Search form

Maliki 14

Lungilo da kumkoma Yesu

(Masayo 2:1-5, Luka 22:1-2, Yohana 11:45-53)

1Zisigala siku mbili kufika dugila da Pasaka na dugila da magate hayanagumigwa hamila. Wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wakala wozahila kumgwila Yesu chihupihupi na kumkoma. 2Walonga, “Sekechimgwile mwiiisiku ya didugila da Pasaka, bule wanhu wezatenda fujo.”

Yesu kokwitililigwa mavuta uko Besaniya

(Masayo 26:6-13, Yohana 12:1-8)

3Yesu kakala uko Besaniya mwii kaye ya Saimoni, munhu yoyakalile na dikulu umwaka. Na viyakalile koja, mwanamke imwe yakalile na nyhupa ya mavuta yonung'hila ya bei ng'hulu ng'hani keza. Kaifungula na kangidila Yesu mavuta yayo nditwi. 4Wanhu wamwenga wakalile baho wehilwa na wayilongela, “Habali koyabananga vino mavuta yano ya bei ng'hulu ng'hani? 5Mavuta yano yahadahike kuguligwa kwa hela nyingi ng'hani, na hela izo waheng'higwe ngaengae!” Ivo wambwakila muke iyo.

6Mbali Yesu kalonga, “Mulekeni. Mbona mwondesa? Kanhendela chinhu chinogile. 7Munawo ngaengae siku zose, na mwodaha kuwataza lusita lolose lumulonda. Mbali hamwizakuwa hamwe na niye siku zose. 8Mwanamke ino katenda chiya chayadahile. Kalongola kuluboboda lukuli lwangu mavuta yonung'hila kulusasala kwa mazisi. 9Nowalongela kweli, hohose haja mbuli inogile honda ipetigwe mwii iisi yose, chino chayatendile mwanamke ino chizalongigwa kwa kumkumbuka yeye.”

Yuda kotogola kumuhinduka Yesu

(Masayo 26:14-16, Luka 22:3-6)

10Maabaho Yuda Isikaliyoti, imwe wa waja longo na waidi, kahita kwa wakulu wa nhambiko muladi yamuhinduke Yesu kumwawo. 11Nawo viwahulike Yuda chayawalongele, wadeng'helela, wamulongela kuwa wezamwing'ha hela. Ivo Yuda kandusa kuzahila nzila ya kumuhinduka.

Yesu koja ndiya ya Pasaka na wanahina wake

(Masayo 26:17-25, Luka 22:7-14, 21-23, Yohana 13:21-30)

12Mwiisiku ya mwanduso ya dugila da Magate hayanagumigwa hamila, isiku ya kumchinja mwana ng'hondolo wa Pasaka, wanahina wake wamuuza, “Kolonda chihite kulihi kukusasalila ndiya ya Pasaka?”

13Yesu katuma wanahina wake waidi, kawalongela, “Hiteni mudibululu, umo mwizayiting'hana na mulume kayitwika nongo ya mazi. Msondeleleni 14mbaka mwii kaye yonda yengile, na mumulongele mwene kaye, mfundiza kolonga, ‘Chilihi chiheleto cha wageni muladi nije ndiya ya Pasaka na wanahina wangu?’ 15Nayo kezawalagusila chiheleto chikulu chili uchanyha chimalile kutandigwa. Umo mnisasalile.”

16Wanahina wasegela, wahita kudibululu, na wawona chila chinhu fana Yesu vayawalongele. Ivo wasasala ndiya ya Pasaka.

17Viifikile ichigulogulo, Yesu keza na nawanahina longo na waidi. 18Vawakalile woja, Yesu kalonga, “Nowalongela kweli, imwe vumwili, yoja hamwe na niye, kezamhinduka.”

19Wanahina wanyunyuwala, wamuuza imwe imwe, “Vino iyo niye?”

20Yesu kawedika, “Imwe vumwili longo na waidi, iyeye yotoweza gate hamwe na niye mwiichiziga. 21Mwana wa Munhu kezadanganika fana Maandiko vayandikigwe. Mbali kezagaya ng'hani munhu ija yomuhinduka Mwana wa Munhu. Ihawile muhavu fana munhu iyo sigambe yelekigwe!”

Ndiya ya Mndewa

(Masayo 26:26-30, Luka 22:14-20, 1 Wakolimso 11:23-25)

22Viwakalile woja, Yesu kasola gate, kamulongela Mulungu, “Hewela.” Maabaho kadimogola na kuweng'ha wanahina wake, kawalongela, “Soleni, luno ulo lukuli lwangu.”

23Maabaho kasola nhungo ya divai, kamulongela Mulungu, “Hewela.” Kaweng'ha, na wose wang'wa mwiinhungo iyo. 24Kawalongela, “Ino iyo damu yangu ya lagano ikwitika kwa ichimu cha wanhu wengi. 25Nowalongela kweli, sizakung'wa kaidi divai ya nzabibu mbaka siku ija vondaniing'we divai ya sambi muna Ufalume wa Mulungu.”

26Maabaho viwakomeleze kwimba wila, wahita kumulima wa Mizaituni.

Yesu kolagula kuwa Petili kezambela

(Masayo 26:31-35, Luka 22:31-34, Yohana 13:36-38)

27Yesu kawalongela, “Mweye wose mwizakimbila na kundeka, fana Maandiko Yelile viyolonga,

‘Nizamtowa imdimi,

na ng'hondolo wezapwililika.’ 28Mbali hamwande ya kuzilibuka kwangu, nizawalongolela kwita Galilaya.”

29Petili kamulongela Yesu, “Hata wose wahakuleka, niye sizakuleka ng'o!”

30Yesu kamulongela, “Nokulongela kweli, ichilo cha diyelo, yang'hali nzogolo hanakwika miyanza midi, kwizanibela miyanza mitatu.”

31Mbali Petili kakanhamiza kulonga, “Hata ihalondeka chidanganike hamwe na weye, sizakubela.”

Na wanahina wamwenga wose walonga ivo ivo.

Yesu kotosa uko Gesisemane

(Masayo 26:36-46, Luka 22:39-46)

32Wafika hanhu hotangigwa Gesisemane. Yesu kawalongela wanahina wake, “Lusita niye lunita kutosa, mweye kaleni hano.” 33Kawasola Petili na Yakobo na Yohana. Nayo kandusa kuwona usungu na umoyo womsafagiza ng'hani. 34Kawalongela, “Usungu uli muna umoyo wangu ni mkulu ng'hani, wodaha kunikoma. Kaleni hano na kaleni meso.”

35Kahita kuulongozi chidogo, kayibwanha hasi na katosa, one ihadahika sekeyafosele lusita luja lwa manhesa. 36Katosa, “Tata, Tati yangu! Yose yodahika kumwako. Unisegezele nhungo ino ya manhesa kumwangu. Mbali si fana vinilonda niye, ila viulonda weye.”

37Maabaho kawabwelela waja wanahina watatu, kawafika wagona. Kamuuza Petili, “Saimoni, kugona? Hudahile kukala meso hata kwa zuwa dimwe muhala?” 38Kawalongela, “Kaleni meso na mtose sekemwize kugezigwa. Muhe wolonda kutenda yanogile, mbali lukuli lwabule ludabwa.”

39Kahita kutosa mwanza wa kaidi, na kalonga mbuli ziya ziya. 40Maabaho kabwela kaidi, kawafika wanahina wake wagona, meso yawo yakala vuwevuwe. Nawo hawavimanyile bule da kumulongela.

41Yesu viyawabwelele lwakatatu, kawalongela, “Mng'hali mwogona na kuhumula? Basi! Lusita lufika, niye, Mwana wa Munhu sambi nogeligwa mmakono mwa wahasanyi. 42Mwinuke, chihite! Loleni ija yonihinduka kammabehi!”

Yesu kogwiligwa

(Masayo 26:47-56, Luka 22:47-53, Yohana 18:3-12)

43Yesu viyakalile yogendelela kulonga, Yuda, imwe wa waja wanahina longo na waidi, kafika. Keza hamwe na lung'husesa lwa wanhu weli na mizele na vilungu. Wakala watumigwa na wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo na walala. 44Yuda ija imuhinduka, kakala kalwing'ha chilaguso lung'huse ulwo kuwa, “Ija yondanimnonele iyo iyo mgwileni, mumgale na mumkalize sekeyasulupuke.”

45Yuda viyafikile, bahobaho kangendela Yesu na kulonga, “Mfundiza!” Maabaho kamnonela. 46Ivo wanhu wawo wamgwila na kumdaza Yesu. 47Mbali munhu imwe mwa iwaja wemile haja kalava mwele wake, kamtowa mtumwa wa mkulu wa nhambiko na kumkanha gutwi jake. 48Yesu kawalongela, “Mbona mwokwiza na mazele na malungu kunigwila niye, fana niye mbavi? 49Chila siku nikala hamwe na mweye, nikala nofundiza mwii Kaye ya Mulungu, hamnigwilile. Mbali leka Maandiko Yelile yatimie.”

50Maabaho wanahina wose wamuleka na kukimbila.

51Mbwanga imwe yoyakalile kayawala ngolole kakala yomsondelela Yesu. Viwalondile kumgwila, 52kauleka ngolole wake, kakimbila mwazi.

Yesu mudilundo da walala wa Wayahudi

(Masayo 26:57-68, Luka 22:54-55, 63-71, Yohana 18:13-14, 19-24)

53Maabaho wamgala Yesu kwii kaye ya mkulu wa nhambiko. Baho wakulu wa nhambiko, na walala na wafundiza Malagilizo wose wakala waiting'hana hamwe. 54Petili kakala komsondelela Yesu kwa kutali, kengila muluhelengo lwa kaye ya mkulu wa nhambiko. Kakala hamwe na wakalizi, kokotela moto. 55Wakulu wa nhambiko na wanhu wose mudilundo da Wayahudi walonda mbuli wadahe kumkoma Yesu, mbali hawawonile. 56Wanhu wengi walava usindila wa uvwizi, mbali usindila wawo hauwilinganye bule.

57Mbali wanhu wamwenga wenuka, walava usindila wa uvwizi, walonga, 58“Chimuhulika munhu ino kolonga, ‘Nizaibananga Kaye ino ya Mulungu izengigwe kwa makono ya wanhu, na siku ya tatu, nizazenga imwenga honda izengigwe bule kwa makono ya wanhu.’ ” 59Hata ivo usindila wawo hauwilinganye bule.

60Mkulu wa nhambiko kema haulongozi ha wanhu na kamuuza Yesu, “Vino kwabule cha kwidika kwa usahidi uno owoulava kumwako?”

61Mbali Yesu kanyamala hupi, halongile mbuli yoyose. Mkulu wa nhambiko kamuuza kaidi, “Vino weye iyo Chilisito, Mwana wa Mulungu yotemiligwa mate?”

62Yesu kedika, “Iyo niye. Na mweye wose mwizaniwona niye, Mwana wa Munhu nikala mkono wa kulume wa Mndewa mwene Ludabwa, na nokwiza mwii yamawingu ya kuulanga!”

63Mkulu wa nhambiko kadega diwalo jake, kalonga, “Vino cholonda usindila umwenga? 64Mumuhulika vayamuligile Mulungu! Mweye mwonaze?”

Wose wamtagusa yakomigwe.

65Wamwenga wandusa kumtemela mate, wamgubika yameso, na wamtowa na kumulongela, “Lagula, yelihi yakutowile!” Iviya wakalizi wamsola na kumtowa mang'huwa.

Petili kombela Yesu

(Masayo 26:69-75, Luka 22:56-62, Yohana 18:15-18, 25-27)

66Petili viyakalile yang'hali muluhelengo, mwanamke imwe yakalile msang'hani wa mkulu wa nhambiko keza. 67Viyamuwonile Petili kokotela moto, kambunhulila meso na kamulongela, “Hata weye kukala hamwe na Yesu Mnazaleti.”

68Mbali Petili kabela, “Simmanyile bule wala sichimanya chiulonga.” Maabaho kalawa mbaka kuluhelengo, bahobaho nzogolo keka.

69Msang'hani ija mwanamke kamuwona kaidi Petili haja. Kandusa kaidi kuwalongela wanhu wakalile wema haja, “Munhu ino ni imwe wa wawo!” 70Mbali Petili kabela kaidi.

Hamwande chidogo wanhu wakalile wema haja wamulongela Petili kaidi, “Weye ni imwe wa wawo kweli, kwa ichimu weye iviya kwa Mgalilaya.”

71Petili kandusa kuyiduila na kuyilaha, “Niye simmanyile munhu ino imulonga mbuli zake!”

72Bahobaho nzogolo keka kwa umwanza we kaidi. Petili kakumbuka viya Yesu vayamulongele, “Ichilo cha diyelo, yang'hali nzogolo hanakwika miyanza midi, kwizanibela miyanza mitatu.” Kandusa kulila.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index