Search form

Luka 6

Mbuza ya Isiku ya Mhumulo

(Masayo 12:1-8; Maliki 2:23-28)

1Siku dimwe ya Mhumulo, Yesu na wanahina wake wakala wogenda kufosela muna imigunda ya uhemba. Wanahina wake wandusa kuhulula uhemba, waufigisa kwa makono yawo, maabaho wauja. 2Mafalisayo wamwenga wamuuza, “Habali motenda chinhu chochilemezigwe kutendigwa muisiku ya Mhumulo?”

3Yesu kawedika kawalongela, “Vino hamsomile bule chiya chiyatendile Daudi na wayage viwakalile na nzala? 4Yeye kengila muna ikaye ya Mulungu, kasola magate yoilavigwe kwa Mulungu, kaja na kuweng'ha wayage. Malagilizo yowagoma wanhu wamwenga kuja magate yayo, ila wakulu wa nhambiko muhala.”

5Maabaho Yesu kakomeleza kwa kuwalongela, “Mwana wa Munhu niyo Mndewa wa Isiku ya Mhumulo.”

Munhu yaholole umkono

(Masayo 12:9-14; Maliki 3:1-6)

6Muna Isiku ya Mhumulo dimwenga, Yesu kahita kufundiza wanhu mwiikaye ya kutosela. Muja mgati mwiikaye ya kutosela mukala na munhu yakalile kaholola mkono wa kulume. 7Wafundiza Malagilizo na Mafalisayo wamwenga wakala wolonda chimu cha kumshitaka Yesu. Ivo wakala wogozela walole fana kezamuhonya munhu muna Isiku ya Mhumulo. 8Mbali Yesu kavimanya magesa yawo, kamulongela ija yeli na umkono uholole, “Inuka, wize wime hano.” Munhu ija kenuka na kwima haja. 9Maabaho Yesu kawalongela, “Nowauza mweye, Vino Malagilizo yetu yochilonda chitende choni muna Isiku ya Mhumulo? Kutenda yanogile hebu yehile? Kuhonya ugima wa munhu hebu kuukoma?” 10Kawalola wanhu wose wowakalile haja, maabaho kamulongela ija yaholole umkono, “Golosa umkono wako.” Nayo katenda ivo na umkono wake uhona kaidi.

11Mbali wanhu wehilwa ng'hani na wandusa kuilongela wenyewo chinhu chaki chowodaha kumtendela Yesu.

Yesu kowasagula watumigwa longo na waidi

(Masayo 10:1-4; Maliki 3:13-19)

12Siku ziya Yesu kahita kumulima, uko kakala meso ichilo chose kotosa kwa Mulungu. 13Siku isondelele imitondo viifikile, kawatanga wanahina wake, kawasagula longo na waidi kulawa muna dibumbila jawo, wawo kawatanga watumigwa. 14Wawo ni Saimoni, iyo Yesu kamwing'ha zina da Petili na Andeleya ndugu yake na Yakobo na Yohana na Filipo na Batulomayo. 15Masayo na Tomasi, Yakobo mwana wa Alufayo na Saimoni yoyatangigwe mkaya mtowanila isi ya Isilaeli, 16Yuda mwana wa Yakobo na Yuda Isikaliyoti, yoyamuhinduke Yesu.

Yesu kofundiza na kuhonya wanhu

(Masayo 4:23-25)

17Yesu viyahumuluke kulugongo hamwe na watumigwa wake, kema hanhu hohakalile hagoloke hamwe na bumbila kulu da wanahina wake. Lung'husesa lukulu lwa wanhu lukala haja kulawa Yudeya na Yelusalemu, na kulawa mhwani ya Tilo na Sidoni. 18Wanhu wawo weza kumtegeleza Yesu na kuhonyigwa mitamu yawo. Viyaviya wanhu wowakalile wogazigwa na vinyamkela weza na wahonyigwa. 19Wanhu wose walonda kumdalisa Yesu, kwaviya udaho ukala womulawa na kuwahonya wose.

Deng'ho na luholozi

(Masayo 5:1-12)

20Yesu kawalola wanahina wake, kalonga,

“Mumweda mweye ngayengaye,

kwaviya Ufalume wa Mulungu ni wenu!

21Mumweda mweye muli na nzala sambi,

kwaviya mwizakwiguta!

Mumweda mweye womulila sambi,

kwaviya mwizasekelela!

22“Mumweda mweye one wanhu wahamwihilani,

wahawabagula na kuwaliga

na kulonga mweye mwa wehi, kwaichimu cha Mwana wa Munhu!

23Deng'heleleni na kuvina yayo vondayalawilile,

kwaviya gweko jenu ni kulu kuulanga.

Ivo niivo wasaho zenu vowatendele walotezi wa Mulungu.

24Mbali mwizagaya mweye matajili,

kwaviya ndeng'helelo yenu izamala sambi!

25Mwizagaya mweye mwigutile sambi,

kwaviya hamwande mwizawona nzala!

Mwizagaya mwenye womusekelela sambi,

kwaviya mwizaomboleza na kulila!

26“Mwizagaya fana wanhu wose wezaweng'heni nhogolwa, kwaviya wasaho zawo wawatendela ivo ivo walotezi wa uvwizi.

Kuwalonda wehi

(Masayo 5:38-48, 7:12)

27“Mbali nowalongela mwenye womunitegeleza, walondeni wehi wenu, watendeleni yanogile waja wowomwihilani mweye. 28Watemeleni mate waja wowaduwila mweye, watoseleni waja wowomuwonelani mweye. 29One munhu yahakutowa kanza dimwe, muleke yakutowe kanza dimwenga. Na one munhu yoyose yahakuhoka koti jako, muleke yasole na ng'hanzu yako. 30Mwing'he chila munhu choyokupula, na one munhu yoyose yahakuhoka chinhu chako, sekeumulongele yakubwelezele. 31Watendeleni wanhu fana viya vimulonda wanhu wawatendele mwenye.

32“One mwowalonda wanhu waja muhala womulondani mweye, vino mwizahokela unovu ulihi? Kwaviya hata ‘wene uhasanyi’ wowalonda waja wowowalonda wawo! 33One mweye mwowatendela yanogile wanhu waja muhala wowomtendelani yanogile, vino mwizahokela unovu ulihi? Kwaviya hata ‘wene uhasanyi’ wotenda ivo! 34Na one mwowakwazima wanhu waja muhala womuhuwila wezawaliheni, vino mwizahokela unovu ulihi? Hata ‘weli na uhasanyi’ wowakwazima wayawo wahalolela kubweleziligwa viyaviya. 35Mbali mweye walondeni wehi wenu na kuwatendela yanogile, wakwazimeni wanhu bila kulolela kubweleziligwa. Maabaho gweko jenu dizakuwa kulu, na mweye mwizakuwa wana wa Mulungu yeli Uchanyha Ng'hani. Kwaviya yeye kanoga kwa wanhu welibule hewela na wehi. 36Muwe na ubazi, fana Tati yenu viyeli na ubazi.

Kuwatagusa wamwenga

(Masayo 7:1-5)

37“Sekemuwataguse wamwenga, Mulungu hezamtagusani mweye bule. Sekemuwalonge vihile wamwenga, na Mulungu hezamulongani mweye vihile. Walekeleleni wamwenga, na Mulungu kezawalekeleleni mweye. 38One mwahaweng'ha wanhu wamwenga, Mulungu nayo kezamwing'hani mweye. Mwizahokela ningo imemile ng'hani na kukandiligwa mmakono yenu. Kwaviya ningo ija ija yomuwalingila wamwenga, Mulungu kezaisang'hanila kuwalingila mweye.”

39Maabaho Yesu kawalongela simwe dino, “Chipofu hadaha kumulongoza chipofu miyage. One yahatenda ivo, wose waidi wezakwingila mudikombo. 40Habule mwanahina yomfosa mfundiza wake. Mbali chila mwanahina yahakomeleza mafundizo, kokuwa fana mfundiza wake.

41“Habali kwochiwona chibanzi chili muidiziso da miyago mbali hudiwona bale dili muna diziso jako? 42Hebu kwodahaze kumulongela ndugu yako, ‘Ndugu yangu, goza nisegeze chibanzi muidiziso jako,’ na kuno weye hudiwona bale dili muidiziso jako. Kwa ndelenya weye! Teng'hu lava bale dili muidiziso jako, maabaho kwizadaha kulava chibanzi chili mudiziso da ndugu yako.

Mbiki na matunda yake

(Masayo 7:16-20, 12:33-35)

43“Habule mbiki unogile woukwima matuda yehile bule, iviya habule mbiki wihile woukwima matunda yanogile bule. 44Chila mbiki womanyika kwa matunda yake. Wanhu hawaha machungwa muna imiwa, wala hawaha nhini muna imiwa ya mmbago. 45Munhu yanogile kolava yanogile muna ingama yake inogile yili muumoyo wake, na munhu yehile kolava yehile muumoyo uwake. Kwaviya munhu kolonga yoyamemile muumoyo wake.

Wazenzi waidi

(Masayo 7:24-27)

46“Habali mwonitanga, ‘Mndewa, Mndewa’ mbali hamutenda bule yonimulongelani muyatende? 47Niza walagusa munhu yoyose yokwiza kumwangu na kunitegeleza na kunihulika 48iyo kalinga fana munhu yoyazengile kaye kwa kuhimba chandusilo muuluwe na kuzenga kaye yake baho. Mvula ng'hulu viitonyile, mazi mengi yaitowa kaye ija, mbali haitingisike kwaviya ikala izengigwe vinogile. 49Mbali munhu yoyose yoyohulika mbuli zangu sekeyatende fana voyolondeka kutenda, iyo kalinga munhu yoyazengile kaye yake muna umsanga bila kuhimba chandusilo. Mvula ng'hulu viitonyile, mazi yaitowa kaye ija, itingisika na kugwa! Na kaye yose ibanangika ng'hani.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index