Search form

Luka 24

Yesu kozilibuka

(Masayo 28:1-10; Maliki 16:1-8; Yohana 20:1-10)

1Jumapili imitootondo ng'hani, wanaake wasola mavuta ya kunung'hila yowayasasale, wahita kudileme. 2Wafika dibwe diya diwagubike muna dileme dibimbilisigwa hatali na mulomo wa dileme.3Wengila muna dileme, mbali hawawone mtufi wa Mndewa Yesu. 4Viwakalile wazanywa kwa chinhu icho, bahobaho wanhu waidi wowaiyawale viwalo vizelu chwee wema habehi nawo. 5Wanaake waja wazanywa ng'hani na kuidulika hasi, mbali iwanhu waja wawalongela, “Habali mwonzahila munhu ngima muna iwanhu wadanganike? 6Yesu helibaha bule, kazilibuka! Kumbukeni viyawalongele viyakalile muna iisi ya Galilaya, 7‘Mwana wa Munhu kolondeka kugeligwa mmakono ya wahasanyi, nawo wezamuwamba mumsalaba, mbali siku yeketatu hamwande kezazilibuka.’ ”

8Maabaho wanaake waja wakumbuka mbuli ija iyawalongele. 9Wasegela kudileme, wawalongela mbuli ija waja watumigwa longo na imwe wa Yesu na wahu wamwenga. 10Wanaake wowalongile mbuli izo kwa watumigwa wakala Maliya Magidalena na Yoana na Maliya mami yake Yakobo na wanaake wamwenga wowakalile hamwe nawo. 11Mbali watumigwa wa Yesu wawona mbuli izo ziwalongile wanaake wawo ni za ubozi, ivo hawatogole bule. 12Mbali Petili kalawa na kakimbila mbaka kudileme. Viyafikile, kainama na kusungulila mgati, baho kawona sanda muhala. Maabaho kabwela ukaye kokwazanywa kwa icho chochilawilile.

Kuhita Emawu

(Maliki 16:12-13)

13Muna isiku ija ija, wanhu waidi wowakalile womuwinza Yesu wakala wohita muna ichibululu chochitangigwa Emawu, utali wa ugenzi wa mafana maidi kulawa Yelusalemu. 14Wakala woilongela mbuli za vinhu vose vovilawilile. 15Viwakalile woilongela na kuiwuza, Yesu mwenyewo kalawilila na kuilongoza nawo. 16Wamuwona, mbali hawammanyile bule. 17Yesu kawauza, “Ni mbuli zaki zino zimulonga vimugenda?”

Wema chidogo wahuzunika. 18Munhu imwe mwa iwawo yoyatangigwe Kileopasi kamuuza, “Vino weye kwa mgeni muna dibululu da Yelusalemu mbaka huzimanyile mbuli zozilawilile kuja siku zino?”

19Kawauza, “Mbuli zaki?”

Nawo wamwidika, “Vinhu vovimulawilile Yesu wa Nazaleti. Munhu iyo kakala mulotezi wa Mulungu yoyodaha kutenda na kulanguliza haulongozi ha Mulungu na wanhu wose. 20Wakulu wa nhambiko na wakulu wetu wamtula kwa wakulu wa Chilumi yatagusigwe ifa, maabaho kawambigwa mumsalaba, 21Chilolela kuwa yeye iyo yonda yaikombole isi ya Isilaeli. Mbali lelo ni siku yeketatu kusongela vovilawilile vinhu ivo, 22Iviya, wanaake wamwenga wa chibumbila chetu imitootondo ng'hani wahita kulidileme. Wachazanya ng'hani kwa kuchilongela 23hawaufikile bule mtufi wake. Wabwela na kuchilongela walawililigwa na msenga wa kuulanga yoyawalongele kuwa Yesu kakala ngima. 24Maabaho wanhu wamwenga wa chibumbila chetu wahita kudileme, nawo wafika fana wanaake waja viwalongile. Mbali hawamuwonile Yesu bule.”

25Maabaho Yesu kawalongela, “Mbona mweye wabozi vino! Na mizoyo yenu midala kuhuwila yose yoyalongigwe na walotezi wa Mulungu! 26Vino hailondeke bule Chilisito Mulopozi kugazigwa vilingile vino, na hamwande kwingila muna utunhizo wake?” 27Na Yesu kasonga kulonga viya viyandikigwe muna Yamaandiko Yelile, kasongela chitabu cha Musa mbaka maandiko ya walotezi wose wa Mulungu.

28Viwakalile habehi na chibululu chiwakalile wohita, Yesu katenda fana kolonda kugendelela kumwande. 29Mbali wamulamba, “Ukale hamwe na cheye, kwaviya dizuwa diswa, na lwiza lotanda” Ivo, kengila na kukala nawo. 30Viyakalile hasi na kuja ndiya hamwe nawo, kasola gate, kamwing'ha hewela Mulungu, kadimogola na kuweng'ha. 31Bahobaho meso yawo yagubuligwa nawo wammanya, nayo hawoneke kaidi mmeso yawo. 32Waiuzagiza wenyewo, “Vino mizoyo yetu hayakile bule mgati mmwetu viyakalile kolonga na cheye mwiinzila na kuchilongela goya Maandiko Yelile?”

33Bahobaho wasegela na kubwela Yelusalemu. Kuja wawafika watumigwa longo na imwe waiduganya hamwe na wanhu wamwenga, 34walonga, “Mndewa kazilibuka kweli! Kamulawilila Saimoni!”

35Maabaho waja wanahina waidi wawalongela chiya chochiwalawilile mwiinzila, na viya Yesu viyailaguse viyakalile komogola gate.

Yesu kowalawilila wanahina wake

(Masayo 28:16-20; Maliki 16:14-18; Yohana 20:19-23; Sang'hano 1:6-8)

36Viwakalile wowalongela mbuli izo, bahobaho Yesu mwenyewo kema hamwe nawo, kawalamsa, “Tindiwalo na diwe kumwenu.”

37Wasinhuka na kudumba, wagesa wawona mzimu. 38Mbali kawalongela, “Mbona modumba? Habali muna mkangagile mwiimizoyo yenu? 39Loleni makono na magulu yangu mmanye iyo niye. Nyamheni muwone, kwaviya mzimu wabule lukuli wala mavuha fana vomuniwona.”

40Viyalongile ivo, kawalagusa makono na magulu yake. 41Wakala wang'hali hawanatogola bule. Wadeng'helela na kwazanywa ng'hani. Yesu kawauza, “Muna ndiya yoyose hano?” 42Wamwing'ha chihande cha somba yokigwe. 43Kachisola, kachija wose womulola.

44Maabaho kawalongela, “Ino iyo mbuli iniwalongele vinikalile ning'hali hamwe na mweye. Ilondeka vitendeke vose vovandikigwe kusonhela niye muna yamalagilizo ya Musa na munaivitabu va walotezi wa Mulungu na Zabuli.”

45Ivo Yesu kawagubulila nzewele zawo wapate kuyamanya Maandiko Yelile. 46Kawalongela, “Yandikigwa vino, Chilisito Mulopozi kezagazigwa na zuwa deketatu hamwande kezazilibuka. 47Maabaho wanhu wose weli muna iisi yose, kwandusila Yelusalemu na wolondigwa wapeteligwe kwa zina jake waleke uhasanyi. Mulungu nayo kezawalekelela uhanyi wawo. 48Na mweye iyo wakalangama wa mbuli zino. 49Niye mwenyewo nizawagalila ija yoyawalaganile Tati yangu kuwa kezamtuma. Mbali mweye gozeleni muna dibwilingu mbaka vondamwing'higwe ludabwa kulawa kuulanga.”

Yesu kosoligwa kuhita ku ulanga

(Maliki 16:19-20; Sang'hano 1:9-11)

50Maabaho kawalongoza kunze ya bululu yawatemele mate kuhita Besaniya, nayo kenula makono yake uchanyha na kawatemela mate. 51Viyakalile kowatemela mate, kawaleka na kasoligwa kuhita kuchanyha kuulanga. 52Nawo wamtosela, maabaho wabwela Yelusalemu kwa deng'ho kulu. 53Wagendelela kukala muna Ikaye ya Mulungu lusita lose na kumwing'ha nhogolwa Mulungu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index