Search form

Maliki 12

Simwe da walimi na mgunda wa mizabibu

(Masayo 21:33-46; Luka 20:9-19)

1Yesu kandusa kulonga nawo kwa masimwe. “Munhu imwe kahanda mizabibu mumgunda. Amalabaho kazungulusila wako, kahimba hanhu ha kubojogela nzabibu, na kazenga lingo. Keka mkalizi, maabaho kahita isi ya kutali. 2Msimu wa kwaha nzabibu viufikile, kamtuma msang'hani wake kwa waja walimi, muladi wamwing'he nzabibu. 3Mbali walimi wamgwila, wamtowa na kumuwinga bila kumwing'ha chinhu. 4Maabaho kamtuma kaidi mtumwa imwenga. Iyo nayo wamtowa muna iditwi na kumtendela vihile. 5Kamtuma mtumwa imwenga, iyo wamkoma. Kawatuma watumwa wamwenga wengi, wamwenga wawatowa, na wamwenga wawakoma. 6Kasigala na munhu imwe wa kumtuma, nayo kakala mwanage nyachende. Kalonga, ‘Ino wa uhelelo wezamtegeleza, kwaviya ni mwanangu.’ 7Mbali walimi waja wailongela, ‘Ino iyo muhazi. Leka chimkome na uhazi wizakuwa wetu.’ ” 8Ivo wamgwila na kumkoma, maabaho wamwasa kunze mwa mgunda uwo.

9Maabaho Yesu kauza, “Vino munhu mwene mgunda kezatendaze?” “Kezakwiza na kuwakoma walimi waja, na kuweng'ha wanhu wamwenga mgunda uja wa mizabibu. 10Hamsomile andiko jelile dodilonga.

‘Dibwe dodilemigwe na iwazenzi,

sambi diwa da chandusilo.

11Vinhu vino vitendigwa na Mndewa,

navo ni va mwazanyo kumwetu!’ ”

12Walangulizi wa Wayahudi walonda kumgwila Yesu, kwaviya wavimanya kalonga simwe ijo kuwalonga wawo. Mbali wawadumba wanhu, kwa ivo wamuleka, wahita.

Mbuli ya kuliha kodi

(Masayo 22:15-22; Luka 20:20-26)

13Hamwande Mafalisayo wamwenga na wanhu wamwenga wa chibumbila cha mfalume Helode watumigwa kwa Yesu muladi wamtege kwa mbuli zake. 14Wamwitila na kulonga, “Mfundiza, chovimanya kuwa weye kwa munhu ulonga ukweli, na humdumba munhu yoyose, kwaviya hulola ukulu wa munhu, mbali muna ukweli muhala kofundiza nzila ya Mulungu. Ivo uchilongele, vino vinoga hebu havinogile kuliha kodi kwa Kaisali? Chimwing'he hebu sekechimwing'he?”

15Mbali Yesu kaumanya udelenya wawo. Kawauza, “Mbona mwonigeza? Ngalileni hela niilole.”

16Wamgalila. Nayo kawauza, “Chihanga chino na zina dino va yelihi?”

Wamwidika, “Va Kaisali.”

17Ivo Yesu kalonga, “Vinhu va Kaisali mwing'heni Kaisali, vinhu va Mulungu mwing'heni Mulungu.”

Nawo wamwazanya ng'hani.

Mbuli ya kuzilibuka

(Masayo 22:23-33; Luka 20:27-40)

18Maabaho wanhu wamwenga muna ichibumbila cha Masadukayo, wanhu wolonga kuwa habule kuzilibuka, wamwitila Yesu, wamuuza, 19“Mfundiza, Musa kachandikila lagilizo dino, ‘Fana munhu yahadanganika na kuleka muke mgane yelibule mwana, ndugu wa munhu yafile kolondeka yamsole mgane iyo, muladi yamulelele ndugu yake wana.’ 20Kukala na ndugu saba. Mkulu wawo kasola muke na kadanganika halekile mwana. 21We kaidi kamsola mgane iyo, nayo kadanganika iviya halekile mwana. Ilawilila ivo ivo kwa ndugu we ketatu. 22Ndugu wose saba wamsola muke iyo mbali hawalekile wana bule. Kuuhelelo, muke ija iviya kadanganika. 23Lelo wanhu vondawazilibuke kulawa mwi ifa, muke iyo kezakuwa muke wa yelihi? Kwaviya ndugu wose saba wakala wamsola.”

24Yesu kawedika, “Mweye mwohasanya kwaviya hamuyamanyile Maandiko Yelile wala udaho wa Mulungu. 25Wanhu iwadanganike vondawazilibuke, hawezasola wala kusoligwa, wezakuwa fana wasenga wa kuulanga. 26Kwa mbuli ya kuzilibuka kwa wanhu iwadanganike, vino hamusomile bule muchitabu cha Musa mbuli ya ichibago chikwaka moto? Mulungu vayamulongele Musa, ‘Niye Mulungu wa Bulahimu na Mulungu wa Isaka na Mulungu wa Yakobo.’ 27Yeye siyo Mulungu wa wanhu iwadaganike, ila wa wanhu wagima. Ivo mweye mwohasanya ng'hani!”

Lagilizo kulu

(Masayo 22:34-40; Luka 10:25-28)

28Imwe wa wafundiza Malagilizo kafika na kuhulika Yesu koisosokanya na Masadukayo. Viyaonile Yesu kawedika goya, kamuuza, “Muna yamalagilizo yose, lagilizo dilihi dikulu kufosa yose?”

29Yesu kamwidika, “Lagilizo kulu ijo dino. ‘Tegelezeni, mweye wanhu wa Isilaeli! Mndewa Mulungu wetu iyo Mndewa yaidumwe. 30Mulonde Mndewa Mulungu wako kwa moyo wako wose, na kwa muhe wako wose, na kwa hakili zako zose, na kwa nguvu zako zose.’ 31Na dilagizo da kaidi kwa ukulu ijo dino, ‘Mulonde miyago fana vowiilonda mwenyewo.’ Habule lagilizo kulu kufosa yano maidi.”

32Ija mfundiza Malagilizo kamulongela Yesu, “Mfundiza, kwidika goya vuulongile Mndewa yaidumwe iyo Mulungu, na habule mulungu imwenga ila yeye. 33Iviya umulonde Mulungu kwa moyo wako wose na kwa hakili zako zose na kwa nguvu zako zose, na kumulonda miyago fana vouwilonda mwenyewo vinoga kufosa kumulavila zabihu Mulungu.”

34Yesu viyaonile kamwidika kwa ubala, kamulongela, “Huli kutali na Ufalume wa Mulungu.”

Kulawa baho, habule munhu yoyamuuzile Yesu chinhu chochose kaidi.

Chilisito iyo yelihi?

(Masayo 22:41-46; Luka 20:41-44)

35Yesu viyakalile kofundiza mwii Kaye ya Mulungu, kawauza, “Habali wafundiza Malagilizo wolonga Chilisito ni mwana wa Daudi? 36Muhe Yelile kamulanguliza Daudi, nayo kalonga.

‘Mndewa kamulongela Mndewa wangu,

Ukale ubanzi wangu wa kulume

mbaka niweke wehile kumwako

hasi ha magulu yako.’

37Daudi mwenyeo komtanga Chilisito ‘Mndewa.’ Lelo Chilisito kodahaze kuwa mwana wa Daudi?”

Yesu kowalamula wanhu wayilole na wafundiza Malagilizo

(Masayo 23:1-36; Luka 20:45-47)

Lung'husesa lwa wanhu lukala lumtegeleza Yesu kwa deng'ho. 38Viyakalile kofundiza, kawalongela, “Muyilole na wafundiza Malagilizo! Wolonda kuyawala viwalo vitali na kuita mumasoko muladi walamsigwe kwa nhunya. 39Iviya wosagula vigoda va kuulongozi mwii zikaye za kutosela, na kukala hanhu hanogile kuna yamadugila. 40Wowabamanya na kusola kaye za wagane. Kuyilagusa kuwa wanoga, wotosa nhosa nhali. Wanhu wawo wezatagusigwa nhaguso ng'hulu!”

Sadaka ya mgane

(Luka 21:1-4)

41Yesu kakala mwii Kaye ng'hulu ya Mulungu habehi na chitanda cha sadaka, kawalola wanhu vawakalile wolava sadaka. Matajili wengi walava hela nyingi. 42Maabaho keza mwanamke mgane na ngayengaye, kalava sente mbili. 43Yesu kawalanga wanahina wake na kuwalongela, “Nowalongela kweli, mgane ino keka nyingi mwiichitanda cha sente kufosa wose. 44Kwaviya wose walava zawasigaze, mbali mgane ino kalava vose vayalinavo.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index