Search form

Luka 4

Kugezigwa kwa Yesu

(Masayo 4:1-11; Maliki 1:12-13)

1Yesu kalawa muulwanda lwa Yolodani kamema Muhe Yelile, na Muhe iyo kamulongoza mbaka kuna ichuwala. 2Uko kagezigwa na Mwihi kwa lusita lwa siku malongo mane. Lusita ulo lose, hadile chinhu chochose bule, na vizifosile siku izo, kaihulika nzala.

3Mwihi kamulongela, “Fana weye iyo Mwana wa Mulungu, dilongele dibwe dino digaluke kuwa gate.”

4Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Munhu hadaha kuwa mgima kwa kuja gate muhala.’ ”

5Maabaho Mwihi kamsola Yesu mbaka hanhu heli uchanyha ng'hani, bahobaho kamulagusa falume zose zili muna iisi yose. 6Maabaho Mwihi kamulongela Yesu, “Nizakwing'ha ufalume na utunhizo wa vinhu vose vino, kwaviya vose ning'higwa niye, na niye nodaha kumwing'ha munhu yoyose yonimulonda. 7Ivo vinhu vose vino vizakuwa vako weye one uhanidumbalila mavindi.”

8Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mtosele Mndewa, Mulungu wako na umsang'hanile yeye muhala!’ ”

9Maabaho Mwihi kamsola Yesu mbaka kuna dibululu da Yelusalemu, kamwika kuichisuwili cha Ikaye ya Mulungu. Kamulongela, “One weye Mwana wa Mulungu, ibwanhe hasi. 10Kwaviya yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mulungu kezawalagiliza wasenga wake wa kuulanga wakukalize. 11Kaidi yandikigwa, wezakusola muna yamakono yawo, muladi sekewiikwale mgulu wako muna yamabwe.’ ”

12Mbali Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Sekeumgeze Mndewa Mulungu wako.’ ”

13Mwihi viyakomeleze kumgeza Yesu kwa chila nzila, kamuleka kwa lusita.

Yesu kokwandusa usang'hano wake uko Galilaya

(Masayo 4:12-17; Maliki 1:14-15)

14Maabaho Yesu kabwela muna umkowa wa Galilaya, kakala kamema ludabwa lwa Muhe Yelile. Mbuli zake zenela Galilaya na muna iziisi zose za mmabehi. 15Nayo kakala kowafundiza wanhu muna zikaye zawo za kutosela, na kakala kotunhizigwa na wose.

Yesu kolemigwa uko Nazaleti

(Masayo 13:53-58; Maliki 6:1-6)

16Maabaho Yesu kahita Nazaleti, hanhu hayakulile. Muna Isiku ya Mhumulo, kengila muna ikaye ya kutosela fana vichiwile chihendo chake. Kema muladi yasome Maandiko Yelile. 17Keng'higwa chitabu cha Isaya, mulotezi wa Mulungu. Kachigubula na kusoma hanhu handikigwe vino,

18“Muhe wa Mndewa wa hachanyha yangu.

Kwaviya kanisagula niye kuwagalila ngayengaye mbuli inogile.

Kanituma niwagong'ondele wowafungigwe kuwa wezalekelelwa,

na vipofu wezawona,

na kuwakombola wawoneligwe.

19Na kugong'onda kuwa lusita lufika

lwa Mndewa kuwakombola wanhu wake.”

20Maabaho Yesu kachigubika chitabu, kamwing'ha msang'hani, maabaho kakala hasi. Wanhu wose wowakalile mwiikaye ya kutosela wambung'hulila meso. 21Nayo kandusa kuwalongela, “Yoyandikigwe muna Yamaandiko Yelile diyelo yalawilila kumwetu.”

22Wanhu wose wamtogola na wazanywa na mbuli za unovu zayalongile. Walonga, “Vino ino heli mwana wa Yosefu bule?”

23Nayo kawalongela, “Nivimanya mwizanilongela ulonzi uno, ‘Mganga ihonye mwenyewo! Yose yochiyahulike kuwa kuyatenda Kapelinaumu, yatende iviya hano ha ikaye yako.’ ” 24Kagendelela kulonga, “Nowalongeleni kweli, mulotezi wa Mulungu hatogoligwa bule na wanhu wa isi yake.

25“Mbali tegelezeni, kweli kukala na wagane wengi muna isi ya Isilaeli chipindi cha Eliya. Chipindi icho, mvula haitonyile kwa lusita lwa miyaka mitatu na miyezi sita, ivo kukala na nzala ng'hulu muna iisi yose. 26Hata ivo Eliya hatumigwe kwa mgane yoyose Isilaeli, mbali katumigwa kwa mgane yoyakalile Seleputa muna iisi ya Sidoni. 27Iviya muna ichipindi cha Elisha, mulotezi wa Mulungu kukala na wanhu wengi weli na dikulu muna iisi ya Isilaeli. Habule munhu yoyose yahonyigwe mbali Namani muhala, munhu wa isi ya Siliya.”

28Wanhu wose wowakalile muja mwiikaye ya kutosela viwahulike yayo, wehilwa ng'hani. 29Wema, wamulava Yesu hanze ya chibululu chawo na kumgala mchisuwili cha ichilima hodizengigwe bululu jawo. Walonda kumwasa hasi, 30mbali Yesu kafosa hagati ya lung'husesa, kahita kumwake.

Munhu yeli na chinyamkela

(Maliki 1:21-28)

31Maabaho Yesu kahita mbaka Kapelinaumu, bululu da Galilaya. Muna Isiku ya Mhumulo, kakala kofundiza wanhu. 32Wazanywa na mafundizo yake, kwaviya kakala kofundiza kwa udaho. 33Mwiikaye ya kutosela, kukala na munhu yeli na chinyamkela. Kaguta nyangi, 34“Yee! Kolonda kuchitenda choni, Yesu wa Nazaleti? Vino kwiza kuchikoma? Nikumanya weye kwa yelihi, weye ni Mtumigwa Yelile wa Mulungu!”

35Yesu kachibwakila icho chinyamkela, “Nyamala! Mulawe munhu ino!” Maabaho chinyamkela icho chingwisa hasi munhu iyo haulongozi hawo na kulawa bila kumulumiza.

36Wanhu wose wazanywa ng'hani na wakala woilongela, “Vino zino ni mbuli zaki? Munhu ino kana udaho na ludabwa lwa kubwakila vinyamkela, navo vomuhulika!” 37Ivo mbuli za Yesu zenela chila hanhu muna isi ija.

Yesu kowahonya wanhu wengi

(Masayo 8:14-17; Maliki 1:29-34)

38Yesu kalawa mwiikaye ya kutosela, kahita mwiikaye ya Saimoni. Mama mkoyi wa Saimoni kakala mtamu, kolumwa homa kali, ivo wanpula Yesu yamuhonye. 39Yesu keza na kwima habehi na mwanamke ija, kaibwakila ija ihoma imuleke. Ihoma imuleka, na bahobaho mwanamke ija kenuka na kandusa kuwasang'hanila.

40Zuwa vidikalile doswa, wanhu wamgalila Yesu watamu wose weli na mitamu mbasakanyo, nayo keka makono yake mchanyha mwa chila imwe, na kawahoneza wose. 41Vinyamkela viwalawa wanhu wengi, viguta nyangi na kulonga, “Weye kwa Mwana wa Mulungu!”

Mbali Yesu kavibwakila, wala havilekele kulonga kwaviya wavimanya kuwa yeye ni Chilisito.

Yesu kopetela mwiiikaye za kutosela

(Maliki 1:35-39)

42Siku isondelele imitondo, Yesu kasegela kahita hanhu hahupike helibule wanhu. Wanhu wandusa kumulonda, na viwamuwone, walonda kungoma sekeyasegele. 43Mbali yeye kawalongela, “Nolondeka kuwapetela wanhu Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu muna yamabululu yamwenga iviya, kwaviya icho niicho Mulungu choyanhumile kuchitenda.”

44Ivo kagendelela kuwapetela wanhu muna zikaye za kutosela za isi ya Yudeya.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index