Search form

Maliki 2

Yesu komuhonya munhu yahololile

(Masayo 9:1-8; Luka 5:17-26)

1Vizifosile siku chidogo, Yesu kabwela kaidi Kapelinaumu, na wanhu wahulika kuwa ka ukaye. 2Wanhu wengi waiting'hana hamwe mbaka kukala habule hanhu hasigale hana ulwivi, wamema mbaka haluhelengo. Yesu kakala kowapetela mbuli. 3Weza wanhu wane, wampapa munhu yahololile, wamgala kwa Yesu. 4Kwa chimu kukala na wanhu wengi, hawadahile kuwa habehi na Yesu. Ivo watobola kuchisuwili, kulinga haja hayakalile Yesu. Baho, wamuhulumusa munhu ija yahololile muidilili. 5Yesu viyawonile uhuwilo wawo, kamulongela munhu ija yahololile, “Mwanangu, kusegezigwa uhasanyi wako.”

6Wafundiza Malagilizo wamwenga wakalile baho wandusa kuyiuza wenyewo, 7“Hambwe vino ni chinhu chilihi chochimtenda yalonge ivo? Ino komuliga Mulugu! Mulungu yaidumwe yodaha kusegeza uhasanyi!”

8Bahobaho Yesu kavimanya yaja yawakalile wogesa mwi imyoyo yawo. Ivo kawalongela, “Habali mwogesa ivo mwi imizoyo yenu? 9Dilihi dibuhile, kumulongela munhu yahololile, ‘Uhasanyi wako usegezigwa, hebu kulonga, inuka, papa dilili jako wite’? 10Mbali muvimanye vino, Mwana wa Munhu kana udaho wa kusegeza uhasanyi mwiisi.” Maabaho kamulongela munhu yahololile, 11“Nokulongela, inuka, upape lili jako na wite ukaye!”

12Nayo kenuka, kapapa lili jake na kulawa kunze wanhu wose womulola. Wose wazanywa na wamtunhiza Mulungu, walonga, “Hachina chiwona chinhu chino!”

Yesu komtanga Lawi

(Masayo 9:9-13; Luka 5:27-32)

13Yesu kahita kaidi mumgwazogwazo wa bahali. Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumwizila, naye kandusa kuwafundiza. 14Viyakalile kofosa, kamuwona Lawi, mwanage Alufayo kakala mwii kaye ya kulihila kodi. Yesu kamulongela, “Nisondelele.” Lawi kenuka na kumsondelela.

15Yesu viyakalile yoja ndiya mwiikaye ya Lawi, wasola kodi wengi na “weli na uhasanyi” wakala hamwe nayo na wanahina wake, kwaviya wanhu wengi wakala womsondelela. 16Wafundiza Malagilzo wamwenga wakalile Mafalisayo viwamuwonile koja na “weli na uhasanyi” na wasola kodi, wawauza wanahina wake, “Habali koja na wanhu fana wano?”

17Yesu viyawahulike, kawedika, “Wanhu wagima hawamulonda mganga mbali watamu womulonda. Sizile kuwatanga wanhu wanogile, mbali weli na uhasanyi.”

Mbuza ya kusonhela kufunga kuja

(Masayo 9:14-17; Luka 5:33-39)

18Wanahina wa Yohana Mbatizi na wanahina wa Mafalisayo wakala wofunga kuja. Wanhu wamwenga wamwitila Yesu na kumuuza, “Habali wanahina wa Yohana na wanahina wa Mafalisayo wofunga kuja, mbali wanahina wako hawafunga kuja?”

19Yesu kawedika, “Vino wanhu wagonekigwe kudidugila da kusola wodaha kufunga kuja chipindi munhu yoyosola kahamwe nawo? Hawadaha kufunga kuja. 20Mbali chipindi chizakwiza munhu yoyosola vondayasegezigwe kumwawo. Baho wezafunga kuja.

21“Habule munhu yoyokanha chikupo cha walo da sambi na kuchika mwii chiwalo cha umwaka. Kwaviya yahatenda ivo, chikupo cha sambi chizachibananga chiwalo cha umwaka, na hanhu hadegeke hezakongezekela. 22Na habule munhu yoguma divai ya sambi mwii mifuko ya mbende ya umwaka. Kwaviya yahatenda ivo, divai ya sambi izaitula mbende, na divai izakwitika na mifuko izabanangika. Mbali divai ya sambi igumigwa mwii mbende ya sambi.”

Mbuza kusonhela Isiku ya Mhumulo

(Masayo 12:1-8; Luka 6:1-5)

23Siku dimwe ya Mhumulo, Yesu hamwe na wanahina wake wakala wofosa muna imigunda ya uhemba. Viwakalile wofosa, wanahina wake wandusa kuhulula uhemba. 24Mafalisayo wamulongela, “Lola! Habali wanahina wako wotenda chinhu hachilondeka kutendigwa mwii Isiku ya Mhumulo?”

25Yesu kawedika, “Hamusomile chiya Daudi chayatendile na wayage vawakalile na nzala? 26Muna siku za mkulu wa nhambiko Abiyasali, Daudi kengila mwii Kaye ya Mulungu na kuyaja yamagate yoyalavigwe kwa Mulungu. Yamagate yayo yalondeka kudigwa na walava nhambiko muhala. Mbali Daudi kayaja na maabaho kaweng'ha wayage.”

27Maabaho Yesu kawalongela, “Isiku ya Mhumulo ikigwa kwa wanhu, na siyo wanhu kwa Isiku ya Kuhumula. 28Mwana wa Munhu niyo Mndewa wa Isiku ya Mhumulo.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index