Search form

Luka 17

Uhasanyi

(Masayo 18:6-7; Maliki 9:42)

1Yesu kawalongela wanahina wake, “Vizalawilila vinhu vondaviwatende wanhu watende uhasanyi, mbali kezagaya ng'hani munhu ija yovitenda vilawilile. 2Muhavu munhu iyo yafungigwe dibwe kulu da kudundila mwiisingo na yakasigwe mwiibahali, kufosa kumtenda imwe wa wadodo wano yatende uhasanyi. 3Iteganyeni!

“Fana ndugu yako yahakubananga, mulamule, yahasamha mulekelele. 4Na fana yahakubananga miyanza saba muna isiku imwe, na kubwela kumwako miyanza saba na kukulongela, ‘Nisamha,’ mulekelele.”

Uhuwilo

5Watumigwa wamulongela Mndewa, “Uchongezele uhuwilo wetu.”

6Mndewa kawedika, “Fana muwile na uhuwilo mdodo fana mbeyu ya haladali, muhaulongele mbiki wa mkuyu, ‘Ng'oka, ukaihande mwiibahali.’ Nawo uhawahulike.

Sang'hano ya mtumwa

7“Chitende imwe wenu kana mtumwa yoyolima kumgunda hebu yoyodima ng'ombe. Vino mtumwa iyo viyobwela kulawa kumgunda, yelihi kezamulongela, ‘Izo teng'hu, kala hasi uje ndiya.’ 8Vino hezamulongela, ‘Nisasalile ndiya nije, maabaho unisang'hanile mbaka nikomeleze kuja na kung'wa, maabaho na weye uje na kung'wa?’ 9Vino kezamulongela hewela mtumwa ija kwaviya kayatenda yoyalagilizigwe kuyatenda? 10Na mweye ivo ivo, muhakomeleza kutenda yose yomulondeke kuyatenda, longeni, ‘Cheye cha watumwa muhala, na chitenda yayo yochilondeke kuyatenda.’ ”

Yesu kowahonya wanhu longo wene dikulu

11Yesu viyakalile mwiinzila kuhita Yelusalemu, kafosela Samaliya na Galilaya. 12Viyakalile kokwingila munaichibululu chimwe, kaiting'hana na wanhu longo wene dikulu wema kutali. 13Waguta kwa dizi kulu kuno wolonga, “Yesu, Mndewa, uchiwonele ubazi!”

14Yesu kawalola, kawalongela, “Hiteni mukailaguse kwa wakulu wenu wa nhambiko.”

Viwakalile mwiinzila, wasafyika. 15Imwe wawo viyawonile kuwa kahonyigwa, kabwela, kamtunhiza Mulungu kwa dizi kulu. 16Kaibwanha mmagulu ya Yesu na kumwing'ha hewela. Munhu iyo kakala Msamaliya. 17Yesu kalonga, “Vino hawahonyigwe bule wanhu longo? Lelo waja kenda wakulihi? 18Vino habwelile hata imwe kumwing'ha utunhizo Mulungu ila mgeni ino muhala?” 19Maabaho Yesu kamulongela munhu ija, “Ima na uhite, uhuwilo wako ukuhonya.”

Kwiza kwa Ufalume wa Mulungu

(Masayo 24:23-28, 37-41)

20Mafalisayo wamwenga wamuuza Yesu, “Ufalume wa Mulungu wizakwiza zuwaki?”

Yesu kawedika, “Ufalume wa Mulungu hawiza kwa kuwoneka kwa meso bule. 21Habule munhu yonda yalonge, ‘Lola, auno,’ hebu ‘Auja,’ kwaviya Ufalume wa Mulungu wa mgati mmwenu.”

22Maabaho Yesu kawalongela wanahina wake, “Siku yokwiza vondamulonde kuwona siku dimwe muna zisiku za Mwana wa Munhu, mbali sekemudiwone bule. 23Wanhu vondawawalongele, ‘Loleni, kakuja,’ hebu, ‘Loleni, kakuno!’ Mweye sekemuwawinze. 24Kwaviya fana viya lumwemwe volumweka kulawa kuulanga na kumwemwesa ubanzi umwe mbaka ubanzi umwenga, ivo vondayawe Mwana wa Munhu muna isiku yake. 25Mbali teng'hu kezagaya ng'hani na kezalemigwa na wanhu wa ulelo uno. 26Na fana viiwile munazisiku za Nuhu, viya viya izakuwa ivo munazisiku za Mwana wa Munhu. 27Chila munhu kakala koja na kung'wa, kusola na kusoligwa mbaka siku diya Nuhu viyengile mwiisafina. Baho gombo diza na kuwakoma wanhu wose. 28Izakuwa fana viulawilile muna zisiku za Lutu. Wanhu wakala woja na kung'wa, wakala wogula na kuchuuza, wakala wohanda na kuzenga. 29Mbali siku diya Lutu viyasegele Sodoma, kuwashigwa moto wa chibiliti kulawa kuulanga na kuwalunguza wose. 30Vino ivo vondaiwe siku diya Mwana wa Munhu vondayagubuligwe.

31“Muna isiku iyo, munhu yeli mchisuwili na vinhu vake va mnyumba, sekeyahulumuke kuhita mwiiikaye kuvisola, na munhu yeli kumgunda iviya sekeyabwele kuchisogo kusola chochose. 32Mkumbukeni muke wa Lutu. 33Munhu yoyose yolonda kuukombola ugima wake mweyewo, kezawagiza, na yoyose yowagiza ugima wake, kezaulopola. 34Nomulongelani, ichilo cha siku iyo, wanhu waidi wezagona muna dikomwa dimwe, imwe kezaganduligwa na imwenga kezalekigwa. 35Wanaake waidi wezakuwa hamwe wodunda, imwe kezaganduligwa na imwenga kezalekigwa.” 17:35. Wanaake waidi, kezalekigwa. Maandiko yamwenga ya umwaka yokongeza msitali 36. Wanhu waidi wezakuwa kumgunda, imwe kezasoligwa na imwenga kezalekigwa. 36Wanhu waidi wezakuwa kumgunda, imwe kezaganduligwa, imwenga kezalekigwa.

37Maabaho wanahina wake wamuuza, “Kulihi Mndewa?”

Yesu kawedika, “Hohose heli na kiga, baho honda waiting'hane vilele.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index