Search form

Maliki 1

Yohana Mbatizi kowapetela wanhu

(Masayo 3:1-12; Luka 3:1-18; Yohana 1:19-28)

1Mwanduso wa Mbuli Inogile ya Yesu Chilisito, Mwana wa Mulungu. 2Fana viyandikile mulotezi wa Mulungu Isaya,

“Mulungu kalonga, ‘Nizamtuma msang'hani wangu kuulongozi wako,

iyo kezaitanda nzila yako.’

3Dizi da munhu dotanga muichuwala,

‘Muitande nzila ya Mndewa,

muhagolose hanhu honda yafose.’ ”

4Ivo Yohana kalawilila muichuwala, kopetela na kobatiza. Kawalongela wanhu, “Lekeni uhasanyi wenu na mubatizigwe, na Mulungu kezawasegezela uhasanyi wenu.” 5Wanhu wengi walawa mwiisi ya Yudeya na bululu da Yelusalemu wahita kumtegeleza Yohana. Watogola kuleka uhasanyi wawo, na Yohana kawabatiza mu ulwanda wa Yolodani.

6Yohana kayawala chiwalo chitendigwe kwa mazoya ya ngamiya na mkwiji wa mbende mchigudi chake, na kakala koja nzige na uki wa mwiimbago. 7Kawapetela, “Kuchisogo changu kezakwiza munhu yeli mkulu kufosa niye. Niye sifaya hata kwiinama na kufungula nzabi za vilatu vake. 8Niye nowabatiza kwa mazi, mbali yeye kezawabatiza kwa Muhe Yelile.”

Kubatizigwa na kugezigwa kwa Yesu

(Masayo 3:13, 4:11; Luka 3:21-22, 4:1-13)

9Siku izo, Yesu keza kulawa mudibululu da Nazaleti, mwiisi ya Galilaya, na kabatizigwa na Yohana muna ulwanda wa Yolodani. 10Bahobaho viyalawile muna yamazi, kawona kuulanga kuvuguka na Muhe wa Mulungu kamuhulumukila fana nziwa. 11Na dizi dihulikigwa kulawa kuulanga, “Weye niyo mwanangu nyachende wangu, ninogiligwe na weye.”

12Bahobaho Muhe wa Mulungu kamulongoza Yesu mbaka kuna ichuwala, 13na kakala uko kwa siku malongo mane kogezigwa na Lufyende. Na wanyama wa muna imbago wakala haja, mbali Wasenga wa Kuulanga wa Mndewa weza na kumsang'hanila.

Yesu kowatanga wanahina wa mwanduso

(Masayo 4:12-22; Luka 4:14-15, 5:1-11)

14Yohana vayekigwe mwiichifungo, Yesu kahita kuna umkowa wa Galilaya kuwapetela wanhu Mbuli Inogile ya Mulungu. 15Kalonga, “Lusita lufika, Ufalume wa Mulungu wa habehi. Lekeni uhasanyi wenu na kuitogola Mbuli Inogile!.”

16Yesu viyakalile yofosa mumgwazogwazo mwa dilamba da Galilaya, kawaona wavula waidi, Saimoni na Andeleya ndugu yake. Wakala wovula somba kwa lwavu.17Yesu kawalongela, “Nisondeleleni, na niye nizawafundizani kuwavuwa wanhu.” 18Bahobaho wazileka nyavu zawo na wamsondelela.

19Viyagendelele haulongozi chidogo, kawaona Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Wakala mwiingalawa, wozitenda goya nyavu zawo. 20Bahobaho Yesu viyawaonile, kawatanga. Na wawo wamuleka Zebedayo tati yawo hamwe na wanhu wa kusang'hana mwiingalawa, wamsondelela.

Yesu komuwinga chinyamkela

(Luka 4:31-37)

21Yesu na wanahina wake wahita mudibululu da Kapelinaumu. Isiku ya Mhumulo c viifikile, Yesu kengila mwii Kaye ya kutosela, kandusa kufundiza. 22Wanhu wamtegeleze wazanywa ng'hani kwa mafundizo yake, kwaviya hafundize fana wafundiza Malagilizo, mbali kakala yofundiza fana munhu yana udaho.

23Bahobaho munhu yoyakalile na chinyamkela kengila mwii kaye ya kutosela na kaguta kwa dizi kulu, 24“Kolonda uchitende choni, weye Yesu wa Nazaleti? Vino kwiza kuchikomeleza? Nokumanya weye iyo Yelile wa Mulungu!”

25Yesu kambwakila chinyamkela ija, “Nyamala! Lawa kwa munhu ino!”

26Chinyamkela kangela chisango munhu ija, kalila kwa dizi kulu, na kumulawa. 27Wanhu wazanywa ng'hani na waiuza wenyewo, “Chinhu gani chino? Yano mafundizo ya sambi? Munhu ino kana udaha wa kulava vinyamkela, nawo womuhulika!”

28Na ivo mbuli za Yesu zenela himahima chila hanhu mwiisi ya Galilaya.

Yesu kowahonya wanhu wengi

(Masayo 8:14-17; Luka 4:38-41)

29Bahobaho viwalawile mwii Kaye ya kutosela, Yesu hamwe na Yakobo na Yohana wahita kwikaye kwa Saimoni na Andeleya. 30Mkoi wa Saimoni kakala yagonile mudikomwa, kolumwa. Bahobaho Yesu viyafikile wamulongela mbuli za mtamu iyo. 31Kamuhitila, kamwamha mkono na kumwinula. Utamu umulawa, naye kandusa kuwasang'hanila.

32Ichigulogulo vichifikile, wanhu wamgalila Yesu watamu wawo na wose wowakalile na vinyamkela. 33Na wanhu wose wa dibululu waiting'hana hana ulwivi lwa ikaye. 34Na Yesu kawahonya wanhu wengi wowakalile na mitamu mbasakanyo. Viya viya kawalava vinyamkela wengi, na haweng'hile nyafasi ya kulonga kwaviya wammanya yeye yalihi.

Yesu kowapetela wanhu mwiisi ya Galilaya

(Luka 4:42-44)

35Siku isondelele imitootondo ng'hani, Yesu kalamka na kusegela ukaye. Kalawa hanze mudibululu, kahita hanhu halibule wanhu, uko katosa. 36Mbali Saimoni na iwayage wahita kumulonda. 37Na vawamuwonile, wamulongela, “Wanhu wose wokuzahila weye.”

38Mbali Yesu kawalongela, “Chihite mwii vibululu vimwenga vili mmabehi na hano. Uko nako nolondeka kuwapetela wanhu Mbuli Inogile, kwaviya icho niicho chinizile.”

39Ivo Yesu kahita chila hanhu mwiisi ya Galilaya, kawapetela wanhu Mbuli Inogile muna zikaye za kutosela na kuwinga vinyamkela.

Yesu komuhonya munhu yoyakalile na dikulu

(Masayo 8:1-4; Luka 5:12-16)

40Munhu imwe yeli na dikulu kamwizila, kumtumbalila mavindi na kumpula. Kalonga, “Wahalonda, kwodaha kunihonya.”c

41Yesu kamuwonela ubazi, kaugolosa umkono wake, kamdalisa na kumulongela, “Nolonda kukutaza, hona!” 42Na bahobaho dikulu dilawa, kahona.

43Yesu kamulongela yahite na kumgomesa ng'hani, 44“Tegeleza, sekeumulongele munhu yoyose mbuli ino, mbali wite ukailaguse kwa mulava nhambiko. Maabaho, kalave nhosa fana Musa vayalagilize kwa kuhona kwako, muladi kuwalagusa wanhu wose kuwa kuhona.”

45Mbali munhu iyo kalawa, kandusa kuwapetela wanhu mbuli izo, mbaka Yesu hadahile kwingila mudibululu kwa uwazi. Ivo, kakala kunze, hanhu halibule wanhu. Hata ivo wanhu wamuhitila kulawa chila hanhu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index