Search form

Maliki 3

Yesu komuhonya munhu yahololile mkono

(Masayo 12:9-14; Luka 6:6-11)

1Yesu kengila kaidi mwii Kaye ya Kutosela. Baho kukala na munhu yahololile mkono. 2Wanhu wamwenga wakala wolonda chimu cha kumgwila Yesu. Ivo wamulola fana kezamuhonya mwii Isiku ya Mhumulo. 3Yesu kamulongela munhu yahololile mkono, “Izo hano haulongozi.” 4Maabaho Yesu kawauza wanhu waja, “Chilihi chinogile kutendigwa muna Isiku ya Mhumulo, kutenda yanogile hebu kutenda yehile? Kuukombola ugima wa munhu hebu kuukoma?”

Mbali hawalongile chinhu. 5Yesu kawalola waja wanhu kwa ludoko, na kawona usungu muumoyo wake kwa chimu cha udala wa mizoyo yawo. Maabaho kamulongela munhu yahololile, “Golosa umkono wako.” Nayo kaugolosa, bahobaho umkono wake uhona. 6Maabaho Mafalisayo walawa kunze ya kaye ya Mulungu, waiting'hana na wanhu wa chigwena cha Helode, na wandusa kulonda nzila ya kumkoma Yesu.

Lung'husesa lwa wanhu lwomsondelela Yesu

7Yesu na wanahina wake wabaguka muulwanda lwa Galilaya, wanhu wamsondelela. Walawa mwi izisi za Galilaya, Yudeya, 8Yelusalemu, na Idumeya, na umwambu wa Yolodani, na banzi za Tilo na Sidoni. Wose wawo weza kwa Yesu kwaviya wahulika mbuli zayatendile Yesu. 9Kwa ichimu wanhu wakala wengi, Yesu kawalongela wanahina wake wamtandile ngalawa muladi wanhu sekewamsung'hesung'he. 10Kwa ichimu kawahonya wengi, ivo wanhu wose wakalile wogaya wakala woisung'hasung'ha wadahe kumwamha. 11Na wanhu wakalile na vinyamkela chila vawamuonile Yesu, wagwa haulongozi hake, na walila kwa dizi kulu, “Weye iyo Mwana wa Mulungu!”

12Mbali Yesu kawagomesa kumulongela munhu yoyose kuwa yeye yalihi.

Yesu kowasagula watumigwa longo dimwe na waidi

(Masayo 10:1-4; Luka 6:12-16)

13Yesu kakwela hanhu henuke na kuwalanga wanhu woyawalondile mwenyewo, na wawo wamsondelela. 14Nayo kawasagula wanhu longo dimwe na waidi, kawalanga watumigwa. Kawalongela, “Niwasagula mweye mukale na niye. Maabaho nizawatuma mkawapetele wanhu. 15Na mweye mwizadaha kulava vinyamkela.”

16Na wano wawo woyawasagule, Saimoni, Yesu kamwing'ha zina Petili, 17Yakobo na ndugu yake Yohana, wana wa Zebedayo, wano kaweng'ha zina Boanelige, fambulo jake “Wanhu wa Ng'huwa,” 18Andeleya, Filipo, Batulomayo, Masayo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alufayo, Tadeyi, Saimoni Mkananayo, 19na Yuda Isikaliyoti, yoyamuhinduke Yesu.

Yesu na Mwenembago

(Masayo 12:22-32; Luka 11:14-23; 12:10)

20Maabaho Yesu kabwela ukaye. Lung'husesa lukulu lwa wanhu luiting'hana kaidi mbaka Yesu na wanahina wake hawadahile kuja. 21Ndugu zake vawahulike, wahita kumsola kwaviya wanhu wakala wolonga, “Kokwingililwa!”

22Na wafundiza Malagilizo walawile Yelusalemu walonga, “Kana Mwenembago! Na imkulu wa vinyamkela iyo yomtaza kuwalava vinyamkela.”

23Yesu kawalanga, kawalongela simwe, “Vino Lufyende kodaha kumulava Setani? 24Fana ufalume wahaigola wenyewo, ufalume uwo uzagwa. 25Na ikaye yahaigolagola yenyewo, ikaye iyo izagwa. 26Ivo fana ufalume wa Lufyende wahaigola wenyewo, uzagwa na kufika hauhelelo.

27“Habule munhu yodaha kwingila mwiikaye ya munhu yeli na nguvu na kusola vinhu vake, mbaka yanduse kumfunga munhu iyo yali na nguvu. Maabaho kezadaha kusola vinhu vake.

28“Nowalongela ukweli, wanhu wezasegezeligwa uhasanyi wawo na maligo yao yose kwa Mulungu. 29Mbali yoyose yondayamulige Muhe Yelile hezasegezeligwa ng'o, kwaviya katenda uhasanyi wa siku zose.”

30Yesu kalonga ivo kwa ichimu wanhu wakala wolonga, “Kana chinyamkela.”

Mami yake Yesu na iwandugu zake

(Masayo 12:46-50; Luka 8:19-21)

31Maabaho mami yake Yesu na wandugu zake weza Wema hanze, wamtuma munhu yakamtange Yesu. 32Wanhu wengi wakala wamzunguluka. Nawo wamulongela, “Mami yake yako na wandugu zako wakunze wokuzahila.”

33Yesu kawedika, “Mami yangu yalihi? Na wandugu zangu walihi?” 34Maabaho kawalola wanhu wamzunguluke na kulonga, “Mami yangu na wandugu zangu iwano wabahano! 35Munhu yoyose yotenda yaja yomnogeza Mulungu, iyo ndugu yangu na lumbu jangu na mami yangu.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index