Search form

Luka 13

Samheni uhasanyi wenu hebu mwizadanganika

1Na lusita ulo ulo, wanhu wamwenga wamulongela Yesu mbuli za Wagalilaya wowakomigwe na Pilato viwakalile womulavila nhosa Mulungu. 2Yesu kawedika, “Vino mweye mwogesa Wagalilaya wawo wakala wahasanyi kufosa Wagalilaya wamwenga kwaviya wagaya ng'hani? 3Siyo ivo bule! Nowalongela, one mweye iviya hamusamha uhasanyi wenu, na mweye wose mwizadanganika fana wawo. 4Hebu mwogesa waja wanhu longo na wanane wowadanganike kwa kulagaliligwa na lingo uko Siloamu wakala na uhasanyi kufosa wanhu wose wakalile Yelusalemu? 5Siyo ivo bule! Nowalongela, one mweye iviya hamusamha uhasanyi wenu, na mweye wose mwizadanganika fana wawo.”

Simwe da mkuyu hawima

6Maabaho Yesu kawalongela simwe dino, “Kukala na munhu yoyakalile na mtini kumgunda wake. Munhu ino kahita kulonda nhini, mbali hapatile bule. 7Ivo kamulongela mwimilizi wa mgunda, ‘Miyaka mitatu nikala nokwiza kulonda matunda muna umbiki uno wa mtini mbali sipatile chochose bule. Ukanhe! Habali ugendelele kuubananga?’ 8Mbali mwimilizi kamwidika, ‘Mwenevale, uleke mwaka uno muhala, na niye nizauhalilila, na kuugumila mboleya. 9One uhema, vinoga! Mbali one hawimile, kwizaukanha.’ ”

Yesu komuhonya mwanamke muna Isiku ya Mhumulo

10Muna Isiku ya Mhumulo, Yesu kakala kofundiza mwiikaye ya kutosela. 11Na baho hakala na mwanamke imwe yoyakalile na chinyamkela chochamtendile yawe mtamu kwa miyaka longo na minane. Kakala kaveduka na hadahile bule kugoloka. 12Yesu viyamuwonile, kamtanga, kamulongela, “Mama, kuhonyigwa utamu wako!” 13Maabaho Yesu kamwikila makono mwanamke iyo, na bahobaho mwanamke iyo kagoloka, kamtunhiza Mulungu.

14Mkulu wa kaye ya kutosela kehiligwa kwaviya Yesu kamuhonya munhu muisiku ya Mhumulo. Ivo kawalongela wanhu, “Kuna siku sita zozifaya kusang'hana usang'hano. Muna zisiku izo, izoni muhonyigwe, mbali sekemwize muna isiku ya Mhumulo!”

15Mndewa kedika, “Mweye wadelenya! Vino yelihi vimwili hamfungula ng'ombe wake hebu chihongwe wake kulawa hanhu ha kudila na kumgala kung'wa mazi muna Isiku ya Mhumulo? 16Mwanamke ino ni mwana wa Bulahimu, nayo kafungigwa na Lufyende miyaka longo na minane ino. Vino hailondeke yafunguliligwe munaisiku ya Mhumulo” 17Yesu viyamalile kulonga ivo, wehi wake wawona chinyala, mbali wanhu wadeng'helela kwa mauzauza yoyatendile Yesu.

Simwe da mbeyu ndodo kufosa zose

18Yesu kalonga, “Vino ufalume wa Mulungu ulinga choni? Vino nodaha kuulinganyiza na choni? 19Ulinga fana chiya chochilawilila munhu viyohanda mbeyu ya haladali muna umgunda. Mbeyu ija yokula na kuwa biki kulu, na ndege wozenga mvulu muna yamatambi yake.”

Simwe da lusu

(Masayo 13:33)

20Yesu kawauza kaidi, “Vino Ufalume wa Mulungu niulinganyize na choni? 21Ulinga fana lusu dodisoligwe na mwanamke na kudihanganya na mhishi nhatu za usage na usage wose ugongomoka.”

Lwivi lusisili

(Masayo 7:13-14, 21-23)

22Maabaho Yesu kagendelela na mwanza kuhita Yelusalemu. Viyakalile nzila, kafosela munayamabululu na mwiivibululu kuwapetela wanhu. 23Munhu imwe kamuuza, “Mndewa, vino wanhu wadodo wawo wondawakomboligwe?”

Yesu kawedika, 24“Muiyohe kwingila munaulwivi lusisili, kwaviya nomulongelani kuwa wanhu wamwenga wezageza kwingila, mbali wezapotigwa. 25Mwene kaye kezakwima na kuhinda lwivi, na mweye mwizakwima kunze na kuhodiza muhalonga, ‘Mwenevale, chivugulile ulwivi.’ Mbali yeye kezawedika, ‘Simmanyileni mweye wala komulawa!’ 26Na mweye mwizalonga, ‘Chija na kung'wa hamwe na weye, na kufundiza muna ya mabululu yetu!’ 27Mbali kezalonga kaidi, ‘Nomulongelani simmanyileni mulawa kulihi. Segeleni kumwangu mweye mose motenda yehile!’ 28Muzalila na kugaya ng'hani vondamumuwone Bulahimu, Isaka, Yakobo na walotezi wa Mulungu wose wamuna Ufalume wa Mulungu, mbali mweye wenyewo mwasigwa kunze. 29Wanhu wezakwiza kulawa ubanzi wa ulawilo wa zuwa na ubanzi wa uswelo, na kulawa ubanzi wa kasikazini na ubanzi wa kusi, na wezakala na kuja muna Ufalume wa Mulungu. 30Maabaho wanhu waja haweli wenevale sambi wezakuwa wa wenevale, na wanhu waja wenevale sambi wezakuwa haweli wenevale.”

Yesu koionela ubazi Yelusalemu

(Masayo 23:37-39)

31Lusita luja luja Mafalisayo wamwenga wamuhitila Yesu na kumulongela, “Segela hano uhite hanhu hamwenga, kwaviya Helode kolonda kukukoma.”

32Yesu kawedika, “Hiteni mukamulongele ija tukwa, ‘Diyelo na igolo nolava vinyamkela na kuhonya watamu, na muna siku deketatu nizakomeleza usang'hano wangu.’ 33Hata ivo, nolondeka diyelo, igolo na chisindo nyamhe nzila yangu, kwaviya hailondeka mulotezi wa Mulungu yadanganike kunze ya Yelusalemu!

34“Weye Yelusalemu! Weye Yelusalemu! Kowakoma walotezi wa Mulungu na kuwatowa na mabwe watumigwa wa Mulungu wowatumigwe kumwako! Miyanza mingahi nilonda kuwakunzanya wanago fana viya kolo da nguku vodikunzagiza vifalanga vake hasi ya mabawa yake, mbali haulondile bule! 35Loleni, mulekeligwa kaye yenu ya Mulungu! Na niye nowalongela, hamwizaniwona kaidi ng'o mbaka vondamulonge, ‘Katemiligwa mate ija yoyokwiza kwa zina da Mndewa.’ ”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index