Search form

Luka 15

Simwe da ng'hondolo yagile

(Masayo 18:12-14)

1Siku dimwe wasola kodi na wamt wene uhasanyi weza kumtegeleza Yesu. 2Mbali Mafalisayo na wafundiza Malagilizo wandusa kuilongela, “Munhu ino kawahokela wene uhasanyi na koja hamwe nawo!” 3Yesu kawalongela simwe dino,

4“Vino munhu yelihi kumwenu mwene ng'hondolo gana, ng'hondolo imwe yahaga, hawaleka waja malongo kenda na kenda hanhu ha kudimila, na kuhita kunzahila ija yoyagile mbaka yamuwone? 5Na yahamuwona kezadeng'helela na kumwika mmayega yake, 6na kumgala ukaye. Maabaho kezawatanga mambwiya zake na wakaya wayage na kuwalongela, ‘Deng'heleleni hamwe na niye, kwaviya nimuwona ng'hondolo wangu yagile.’ 7Iviya nowalongelani, kwizakuwa na deng'ho kulu kuulanga kwa ichimu cha munhu imwe mwene uhasanyi yoyosamha kufosa wanhu malongo kenda na kenda wanogile wohawalonda kusamha.”

Simwe da sente yagile

8“Hebu fana mwanamke imwe yoyakalile na sente longo na kagiza sente imwe, kezatendaze? Kezawasha chitasa na kufyagila kaye yake, na kuizahila chila hanhu mbaka yaiwone. 9Na yahaiwona sente ija, kezawatanga mambwiya zake na wakaya wayage na kuwalongela, ‘Deng'heleleni hamwe na niye kwaviya niiwona sente yangu yagile!’ 10Iviya nowalongelani, wasenga wa kuulanga wa Mulungu wana deng'ho kwa ichimu cha munhu imwe mwene uhasanyi yoyosamha.”

Simwe da mbwanga yagile

11Yesu kagendelela kuwalongela, “Kukala na munhu imwe yoyakalile na wana waidi wa chilume. 12Mbwanga imdodo kamulongela tati yake, ‘Tata, ning'he vinhu vangu va uhazi sambi.’ Ivo tata ija kawagolela vinhu vake sawa sawa wabwanga waja waidi. 13Viyafosile siku ndodo, mbwanga imdodo kagula vinhu vake. Maabaho kahita isi ya kutali, uko kadanganya hela zake kwa kusang'hanila chakachaka. 14Viyakomeleze kudanganya chila chinhu, kulawilila nzala ng'hulu mwiisi ija, nayo kakala kabule chinhu chochose. 15Ivo kahita kusang'hana usang'hano kwa munhu imwe yoyakalile mkaya wa isi ija, nayo kamgala kumgunda yakawadime nguluwe. 16Kalonda kuja makang'ha yowakalile woja nguluwe, mbali habule munhu yamwing'hile chinhu ndiya. 17Mbali nzewele zake vizimbwelele, kailongela mwenyewo, ‘Vino ni watumigwa wengahi wa tati yangu woja na kusigaza, na niye hano nofa na nzala? 18Nizasegela na kuhita kwa tati yangu na kumulongela, Tata, nimbananga Mulungu wangu na nikubananga na weye iviya. 19Sifaya kutangigwa mwanago kaidi, nitende fana imwe wa watumigwa wako.’ 20Ivo kasegela, kahita kwa tati yake.

“Mbali viyakalile yang'hali kutali, tati yake kamuwona, kamuwonela ubazi, kamkimbila, kamuhagatila, na kamnonela. 21Mbali mwana ija kalonga, ‘Tata, nimbananga Mulungu wa kuulanga na weye iviya. Sifaya kutangigwa mwanago.’ 22Mbali tata kawatanga watumwa wake, kawalongela, ‘Himahima! Galeni walo dinogile mumuyawaze. Mvazeni na mhete mchidole na vilatu mmagulu. 23Maabaho hiteni mkagale dang'ang'a dinenehe na mudichinje, chije na chideng'helele! 24Kwaviya ino mwanangu kakala kadanganika, lelo kazilibuka, kakala kaga mbali sambi kawoneka.’ Ivo wandusa kudeng'helela.

25“Dugila vidikalile dogendelela, ija mbwanga mkulu kakala kumgunda. Viyakalile habehi na ikaye, kahulika, nyila na wanhu wovina. 26Ivo kamtanga imwe wa wasang'hani, kamuuza, ‘Vino kuna choni?’ 27Msang'hani ija kamwidika, ‘Mdodo wako kabwela ukaye na tati yako kamchinjila dang'ang'a dinenehe kwaviya kampata yang'hali ngima!’

28“Mbwanga ija imkulu kehiligwa ng'hani, kalema kwingila mnyumba. Tati yake kalawa kunze, kamulamba yengile mnyumba. 29Mbali kamwidika tati yake, ‘Lola, miyaka ino yose nikusang'hanila fana mtumwa, na silemile bule kukutegeleza ndagilizi yako. Kuning'ha choni niye? Huning'hile hata luti nitende dugila na mambwiya zangu! 30Mbali ino mwanago kadanganya vinhu vako na malaya, na viyabwelile ukaye kumchinjila dang'ang'a dinenehe!’ 31Tati yake kamwidika, ‘Mwanangu, lusita lwose kukala na niye, na chila chinhu chinili nacho ni chako. 32Mbali chitende dugila na chideng'helela, kwaviya mdodo wako kakala kadanganika mbali sambi ngima, kakala kaga mbali sambi kawoneka!’ ”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index