Search form

Luka 18

Simwe da mgane na msemi

1Maabaho Yesu kawalongela wanahina wake simwe kuwafundiza kuwa wolondeka kutosa siku zose na sekewafe moyo. 2Kalonga, “Muna idibululu dimwe kukala na msemi imwe yoyakalile hamdumba Mulungu wala hawagesa wanhu bule. 3Na kuna dibululu ijo kukala na mwanamke mgane yoyakalile komuhitila msemi iyo bila kufamoyo na kumulamba, ‘Nitaze nipate yonilondeka kupata kwa mwihi wangu.’ 4Kwa lusita lutali msemi iyo kalema kumtaza mgane ija. Mbali hamwande kailongela mwenyewo, ‘Hata fana niye simdumba Mulungu wala siwagesa wanhu, 5mbali kwaviya mgane ino konigaza, nizamwing'ha chiyolondeka kupata muladi sekeyeze chila siku na kunilegeza.’ ”

6Maabaho Mndewa kagendelela kulonga, “Tegelezeni viyalongile ija msemi yehile. 7Vino Mulungu hezawatagusa waja woyawasagule womulilila imisi na ichilo? Vino kezakalama kuwataza? 8Nowalongelani kezawezilani hima hima! Mbali Mwana wa Munhu vondayeze, vino kezawona uhuwilo mwiisi yose?”

Simwe da Mfalisayo na msola kodi

9Maabaho Yesu kawalongela simwe dino wanhu waja wowoiwona wanoga na kuwazeha wamwenga. 10Na kalonga, “Kukala na wanhu waidi wowahitile kutambika Mwiikaye ya Mulungu. Imwe kakala Falisayo na imwenga kakala msola kodi. 11Mfalisayo ija kema yaidumwe, katosa vino muumoyo wake, ‘Weye Mulungu, nokwing'ha hewela kwaviya niye silingile fana wanhu wamwenga, wahokaji na wowotenda yehile na wazinzi, na wala silingile fana msola kodi ino. 12Niye nofunga kuja miyanza midi muna zisiku saba, na nolava zaka muna ichila chinhu chonichipata.’

13“Mbali msola kodi ija kema kutali, wala hagezile bule hata kwinula meso yake kuulanga. Mbali kaitowa mhambaga yake kwa usungu na kulonga, ‘Weye Mulungu, niwonele ubazi, niye mwene uhasanyi.’ 14Yesu kawalongela, msola kodi ino kahita ukaye yake kanoga haulongozi ha Mulungu kumfosa ija Mfalisayo. Kwaviya munhu yoyose yoyoitenda mwenyewo mkulu kezatendigwa kuwa mdodo, na munhu yoyose yoyoitenda mwenyewo mdodo keza tendigwa kuwa mkulu.”

Yesu kowatemela mate wana wadoododo

(Masayo 19:13-15; Maliki 10:13-16)

15Wanhu wamwenga wawagala wana wawo wadoododo kwa Yesu muladi yawekile makono. Wanahina viwawawone ivo, wawabwakila wanhu waja. 16Mbali Yesu kawatanga wana wadoododo na kalonga, “Walekeni wana wadoododo weze kumwangu, sekemuwagome. Kwaviya Ufalume wa Mulungu ni wa wanhu fana wano. 17Nomulongelani ukweli, munhu yoyose yohauhokela Ufalume wa Mulungu fana mwana mdoododo, hezakwingila muna ufalume uwo ng'o!”

Munhu tajili

(Masayo 19:16-30; Maliki 10:17-31)

18Mkulu imwe wa Chiyahudi kamuuza Yesu, “Mfundiza unogile, nitende choni nidahe kupata ugima wa siku zose?”

19Yesu kamuuza, “Habali konitanga niye yanogile? Habule munhu yanogile ila Mulungu muhala. 20Koyamanya Malagilizo, ‘Sekeukome, sekeuwe mgoni, sekeubawe, sekeulonge uvwizi, wahulike tati yako na mami yako.’ ”

21Munhu ija kedika, “Yayo yose niyatenda kusongela udodo wangu.”

22Yesu viyahulike ivo, kamulongela, “Kuhungukiligwa na chinhu chimwe. Chuuza vose viuli navo ukaweng'he ngaye-ngaye hela, na weye kwizakuwa na ngama kuulanga, maabaho izo unisondelele.” 23Mbali munhu ija viyahulike ivo, kapata luholozi kwaviya kakala na vinhu vingi.

24Yesu viyamuwone kuwa kana chiholozi, kamulongela, “Ni vidala ng'hani kwa wanhu weli na vinhu vingi kwingila muna Ufalume wa Mulungu! 25Vibuha ngamiya kwingila munaichizonzo cha sanziya kufosa tajili kwingila muna Ufalume wa Mulungu.”

26Wanhu wowamuhulike, wamuuza, “Lelo yelihi yondayadahe kukomboligwa?”

27Yesu kawedika, “Chinhu hachidahika kwa wanhu, kwa Mulungu chodahika.”

28Maabaho Petili kalonga, “Lola! Cheye chileka vinhu vetu vose na kukuwinza weye.”

29Yesu kawalongela, “Nowalongela kweli, munhu yoyose yoyalekile kaye yake, hebu muke wake, hebu ndugu, hebu tati yake na mami yake, hebu wana, kwaichimu cha Ufalume wa Mulungu, 30kezahokela vingi miyanza mingi ng'hani muna zisiku zino za sambi na ugima wa siku zose muna ulusita lukwiza.”

Yesu kolonga lweketatu mbuli ya ifa yake na kuzilibuka kwake

(Masayo 20:17-19; Maliki 10:32-34)

31Yesu kawasola waja wanahina wake longo na waidi, kawalongela, “Tegelezeni! Chohita Yelusalemu, na chila chinhu chochandikigwe na walotezi wa Mulungu kwa mbuli ya Mwana wa Munhu chizalawilila. 32Kwaviya kezakwikigwa mmakono ya wanhu weli siyo Wayahudi, nawo wezamzeha na wezamuliga na wezambwajulila mate, 33wezamulanha mibalati, maabaho wezamkoma. Mbali siku nhatu hamwande, kezazilibuka.”

34Mbali wanahina hawavimanyile chinhu icho kwaviya fambulo da mbuli iyo dikala difisigwa kumwawo, na hawayamanyile yalongigwe.

Yesu komuhonya chipofu

(Masayo 20:29-34; Maliki 10:46-52)

35Yesu viyakalile habehi kufika Yeliko, munhu imwe chipofu kakala mumgwazo ya inzila kopula. 36Viyahulike lung'husesa lwa wanhu lwofosa, kauza, “Kuna choni?”

37Wamulongela, “Yesu wa Nazaleti kofosa.”

38Nayo kalandula dizi, “Yesu! Mwana wa Daudi! Niwonele ubazi!”

39Wanhu wowalongole wambwakila na kumulongela yanyamale, mbali yeye kaiyoha kulandula dizi, “Mwana wa Daudi, niwonele ubazi!”

40Yesu kema, kawalongela wanhu wamgale kumwake. Chipofu ija viyafikile habehi, Yesu kamuuza, 41“Kolonda nikutendele choni?”

Kamwidika, “Mndewa, nolonda kuwona.”

42Yesu kamulongela, “Lola! Kunihuwila kwako kukuhonya.”

43Bahobaho chipofu ija kadaha kuwona, kamsondelela Yesu kuno komwing'ha hewela Mulungu. Wanhu viwawonile ivo, ivia wamtunhiza Mulungu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index