Search form

Maliki 5

Yesu komuhonya munhu yeli na vinyamkela

(Masayo 8:28-34; Luka 8:26-39)

1Yesu na wanahina wake wafika umwambu wa dilamba da Galilaya mwiisi ya Wagelasi. 2Lusita ulo ulo Yesu viyahulumuke mwiingalawa, kaiting'ha na munhu yeli na chinyamkela yoyalawile kuna ivileme kowawandigwa wanhu.

3Ukazi wa munhu iyo ukala kuna ivileme, na habule munhu yadahile kumfunga kaidi, hata kwa minyololo. 4Lusita lwingi wageza kumzingiliza, mbali kaidumula minyololo viwamzingilizaga muna yamakono yake na kuvibenaga-benaga vizuma viwamzingilizaga muna yamagulu yake. Habule munhu yoyadahile kumgwila. 5Ichilo na imisi kakala kuna yamaleme na imigongo koguta nyangi na kuikanhakanha na mabwe.

6Viyamuwonile Yesu kwa kutali, kamkimbilila na maabaho kumtumbalila mavindi. 7Kaguta nyangi kwa dizi kulu, “Yesu Mwana wa Mulungu yeli Kuchanyha Ng'hani! Choni chiulonda kumwangu? Ilahe kwa zina da Mulungu kuwa hwizanhesa!” 8Kalonga ivo kwaviya Yesu kamulongela, “Chinyamkela mulawe munhu ino!”

9Yesu kamuuza, “Zina jako nani?”

Nayo kedika, “Zina jangu Lung'husesa, kwaviya chawengi!” 10Kamulamba ng'hani Yesu sekeyawawinge kunze mwa isi ija.

11Kukala lung'husesa lukulu lwa nguluwe wodimigwa muna umulima. 12Ivo vinyamkela wamulamba Yesu, “Uchigale kuzinguluwe, na uchilekelele chiwengile wawo.” 13Yesu kawatogolela, ivo vinyamkela wamulawa munhu ija na wengila mwiizinguluwe. Lung'husesa lose lwa nguluwe malongo magana maidi wakimbilila mudilamba, na wadumbukila muna yamazi wadanganika.

14Wadimi wa zinguluwe wakimbila na kuzipwililisa mbuli izo muyamabululu na mwiimigunda. Wanhu wahita kulola yalawilile. 15Viwafikile kwa Yesu, wamuwona munhu ija yoyakalile na lung'husesa lwa vinyamkela kakala hasi, kayawala viwalo goya na hakili zake zimbwelela. Wanhu wose wadumba. 16Wanhu wowawonile dilawilile, wawalongela wamwenga yaja yampatile munhu ija yoyakalile na vinyamkela na mbuli za nguluwe.

17Maabaho wanhu wamulamba Yesu yasegele mwiisi yawo.

18Yesu viyakalile kokwela mwiingalawa, munhu ija yoyakalile na vinyamkela kamulamba wahite wose.

19Mbali Yesu kalemela, kamulongela, “Hita ukaye kwa ndugu zako ukawalongele yaja yose Mndewa yoyakutendele na viyakuwonele ubazi.”

20Ivo munhu iyo kasegela na kuhita uko Dekapoli, kawalongela yaja yose Yesu yoyamtendele. Wanhu wose wowahulike wazanywa.

Mndele wa Yailo na mwanamke yoyadalise walo da Yesu

(Masayo 9:18-26; Luka 8:40-56)

21Yesu kabwela umwambu wa dilamba. Lung'husesa lukulu lwa wanhu lummemela mumgwazogwazo mwa dilamba. 22Maabaho keza munhu imwe mkulu wa kaye ya kutosela zina jake Yailo. Viyamuwonile Yesu, kaibwanha hasi muyamagulu yake, 23kampula, “Mndele wangu ni mtamu ng'hani. Nokulamba wize ukamwikile makono yapate kuhona.”

24Maabaho Yesu kahita hamwe na Yailo. Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela na kumsung'ha-sung'ha.

25Baho kukala na mwanamke imwe yoyakalile na utamu wa kulawa damu kwa miyaka longo na midi. 26Mwanamke iyo kagaya ng'hani kuwahitila waganga wengi na kasang'hanila vinhu vake vose, hapatile muhavu mbali hali yake igendelela kwiha. 27Viyahulike mbuli za Yesu, kafosa mgati muulung'husesa, kamsondelela Yesu kuchisogo na kudalisa walo jake, 28kailongela mwenyewo, “Nihadalisa walo jake muhala, nizahona.”

29Viyamhile walo da Yesu, bahobaho damu ileka kumulawa, nayo kaihulika kuwa kahona. 30Bahobaho Yesu kavimanya kuwa udaho umulawa. Basi kaluhindukila lung'husesa lwa wanhu na kuluuza, “Yelihi yoyadalise walo jangu?”

31Wanahina wake wamwidika, “Kowona wanhu viwokusung'ha-sung'ha, maabaho weye kouza yelihi yoyakudalise?”

32Mbali Yesu kalola banzi zose muladi yamuwone yoyatendile ivo. 33Mwanamke ija kachimanya chinhu chochimulawilile, ivo kamuhitila Yesu kuno kodumba na kugudemeka. Kamtumbalila mavindi na kamulongela ukweli wose. 34Yesu kamulongela, “Mwanangu, uhuwilo wako ukuhonyeza. Hita kwa tindiwalo, na utamu wako uhona.”

35Lusita ulo Yesu viyakalile kolonga, wanhu wamwenga weza kulawa ukaye kwa Yailo, ija mkulu wa kaye ya kutosela na wamulongela, “Mndele wako kadanganika. Habali kogendelela kumgaza mfundiza?”

36Yesu viyahulike mbuli zilongigwe na wanhu wawo, kazeha, kamulongela mkulu wa kaye ya kutosela, “Sekeudumbe, togola tu.”

37Maabaho Yesu halondile munhu yoyose yamsondelele, ila Petili na Yakobo na Yohana, ndugu yake Yakobo. 38Viwafikile mwiikaye ya mkulu wa kaye ya kutosela yatangigwe Yailo, Yesu kawona tibwilitibwili na kahulika nyangi na ndilo. 39Yesu kengila mnyumba na kuwalongela, “Habali motenda tibwilitibwili na kulila? Mndele hadanganike bule, kagona tu!”

40Mbali wamseka, ivo Yesu kawasegeza wose kunze, kamsola tati yake ija imwana na mamiyake yake na waja wanahina watatu, wengila mumsana muyatambalisigwe imndele. 41Kamwamha mkono na kumulongela, “Talita, koumu!” Fambulo jake, “Mndele, nokulongela lamka!”

42Bahobaho mndele ija kenuka na kandusa kugenda. Mndele iyo kakala na miyaka longo na midi. Chinhu icho vichilawilile, wanhu wazanywa ng'hani. 43Mbali Yesu kawagomesa ng'hani sekewamulongele munhu yoyose mbuli ija, maabaho kawalongela, “Mwing'heni ndiya mndele ino.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index