Search form

Maliki 6

Yesu kolemigwa Nazaleti

(Masayo 13:53-58; Luka 4:16-30)

1Yesu kasegela baho, kahita kudibululu jake na wanahina wake wamsondelela. 2Isiku ya Mhumulo viifikile, kandusa kufundiza mwiikaye ya kutosela. Wanhu wowamuhulike wazanywa. Wauza, “Vino kazipatahi mbuli zino?” Viya ubala waki woyeng'higwe ino mbaka yatende mauzauza yano? 3Viya ino siyo ija msongola vinhu? Mwana wa Maliya, ndugu yawo Yakobo na Yose na Yuda na Saimoni. Vino walumbu zake si wokala baha hamwetu? Ivo hawamtogole bule.

4Yesu kawalongela, “Mulotezi wa Mulungu kohishimigwa chila hanhu, kasolo mwiisi yake mwenyewo, na kwa ndugu zake na kwa wanhu wa ulukolo lwake mwenyewo.”

5Yesu hadahile kutenda mauzauza yoyose, ila kawekila makono watamu wadodo na kuwahonyeza. 6Kazanywa ng'hani kwaviya wanhu wakala wabule uhuwilo.

Yesu kowatuma wanahina longo na waidi

(Masayo 10:5-15; Luka 9:1-6)

Amalabaho Yesu kahita mwi ivibululu vili habehi, kafundiza wanhu. 7Yesu kawatanga wanahina longo na waidi, kawatuma waidiwaidi, kaweng'ha udaho wa kuwinga vinyamkela. 8Kawalongela, “Mwahahita, sekemusole chinhu, kasolo mhome muhala. Sekemusole gate na chigelo na hela mwichibindo. 9Valeni vilatu, mbali sekemsole viwalo vimwenga. 10Hanhu hohose honda muhokelwe, mukale umo mbaka vondamusegele. 11Na hanhu hohose hawamuhokeleni hebu kuwategeleza, segeleni hanhu baho, na kung'huneni matimbwisi yeli muna yamagulu yenu, kulagusa chilaguso cha kuwakanya.”

12Ivo wasegela na kuwapetela wanhu waleke uhasanyi wawo. 13Wawalava vinyamkela wengi, na wawaboboda mavuta wanhu wengi wowakalile watamu na kuwahonyeza.

Ifa ya Yohana Mbatizi

(Masayo 14:1-12; Luka 9:7-9)

14Mfalume Helode kahulika zimbuli izo, chimu nhogolwa za Yesu zenela chila hanhu. Wanhu wakala wolonga, “Yohana Mbatizi kazilibuka! Icho ichimu lekamana kana ludabwa lwa kusang'hana mauzauza.”

15Wamwenga walonga, “Iyo ni Eliya.”

Na wamwenga walonga, “Iyo ni mulotezi wa Mulungu yalingane na walagula wa umwaka.”

16Mbali Helode viyahulike ivo, kalonga, “Ino niiyo Yohana Mbatizi inimkanhile iditwi kazilibuka kulawa mwiifa!” 17Kwaviya Helode mwenyewo kakala kalagiliza Yohana yagwiligwe na yekigwe mwiichifungo. Katenda ivo kwaviya kamsola Helodiya, yoyakalile mke wa Filipo, sekulu wa Helode. 18Yohana Mbatizi kakala komulongela Helode, Malagilizo yolonga, “Havilondeka bule weye kumsola mke wa sekulu wako.”

19Ivo Helodiya kakala komwihila Yohana, na kakala kalonda kumkoma. Mbali hadahile bule kwa ichimu cha Helode. 20Helode kakala komdumba Yohana kwaviya kavimanya Yohana kakala munhu yanogile na yelile, ivo kakala komkaliza. Kakala konogelwa kumtegeleza, ingawa kakala konyululuka ng'hani chila viyamalile kumtegeleza.

21Siku dimwe, nyafasi ipatigwa viikalile mwiisiku ya kukumbuka kuvumbuka kwa Helode. Helode kakala kawatendela dugila kulu wakulu wa bululu na wakulu wa wakalizi na walangulizi wa Galilaya. 22Mndele wa Helodiya viyengile kuvina, kawanogeza ng'hani Helode na wageni wake. Ivo Helode kamulongela mndele ija, “Nipule chinhu chochose chiulonda, nizakwing'ha.” 23Kalonga kwa kuilaha, “Noilaha, chochose chonda unipule nizakwing'ha, hata nusu ya ufalume wangu!”

24Ivo mndele ija kahita kumuuza mamiyake yake, “Nipule choni?”

Mamiyake kamwidika, “Pula ditwi da Yohana Mbatizi.”

25Bahobaho mndele ija kakimbila mbaka kwa mfalume na kumulongela, “Ning'he sambi baha ditwi da Yohana Mbatizi muna ichano!”

26Mfalume kengilwa na chinyala ng'hani, mbali kwaviya kailaha haulongozi ha wageni wake hana didugila, hadahile kumulemela bule. 27Lusita ulo ulo, mfalume kamulagiliza mkalizi kudigala ditwi da Yohana. Mkalizi kahita kuna ichifungo na kumkanha Yohana iditwi. 28Maabaho keka ditwi ijo muna ichano, kamgalila mndele ija, nayo kamwing'ha mami yake. 29Wanahina wa Yohana viwahulike mbuli iyo, wahita kuusola mtufi wa Yohana, wauwanda.

Yesu kawegutiza wanhu kufosa magana malongo matano

(Masayo 14:13-21; Luka 9:10-17; Yohana 6:1-14)

30Watumigwa wabwela, waiting'hana na Yesu na kumulongela yaja yose yowatendile na kufundiza. 31Kukala na wanhu wengi wowakalile wokwiza na kusegela, mbaka Yesu na wanahina wake hawapatile bule nyafasi ya kuja ndiya. Ivo kawalongela, “Chiteni chiidumwe hanhu helibule wanhu muladi mukahumule chidogo.” 32Ivo wasegela waidumwe kwa ngalawa, wahita hanhu helibule wanhu.

33Mbali wanhu wowaonile viwakalile wosegela, wavimanya. Ivo wahita kulawa mabululu yose, wakimbila na wawalongolela kufika Yesu na wanahina wake. 34Yesu viyahulumuke kulawa mwiingalawa, kaluwona lung'husesa lukulu lwa wanhu. Kawaonela ubazi kwaviya wakala fana ng'hondolo welibule wadimi. Ivo kandusa kuwafundiza vinhu vingi.

35Viifikile chigulogulo, wanahina wake wamuhitila na wamulongela, “Hanhu hano hochili ni chuwala muhala, na sambi diswa. 36Walekelele wanhu wahite muna imigunda na muna yamabululu yeli habehi muladi wakagule ndiya waje.”

37Yesu kawedika, “Mweye weng'heni ndiya waje.”

Wamuuza, “Vino chihite chikagule magate ya hela nyingi ng'hani chiweng'he waje?”

38Yesu kawauza, “Munayo magate mengahi? Hiteni mkalole.”

Viwavimanyile, wamulongela. “Kuna magate matano na somba waidi.”

39Maabaho Yesu kawalongela wanahina wake wawalongele wanhu wose waigole mwiivibumbila-bumbila, wakale hasi hana yamasavu mabisi. 40Ivo wakala mwiivibumbila va wanhu gana-gana na va wanhu malongo matano-matano. 41Maabaho Yesu kayasola yaja yamagate matano na somba waidi, kalola kuchanyha kuulanga na kumwing'ha Mulungu hewela. Maabaho kayamogola yamagate yaja, kaweng'ha wanahina wake wawagolele wanhu. Viyaviya kawagolela wose waja somba waidi. 42Wanhu wose waja na weguta. 43Wanahina wake wadondola yaja yamasigavu ya magate na somba na kumemeza vigelo longo na vidi. 44Walume muhala wadile wakala magana malongo matano.

Yesu kogenda mchanyha ya mazi

(Masayo 14:22-33; Yohana 6:15-21)

45Bahobaho Yesu kawalagiliza wanahina wake wakwele mwiingalawa wahite Besisaida. Yeye kakala kolulaga lung'husesa lwa wanhu wasegele. 46Viyakomeleze kuwalaga wanhu, kahita kumulima kutosa. 47Viifikile chigulogulo, ngalawa ikala mgati mudilamba, mbali Yesu kakala yaidumwe mwiisi inyalile. 48Kawawona wanahina wake wogayagaya kutowa zing'hafi, kwaviya beho kulu dikala dowabweleza kuwalawile. Nzogolo zikwika, Yesu kawahitila kuno kogenda mchanyha ya mazi. Kalonda kuwafosa, 49mbali viwamuwonile kogenda mchanyha ya mazi, wagesa mzimu. Waguta ng'hondo. 50Wose viwamuwone wadumba ng'hani.

Bahobaho Yesu kawalongela, “Ing'heni moyo! Ni niye! Sekemdumbe.” 51Maabaho kakwela mwiingalawa muweli wanahina wake, na beho dinyamala hupi. Wanahina wazanywa ng'hani, 52kwaviya hawavimanyile bule imbuli ya kwing'higwa ndiya lung'husesa lukulu lwa wanhu, mizoyo yawo ikala midala kuvimanya.

Yesu kowahonya watamu uko Genesaleti

(Masayo 14:34-36)

53Viwamalile kukanha dilamba, wafika isi ya Genesaleti, baho waimiza ngalawa yawo. 54Bahobaho viwalawile mwiingalawa, wanhu wammanya Yesu. 55Ivo wanhu wapwililisa mwiisi ija yose, wandusa kuwasola watamu muna yamakomwa na kuwagala hohose howahulike Yesu kabaho. 56Hanhu hohose haja Yesu hayahitile, muimigunda hebu muna yamabululu hebu mwiiziisi, wanhu waweka watamu muna yamagulilo. Wamulamba yawalekelele wadalise hata muna imhindo ya walo jake. Wose wowadidalise wahona.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index