng'helela, na wanhu wengi wezasekelela kwa kwelekigwa kwake. 15Kezakuwa mkulu ha ulongozi ha Mndewa. Hezakung'wa bule upele wala chinhu chochose chogela ukoligwa. Kezamemezigwa Muhe Yelile kusongela mmunda mwa mami yake. 16Kezawabweleza wanhu wengi wa Isilaeli kwa Mndewa Mulungu wawo. 17Kezamulongolela Mndewa, kezakuwa na ludabwa fana lwa Eliya mulotezi wa Mulungu kuwatenda china tata wawagese iwana wawo. Kezawahindula wanhu wohawamuhulika Mulungu wagese magesa ya wanhu wanogile, kuwatenda wanhu waisasale kumuhokela Mndewa.”

18Zakaliya kamuuza msenga wa kuulanga ija, “Vino nizavimanyaze kuwa mbuli iyo izakuwa kweli? Niye na mulala na mke wangu iviya mulala.”

19Msenga wa kuulanga ija kamwidika, “Niye na Gabuliyeli. Nokwima hanhu ha Mulungu. Iyo ni iyo yoyanitumile nilonge na weye na kukugalila mbuli ino inogile. 20Mbali huhuwile mbuli yangu yondailawilile kwa lusita lwake, ivo hwizadaha kulonga mbaka siku ijo mbuli zonikulongele vondazilawilile.”

21Wanhu wowakalile womgozela Zakaliya wazanywa kwaviya viyakalame muna Ikaye ya Mulungu. 22Viyalawile kunze, hadahile kulonga nawo, ivo wavimanya kuwa kawona malaguso Mwiikaye ya Mulungu. Kwaviya hadahile kulonga, kasang'hanila vilaguso kwa makono yake kulonga nawo.

23Zamu yake ya usang'hano viimalile, Zakaliya kabwela ukaye. 24Siku za hamwande chidogo, mke wake kapata wimo, na kwa lusita lwa miyezi mitano halawile ukaye yake. Kalonga, 25“Mndewa kanitendela yano. Sambi kanilagusa ubazi wake. Kanisegezela chinyala chonikalile nacho haulongozi ha wanhu!”

Kwelekigwa kwa Yesu kwolagusigwa

26Muna umwezi wa sita wa wimo wa Elizabeti, Mulungu kamtuma msenga wa kuulanga yoyatangigwe Gabuliyeli yahite kudibululu doditangigwa Nazaleti muna iisi ya Galilaya. 27Keza na usenga kwa mwali imwe mhambe yoyatangigwe Maliya. Imwali iyo kalondeka kufudikiligwa na mbwanga imwe yoyatangigwe Yosefu wa lukolo lwa Mfalume Daudi. 28Msenga wa kuulanga kamuhitila na kumulongela, “Nokulamsa! Mndewa kahamwe na weye, nayo kakutemela mate g'hani!”

29Maliya viyahulike usenga uwo wa msenga wa kuulanga, kapata fondogolo ng'hani muumoyo wake, iviya kazanywa mbuli iyo ina fambulo jaki. 30Mbali msenga wa kuulanga ija kamulongela, “Maliya, sekeudumbe! Mana Mulungu kakulagusa unovu wake. 31Kwizapata wimo, na kwizakweleka mwana wa chilume, nayo kwizamtanga Yesu. 32Nayo kezakuwa mkulu, kezatangigwa Mwana wa yeli Uchanyha Ng'hani. Na Mndewa Mulungu kezamtenda yawe Mfalume, fana Daudi wasaho yake viyakalile. 33Kezakuwa Mfalume wa lukolo lwa Yakobo siku zose, ufalume wake hawizakuwa na uhelelo bule!”

34Maliya kamuuza msenga wa kuulanga ija, “Niye namhambe. Lelo yano yezadahikaze?”

35Msenga wa kuulanga ija kamwidika, “Muhe Yelile kezakuhulumukila, na udaho wa Mulungu yeli Uchanyha Ng'hani lwa Mulungu lwizakugubika. Kwa ichimu chino Mwana Yelile yondayelekwe kezatangigwa Mwana wa Mulungu. 36Mkumbuke ndugu yako Elizabeti. Ilongigwa hadaha kulela bule, mbali sambi kana wimo wa miyezi sita hamwe na ulala wake. 37Kwaviya habule chinhu hachidahika kwa Mulungu!”

38Maliya kalonga, “Niye na msang'hani wa Mndewa, nhendiligwe ivo viulongile.” Maabaho msenga wa kuulanga ija kasegela.

Maliya komulaula Elizabeti

39Siku chidogo hamwande, Maliya kahita hima hima mbaka bululu dili muimilima ya Yudeya. 40Uko kengila muna ikaye ya Zakaliya, kamulamsa Elizabeti. 41Elizabeti viyahulike ndamsa ya Maliya, mwana ching'hele kakwesa mwiinda yake. Elizabeti kamemezigwa Muhe Yelile 42nayo kalandula dizi, kalonga, “Mulungu kakutemela mate kufosa wanaake wose, nayo mwana yondaumweleke katemeligwa mate! 43Vilihi mbuli zino ng'hulu zinilawilila niye mbaka mama wa Mndewa wangu yanilaule? 44Vinihulike ndamsa yako, mwana ching'hele muinda yangu kakwesa kwa deng'ho. 45Kudeng'helela ng'hani weye yuutogole mbuli ya Mndewa, kwaviya izakuwa kweli kumwako.”

Wila wa nhogolwa wa Maliya

46Maliya kalonga,

“Moyo wangu womtunhiza Mndewa,

47na muhe wangu wodeng'helela

kwaichimu cha Mulungu Mulopozi wangu,

48kwaviya kanikumbuka, msang'hani wake mnyendanyenda!

Kusongela sambi na kugendelela

wanhu wose wezanitanga nili na heli

49kwa vinhu vikulu Mulungu yeli na Ludabwa voyanhendele.

Zina da Mulungu jela.

50Kusongela ulelwa uno na kugendelela

kowalagusa ubazi waja wowondumba.

51Katenda vinhu vikulu kwa mkono wake.

Kawapwililisa weli na magoda munaimizoyo yawo.

52Kawahulumusa wafalume weli na ludabwa kulawa kuna ivigoda va chifalume vawo,

na kawenula wanyendanyenda.

53Weli na nzala kawegutiza yanogile,

na kawasegeza matajili makono muhala.

54Kamtaza Isilaeli msang'hani wake,

kakumbuka kulagusa ubazi wake

55kwa Bulahimu na lukolo lwake

siku zose!”

56Maliya kakala na Elizabeti kwa lusita lwa miyezi mitatu, maabaho kabwela ukaye yake.

Kwelekigwa kwa Yohana Mbatizi

57Lusita lwa Elizabeti kuibasula vilufikile, kaibasula mwana wa chilume. 58Wakaya wayage na ndugu zake viwahulike vinhu vinogile Mndewa viyamtendele, wadeng'helela hamwe nayo.

59Maabaho vidifikile siku da nane, weza kumwingiza ulungwana imwana. Walonda kumtanga Zakaliya, zina da tati yake. 60Mbali mami yake kalonga, “Siivo! Zina jake kezatangigwa Yohana.”

61Wamulongela, “Mbona mulukolo wenu habule munhu yeli na zina ijo?” 62Maabaho wamuuza tati yake kwa chilaguso, wavimanye kolonda yamtange mwanage zina dilihi.

63Zakaliya kapula chibawo cha kwandikila, maabaho kandika vino, “Zina jake Yohana.” Wose wazanywa! 64Bahobaho Zakaliya kadaha kulonga kaidi, nayo kandusa kumwing'ha nhogolwa Mulungu. 65Wakaya wayage wafikigwa na lugano, na mbuli zino zenela muna imilima ya isi ya Yudeya. 66Chila munhu yoyahulike mbuli izo kaiuzagiza muna umoyo wake, “Mwana ino kezakuwa mwana waki?” Ioneka kweli ludabwa lwa Mndewa yahamwe nayo.

Ulaguzi wa Zakaliya

67Zakaliya tati yake Yohana kamemezigwa Muhe Yelile, nayo kalonga ulaguzi uno kulawa kwa Mulungu,

68Yeng'higwe nhogolwa Mndewa, Mulungu wa Isilaeli!

Kwaviya keza kuwataza wanhu wake na kuwakombola.

69Kaching'ha cheye Mulopozi yeli na ludabwa,

mzukulu wa Daudi msang'hani wake.

70Kalonga kufosela kwa walotezi wa Mulungu wake welile kusongela umwaka

71kuwa kezachikombola kulawa kwa wehi wetu,

na kulawa muna uludabwa lwa wanhu wose wowochihila.

72Kalonga kezawawonela ubazi wasaho zetu,

na kezakumbuka lagano jake jelile.

73Kamulahila Bulahimu wasaho yetu

74kezachikombola kulawa muna yamakono ya wehi wetu.

Na kezachitenda chidahe kumsang'hanila bila ya lugano,

75kwa kwela na kuwoneka munoga haulongozi hake,

siku zose ya ugima wetu.

76“Na weye mwanangu, kwizatangigwa mulotezi wa Mulungu yeli Uchanyha Ng'hani.

Kwizamulongolela Mndewa,

kumsasalila nzila yake.

77Kwizawalongela wanhu wake kuwa wezakomboligwa,

kwa kusegeziligwa uhasanyi wawo.

78Mulungu wetu ni kana ubazi na moyo unogile.

Kezachimwemwesela mwemweso da ukombola kulawa kuchanyha

79kwizawamwemwesela wose wowokala muna diziza na sisila da ifa,

yalangulize hatuwa zetu muna inzila ya tindiwalo.”

80Mwana kakula lukuli na muhe. Kakala mudibwilingu mbaka siku viyawalawilile wanhu muumwingi wa Isilaeli.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index