Search form

Luka 7

Yesu komuhonya mtumwa wa mkulu wa wakalizi gana dimwe wa Loma

(Masayo 8:5-13)

1Yesu viyakomeleze kulonga mbuli izo zose kwa wanhu, kahita Kapelinaumu. 2Mtumwa wa mkulu imwe wa wakalizi gana dimwe wa Loma kakala mtamu, habehi na kudanganika. Mkulu iyo kakala komulonda ng'hani mtumwa ija.3Mkulu iyo viyahulike mbuli za Yesu, kawatuma walala wamwenga wa Chiyahudi kumulamba Yesu yeze yamuhonya mtumwa wake. 4Viwafikile kwa Yesu, wamulamba ng'hani, walonga, “Munhu ino kofaya umtaze, 5kwaviya kowalonda wanhu, iviya kachizengela kaye ya kutosela.”

6Ivo Yesu kahita hamwe na wawo. Viyakalile habehi kufika mwiikaye ya mkulu ija, mkulu ija kawatuma mbwiya zake wakamulongele Yesu, “Mndewa, sekewigaze kwiza kuno, kwaviya niye sifaya weye wingile mwiikaye yangu. 7Iviya niiwona sifaya lekamana sizile kumwako. Mbali longa mbuli muhala, msang'hani wangu kezahona. 8Kwaviya na niye ni munhu nili na udaho, na ninawo wakalizi hasi yangu. Nahamulongela imwe, ‘Hita,’ nayo kohita, na nahamulongela imwenga, ‘Izo,’ nayo kokwiza, na nahamulongela mtumwa wangu, ‘Tenda chino,’ nayo kochitenda.”

9Yesu viyahulike yayo, kazanywa, kauhindukila luja ulung'husesa wa wanhu woukalile womuinza, kalonga, nowalongelani, “Sinawona munhu yeli na uhuwilo mkulu fana uno hata munaiisi ya Isilaeli!”

10Wanhu waja wowatumigwe viwabwelile ukaye kwa mkulu ija, wamfika mtumwa ija kahona.

Yesu komzilibula mwana wa mama mgane

11Hamwande chidogo, Yesu na wanahina wake wahita muna dibululu dimwe ditangigwa Naini. Lung'husesa lukulu lwa wanhu luwasondelela. 12Viwakalile wahabehi na lwivi lukulu lwa bululu, wanhu wowakalile wapapa mtufi wa mbwanga wakala wolawa. Mbwanga iyo yaoyadanganike kakala mwana yelekigwe yaidumwe wa mama mgane, na wanhu wengi wa bululu diya wakala hamwe na mama iyo. 13Mndewa viyamuwone mama iyo, kamuwonela ubazi, kamulongela, “Sekeulile.” 14Maabaho kahita na kudidalisa diya dikomwa diwaugoneze ulukuli wa mbwanga ija. Wanhu waitwikile dikomwa diya wema. Yesu kalonga, “Mbwanga, nokulongela, lamka!” 15Mbwanga ija kalamka na kandusa kulonga. Maabaho Yesu kamwing'ha mami yake mbwanga ija.

16Wanhu wose wafikwa na lugano, wawa womwing'ha nhogolwa Mulungu. Walonga, “Mulotezi wa Mulungu mkulu kalawilila kumwetu! Mulungu keza kuwataza wanhu wake!”

17Mbuli zino za Yesu zenela kose muna isi yose ya Yudeya na muna ziisi za mmabehi.

Wasenga watumigwe na Yohana Mbatizi

(Masayo 11:2-19)

18Wanahina wa Yohana Mbatizi wamulongela Yohana mbuli izo zose. Nayo kawatanga wanahina wake waidi 19kawatuma wahite kwa Mndewa wamuuze, “Vino weye iyo ija yokwiza hebu chingozele imwenga?”

20Waja iwanhu viwamfikile Yesu, wamulongela, “Yohana Mbatizi kachituma chikuuze, ‘Vino weye niiyo ija yoyalongile Yohana kezakwiza, hebu chingozele munhu imwenga?’ ”

21Muna zisiku izo, Yesu kakala kowahonya wanhu wengi wowakalile watamu na wowakalile na magayo na kalava vinyamkela na vipofu wengi kawadahiza kuwona. 22Yesu kawedika wanahina wa Yohana, kalonga, “Hiteni mukamulongele Yohana yaja yomuyawone na kuyahulika. Vipofu wowona na mbetembete wogenda, wene dikulu wosafyigwa, wasuwa magutwi wohulika, wadanganike wozilibuligwa na Mbuli Inogile yopetigwa kwa ngayengaye. 23Kamweda munhu ija hanilema niye kwa yaja yoniyatenda!”

24Wasenga wa Yohana viwasegele, Yesu kandusa kuwalongela wanhu kumsonhela Yohana. “Vimuhitile kumulola Yohana kudibwilingu, vino mugesa kezakuwa fana munhu waki? Vino mugesa yeye kalinga sanze vidihembelusigwa na mbeho? 25Vino muhita kulola choni? Vino mugesa keza munhu yoyaiyawale mawalo yanogile? Bule! Wanhu woiyawala mawalo yanogile na wene ugima unogile wokala mwiizikaye za wafalume! 26Nilongeleni, vino muhita kulola choni? Muhita kumulola mulotezi wa Mulungu? Ona, mbali muwona mengi kufosa mulotezi wa Mulungu. 27Kwaviya Yohana niiyo iyo yolongigwa muna Yamaandiko Yelile, ‘Mulungu kalonga, nizamtuma msenga wangu yakulongolele, iyo kezaisasala nzila yako.’ ” 28Maabaho Yesu kakomeleza kwa kulonga, “Habule yeli mkulu kufosa Yohana muna iwanhu wose wa isi ino yose. Mbali munhu ija yeli mdodo ng'hani muna ufalume wa Mulungu ni mkulu kufosa Yohana.”

29Wanhu wose, na hata wasola kodi viwahulike yayo, watogola malagilizo yelile ya Mulungu kwaviya wakala wabatizigwa na Yohana. 30Mbali Mafalisayo na wafundiza malagilizo walema kumuhulika Mulungu kwaviya walema kubatizigwa na Yohana.

31Iviya Yesu kagendelela kulonga, “Vino niwalinganyize na choni wanhu wa ulelwa uno? Ni wanhu walingile vilihi? 32Walinga fana wana wakalile kudigulilo. Bumbila dimwe dodigutila bumbila dimwenga, ‘Chiwatoweleni chilonge-longe, mbali hamuvinile, chimba wila wa ndilo, mbali hamulilile!’ 33Yohana Mbatizi keza, wala hadile na hang'wile divai, mbali mweye mulonga, ‘Kana chinyamkela!’ 34Mwana wa Munhu keza, koja na kung'wa na mweye mulonga, ‘Munhu ino mmelo na mulevi, mbwiya wa wasola kodi na weli na uhasanyi!’ 35Mbali ubala wa Mulungu ulagusigwa kuwa kweli kwa waja wose woutogola.”

Yesu mwiikaye ya Saimoni Mfalisayo

36Mfalisayo imwe kamgoneka Yesu kuja ndiya ya ichilo hamwe nayo. Ivo Yesu kahita kuikaye ya Mfalisayo iyo, kakala na kuja ndiya. 37Muna dibululu diya, kukala na mama imwe yeli na uhasanyi. Viyahulike kuwa Yesu koja mwiikaye ya Mfalisayo iyo, keza na nyhupa ya alibasta imemile mafuta yonung'hila goya ng'hani. 38Kema habehi na magulu ya Yesu, kalila na masozi yake yalagalila mmagulu ya Yesu. Maabaho mwanamke iyo kayahangusa magulu ya Yesu kwa mvili zake, maabaho kayanonela na kuyaboboda mavuta yaja. 39Mfalisayo ija yoyamgoneke Yesu viyawone yayo, kailongela muna umoyo wake, “Munhu ino one yawile mulotezi wa Mulungu, yahavimanyile kuwa mwanamke ino yoyondalisa ni mwene uhasanyi!”

40Yesu kamulongela Mfalisayo iyo, “Saimoni, nolonda nikulongele chinhu.”

Saimoni kalonga, “Ona Mfundiza, nilongele.”

41Yesu kandusa kulonga, “Kukala na wanhu waidi wowakwazime hela kwa munhu yoyokwazimisha hela. Imwe kakwazima magana matano, na imwenga malongo matano. 42Wose waidi wapotwa kuliha madeni yawo, ivo munhu ija yoyawakwazimishe kawalekela wose. Vino yelihi viweli yondayamulonde ng'hani munhu ija yoyawakwazimishe?”

43Saimoni kamwidika, “Nogesa ni ija yalekeligwe hela nyingi.”

Yesu kamulongela, “Kwidika goya.” 44Maabaho Yesu kamuhindukila mwanamke ija na kumulongela Saimoni, “Komuwona mwanamke ino? Ningila mwiikaye yako, huning'hile bule mazi ya kunawa magulu yangu, mbali mwanamke ino kayanava magulu yangu kwa masozi yake, na kayahangusa kwa mvili zake. 45Hunihokele kwa kuninonela, mbali kusongela viningile, mwanamke ino halekile kuyanonela magulu yangu. 46Hudibobode ditwi jangu mavuta, mbali mwanamke ino kayaboboda magulu yangu mavuta yonung'hila goya ng'hani. 47Nokulongela, mwanamke ino konilonda ng'hani kwaviya uhasanyi wake mwingi ulekeleligwa, ivo nayo konilonda ng'hani. Mbali munhu yoyalekeleligwe chidogo kolonda chidogo.”

48Maabaho Yesu kamulongela mwanamke ija, “Kulekeleligwa uhasanyi wako.”

49Wanhu wamwenga wowakalile haja wandusa kuiuzagiza, “Vino ino ni munhu waki yoyodaha kulekelela wanhu uhasanyi?”

50Yesu kamulongela mwanamke ija, “Kunihuwila kwako kukukombola. Hita kwa tindiwalo.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index