Search form

Luka 23

Yesu kogaligwa haulongozi ha Pilato

(Masayo 27:1-2, 11-14; Maliki 15:1-5; Yohana 18:28-38)

1Maabaho wanhu wose wenuka, wangala Yesu kwa Pilato. 2Wandusa kumshitaka, walonga, “Chimuwona munhu ino kowagiza wanhu wetu. Kawagoma kuliha kodi kwa Mfalume wa Loma na kulonga yeye ni iyo Chilisito, Mndewa.”

3Pilato kamuuza, “Weye iyo Mfalume wa Wayahudi?”

Yesu kedika, “Ona, ivo viulonga”

4Maabaho Pilato kawalongela wakulu wa nhambiko na uja ulung'husesa lwa wanhu, “Siwona bule chimu cha kumtagusa munhu ino.”

5Mbali wawo wagangamala kulonga, “Kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma kwa mafundizo yake kusongela iisi yose ya Yudeya, kandusila Galilaya mbaka kuno.”

Yesu kogaligwa kwa Helode

6Pilato viyahulike yayo kauza fana kweli ni munhu wa Galilaya. 7Na viyavimanyile kuwa Yesu kahasi ya utawala wa Helode, kamgala kwa Helode kwaviya yeye nayo kakala Yelusalemu chipindi icho. 8Helode viyamuwone Yesu, kadeng'helela kwaviya kakala kolonda kumuwona kwa siku nyingi. Kahulika mbuli zake, na kahuwila kumwona viyotenda mauzauza. 9Ivo kamuuza Yesu mbuli nyingi, mbali Yesu hedike chochose bule. 10Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo, wema wamshitaka Yesu kwa ludabwa. 11Helode na wakalizi wake wamtendela Yesu mbuli zihile na kunzeha, wamuyawaza walo da chifalume, maabaho wambweleza kwa Pilato. 12Siku diya Helode na Pilato wailumba kwa umbwiya, baho umwaka wakala waihile.

Yesu kotagusigwa kudanganika

(Masayo 27:15-26; Maliki 15:6-15)

13Pilato kawatanga hamwe wakulu wa nhambiko na walala na wanhu, 14maabaho kawalongela, “Mungala munhu ino kumwangu kwaviya kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma. Niye nilamula mbuli zake haulongozi wenu, mbali siwonile bule chochose chiyabanange munazimbuli izo zomumulongeleze. 15Helode iviya kambweleza munhu ino kumwetu kwaviya hawonile chiyabanange. Ivo munhu iyo hatendile chochose chochimulonda yakomigwe. 16Kwaivo nizamulanha mibalati na nizamulekela.” 17Chila Dugila da Pasaka Pilato komulekelela mfungwa imwe.

18Maabaho lung'husesa lose lwa wanhu walandula yamadizi, “Mkome munhu iyo na uchilekele Balaba!” 19Balaba kakala munhu yekigwe mchifungo kwa kutenda fujo muna isi na kuwakoma wanhu.

20Pilato kalonda kumulekelela Yesu, ivo kalonga nawo mwanza we kaidi. 21Mbali wawo walandula madizi yawo, walonga, “Muwambe mumsalaba! Muwambe mumsalaba!”

22Pilato kawalongela mwanza we ketatu, “Habali? Ino katenda dilihi dihile? Siwonile bule chinhu chochose chihile chochimulonda yakomigwe. Ivo kezalanhigwa mibalati na niza mulekelela.”

23Mbali walandula madizi yawo kwa ludabwa, walonda Yesu yawambigwe munausalaba. Kwa madizi yawo wahuma. 24Maabaho Pilato kalamula kumtagusa Yesu muladi chiwolonda chitendeke. 25Kamulekela yowamulondile, ija yekigwe mchifungo kwaviya kowakong'hela wanhu waitowe muna uufalume wa Loma, kamulava Yesu yakomigwe fana viwalondile.

Yesu kowambigwa mumsalaba

(Masayo 27:32-44; Maliki 15:21-32; Yohana 19:17-27)

26Wakalizi viwakalile womsegeza Yesu, waiting'hana na munhu imwe yatangigwe Saimoni munhu wa Chilene yakalile kolawa kumgunda. Wamgwila na wamtwika msalaba yausole kuichisogo cha Yesu.

27Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela, na wanaake wowakalile womulilila na kumuombolezela. 28Yesu kawahindukila, na kuwalongela, “Mweye wanaake wa Yelusalemu, sekemunililile niye, mbali ililileni wenyewo na wanenu. 29Kwaviya siku zizakwiza wezalonga, ‘Wamweda wanaake weli mbasa, zinda hazinakweleka, matombo hayanakong'heza bule!’ 30Baho wezailongela milima, ‘Chilagalileni,’ na vilima, ‘Chigubikeni.’ 31Kwaviya fana wanhu wahatenda vino kwa mbiki mbisi, izakuwaze kwa mbiki unyalile?”

32Wanhu waidi wabananzi iviya wagaligwa muladi wakomigwe hamwe na Yesu. 33Viwafikile hanhu hotangigwa, “Bombwe da Ditwi,” baho wamuwamba Yesu mumsalaba hamwe na waja wabananzi, imwe ubanzi wake wa kulume na imwenga ubanzi wake wa kumoso. 34Yesu kalonga, “Tata, uwawonele ubazi kwaviya hawavimanyile bule chiwotenda.”

Wagola viwalo vake kwa kutowa mhiya. 35Wanhu wemile haja wolola. Wakulu wa Chiyahudi nawo wakala wonzeha, walonga, “Kawakombola wanhu wamwenga, leka yaikombole mwenyewo fana yeye Chilisito, Mulopozi yoyasaguligwe na Mulungu!”

36Wakalizi iviya wanzeha. Wamuhitila na kumwing'ha siki, 37walonga, “Ikombole mwenyewo fana weye Mfalume wa Wayahudi.”

38Mchanyha yake wandika vino, “Ino iyo Mfalume wa Wayahudi.”

39Imwe wa waja wabananzi wakalile wawambigwa hamwe na Yesu kamuliga Yesu, kalonga, “Vino weye siyo Chilisito bule? Ikombole mwenyewo na cheye.”

40Mbali ija mbananzi imwenga kambwakila miyage, kalonga, “Weye humdumba hata Mulungu bule? Weye nawe kwa muna inhaguso iyo iyo. 41Cheye chotagusigwa vilondeka, ivo chohokela maliho yochilondeka kwa ubananzi wetu. Mbali munhu ino hatendile bule chochose chihile.” 42Maabaho kamulongela Yesu, “Yesu, nikumbuke viwonda wize na Ufalume wako!”

43Yesu kamulongela, “Ukweli nokulongela, diyelo kwizakuwa na niye Paladiso.”

Ifa ya Yesu

(Masayo 27:45-56; Maliki 15:33-41; Yohana 19:28-30)

44Ikala fana sita imisi, ziza ditanda mwiisi yose, mbaka fana kenda 45kwaviya zuwa dihunguka bung'hulo jake. Maabaho panziya da Kaye ya Mulungu ditulika vihande vidi. 46Yesu kalila kwa dizi kulu, kalonga, “Tata! Muna yamakono yako nowika muhe wangu.” Maabaho kadanganika.

47Ija mkulu wa wakalizi gana wa Loma viyawone yoyalawilile, kamtunhiza Mulungu kalonga, “Ukweli munhu ino kakala munhu ino kakala yanogile haulongozi wa Mulungu!”

48Na wanhu wakalile waiting'hana kulola mbuli izo viwawone yoyalawilile, wahita kumwawo kuno woitowa zihambaga kwa usungu. 49Mbali wose wowammanyile Yesu na waja wanaake wowamsondelele kulawa Galilaya, wema kwa kutali wolola vinhu ivo.

Yesu kowandigwa

(Masayo 27:57-61; Maliki 15:42-47; Yohana 19:38-42)

50-51Kukala na munhu imwe zina jake Yosefu mkaya wa Yudeya muna ichibululu chitangigwa Alimasaya. Munhu iyo kakala kanoga, nayo kakala kogozela kwiza kwa Ufalume wa Mulungu. Ingawa kakala imwe wa iwakulu wa chitala cha Wayahudi mbali hachitogole bule chiya chowatendile wayage. 52Kahita kwa Pilato, kapula yeng'higwe mtufi wa Yesu. 53Kauhulumusa lukuli lwa Yesu, kaufumba sanda ya chitani, kawika hagati ya dileme hodisongoligwe mwiidileme dikalile disongoligwe muluwe, na dilibule mtufi mgati. 54Ikala ijumaa, ikala siku ya Kuisasala kwa Isiku ya Mhumulo, na Siku ya Mhumulo ikala habehi kwandusa.

55Wanaake waja wowakalile womsondelela Yesu kulawa Galilaya, wahita na Yosefu, wahawona hanhu hawikigwe lukuli lwa Yesu. 56Maabaho wabwela ukaye, wasasala mavuta ya kunung'hila na malihamu.

Muna Isiku ya Mhumulo wahumula fana Malagilizo viyolonda.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index