Search form

Maliki 15

Yesu kuchitala cha Pilato

(Masayo 27:1-2, 11-14, Luka 23:1-5, Yohana 18:28-38)

1Chilochilo, wakulu wa nhambiko waiting'hana na walala na wafundiza Malagilizo na balaza jose, waitogolela kumgala Yesu kwa Pilato. Ivo wandaza wangala na kumwing'ha Pilato. 2Pilato kamuuza Yesu, “Hambwe weye iyo mfalume wa Wayahudi?”

Yesu kedika, “Ona, fana weye voulongile.”

3Wakulu wa nhambiko wamsitaka Yesu kwa mbuli nyingi. 4Ivo Pilato kamuuza Yesu kaidi, “Hwidika chochose? Tegeleza masitaka yose yayo yawakusitaka weye!”

5Mbali Yesu hedike mbuli, Pilato kazanywa.

Yesu kotagusigwa ifa

(Masayo 27:15-26; Luka 23:13-25; Yohana 18:39, 19:16)

6Chila dugila da Pasaka, Pilato kakala na ichihendo cha kumulekelela munhu imwe yeli mchifungo wanhu wowamulondile. 7Chipindi icho, kukala na munhu yotangigwa Balaba. Iyo kakala kafungigwa hamwe na wanhu wamwega kwa kutenda usonga magida na kuwakoma wanhu vikukalile na magodogodo. 8Lung'husesa lwa wanhu lumwitila Pilato na kumpula yawalekelele mfungwa imwenga fana viyotendaga. 9Pilato kawauza, “Vino mwolonda nimulekele mfalume wa Wayahudi?” 10Pilato kalonga ivo kwaviya kavimanya kuwa wakulu wa nhambiko wakala wamgalile Yesu kumwake kwa kumuwonela migongo.

11Mbali wakulu wa nhambiko walusongeza lung'husesa lwa wanhu wampule Pilato yamulekelele Balaba badala ya Yesu. 12Pilato kaluwuuza kaidi lung'husesa ulo, “Molonda nimtende choni ino imumtanga, Mfalume wa Wayahudi?”

13Walandula yamadizi, “Muwambe mumsalaba!”

14Pilato kawauza, “Vino katenda chinhu gani chihile?”

Mbali wawo waiyoha kulandula yamadizi, “Muwambe mu msalaba!”

15Maabaho Pilato kahalonda kuwanogeza wanhu, ivo kamulekela Balaba kulawa mchifungo. Maabaho kalagiliza Yesu yatowigwe mibalati na yawambigwe mu msalaba.

Wakalizi womkeweza Yesu

(Masayo 27:27-31, Yohana 19:2-3)

16Wakalizi wamwingiza Yesu mgati mwa mhongono ya kaye ya Pilato, mkulu wa isi, maabaho wawalanga wayawo wose. 17Wamuyawala chiwalo cha langi ya zambalau, na waluka kombelo da mfalume dodilukigwe na miwa, wadika muna iditwi da Yesu. 18Maabaho wandusa kumulamusa, “Mwinyi, Mfalume wa Wayahudi!” 19Wagendelela kumtowa na balati muna iditwi jake na kumtemela mate. Maabaho wamtumbalila mavindi na kumwinamila. 20Viwamalile kumkeweza, wamvula viwalo va langi ya zambalau, wamuyawala viwalo vake. Amalabaho wamulava kunze muladi wamuwambe mu msalaba.

Yesu kowambigwa mu msalaba

(Masayo 27:32-44, Luka 23:26-43, Yohana 19:17-27)

21Viwakalile mwiinzila, waiting'hana na munhu imwe yatangigwe Saimoni, munhu wa isi ya Chilene, tati yawo Alekizanda na Lufo. Munhu iyo kakala kolawa kumgunda koita kudibululu. Wakalizi wamshulutiza yausole msalaba wa Yesu. 22Wamgala hanhu hatangigwe Goligota, fambulo jake “Hanhu ha Bombwe.” 23Wamwing'ha divai itibwilizigwe na chiwope cha manemane, mbali Yesu kalema kuing'wa. 24Maabaho wamuwamba mu msalaba na wayigolela viwalo vake kwa kutowa mhiya kulamula yelihi yapate chilihi. 25Dikala zuwa da tatu imitondo viwamwambile mu msalaba. 26Wandika vitala vake vino, “Mfalume wa Wayahudi”. 27Maabaho wamuwamba Yesu hamwe na wabavi mu misalaba, imwe ubanzi wake wa kulume na imwe ubanzi wake wa kumoso.g

29Wanhu wakalile ofosa mwiinzila watingisa matwi yawo na kumuliga Yesu, walonga, “Mwee! Weye mwene kuibena Kaye ya Mulungu na kuizenga kwa siku nhatu! 30Lelo hulumuka mu msalaba na uwihonye mwenyeo!”

31Viyaviya wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wamkeweza Yesu, wayilongela, “Kawahonya wamwenga, mbali hadaha kuyihonya mwenyeo! 32Goza chimulole iyo Chilisito, Mfalume wa Isilaeli! Yahulumuke sambi mu msalaba, na cheye chizamuhuwila!”

Na hata waja wanhu waidi wawambigwe mu misalaba hamwe nayo wamuliga.

Yesu kodanganika mu msalaba

(Masayo 27:45-56, Luka 23:44-49, Yohana 19:28-30)

33Viikalile zuwa da sita imisi, isi yose ikala igubikigwe na ziza mbaka viifikile zuwa da kenda imisi. 34Na mudizuwa da kenda imisi, Yesu kalila kwa dizi kulu, “Eloi, Eloi, lama sabakitani?” Fambulo jake ni, “Mulungu wangu, Mulungu wangu, mbona kundeka?”

35Wanhu wamwenga wakalile wema haja viwahulike ivo, walonga, “Tegeleza, komutanga Eliya!” 36Munhu imwe kakimbila, kavabika dodoki mwiidivai yoigwaduke na kudika muna ulumango. Maabaho kumwikila Yesu mumulomo na kulonga, “Goza chilole fana Eliya kezakwiza kumuhulumusa mu msalaba!”

37Yesu kalava dizi kulu, maabaho kadanganika.

38Panziya dikalile mwii Kaye ya Mulungu didegeka vihande vidi kulawa kuchanyha mbaka hasi. 39Na mkulu wa wakalizi yakalile kema haulongozi ha msalaba kawona Yesu vayadanganike. Kalonga, “Kweli munhu ino kakala Mwana wa Mulungu.”

40Wanaake wamwega wakala wolola kwa kutali. Wamwenga wawo wakala Maliya Magidalena, na Maliya mamiyake yawo Yakobo ndodo na Yosefu, hamwe na Salome. 41Yesu viyakalile Galilaya, wanaake wano wamuwinza na kumsang'hanila. Wanaake wamwenga wengi wowezile Yelusalemu hamwe nayo iviya wakala haja.

Yesu kowandigwa

(Masayo 27:57-61, Luka 23:50-56, Yohana 19:38-42)

42Ikala ichigulogulo ya Isiku ya Kuyisasala kwa Isiku ing'hali ya Mhumulo. 43Yosefu mkaya wa Alimasaya, munhu wa chitala cha Wayahudi, na yotegelezigwa ng'hani, kafika. Munhu iyo kakala kogozela kwiza kwa Ufalume wa Mulungu. Kamwitila Pilato bila kudumba, kampula yamwing'he lukuli lwa Yesu. 44Pilato kazanywa kuhulika kuwa Yesu kamala kudangaimka. Kamtanga mkulu wa wakalizi na kamuuza fana Yesu kadanganika mwaka. 45Pilato viyalongiligwe na ija mkulu wa wakalizi kuwa Yesu kamala kudanganika, kamulekela Yosefu yalusole lukuli lwa Yesu. 46Yosefu kagula sanda, kaluhulumusa lukuli lwa Yesu, kaluzingiliza sanda na kalwika mwiidileme dikalile dodisongoligwe muuluwe. Amalabaho kabimbilisa dibwe kulu hamulomo ha dileme. 47Maliya Magidalena na Maliya mamiyake yake Yosefu wahawona hanhu hawikigwe lukuli lwa Yesu.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index