Search form

Maliki 7

Mafundizo ya wahenga

(Masayo 15:1-9)

1Mafalisayo na wafundiza wa Malagilizo walawa Yelusalemu, waiting'hana haulongozi ha Yesu. 2Wawawona wanahina wake wamwenga woja ndiya kuno makono hayanawigwe, hawanawile makono fana Mafalisayo viwolonda wanhu wanawe.

3Mafalisayo na Wayahudi wose wakala wamhilila malagilizo ya wasaho zawo. Wakala hawaja chinhu wang'hali hawana nawa makono mbaka muiching'ho. 4Kaidi hawaja chinhu chilawile kudisoko mbaka wachisunhe teng'hu. Iviya yauko mafundizo yamwenga wayahokela kulawa umwaka fana viya kusunha nhungo na ziga na viyaa va shaba.

5Ivo waja Mafalisayo na wafundiza wa Malagilizo wamuuza Yesu, “Habali wanahina wako hawawinza mafundizo yochihokele kwa wasaho zetu? Habali woja ndiya kwa makono hayasunhigwe?”

6Yesu kawedika, “Mweye wadelenya! Mulagula Isaya kalagula vinogile kumwenu vayalongile,

‘Wanhu wano wonhogoza kwa milomo yawo,

mbali mizoyo yawo yakutali na niye.

7Wonitambikila bule

kwaviya wofundiza Malagilizo ya wanhu

fana viya ni malagilizo ya Mulungu!’

8“Mweye moleka malagilizo ya Mulungu, mowinza mafundizo ya wanhu.”

9Yesu kagendelela kuwalongela, “Moyalema malagilizo ya Mulungu muladi muwinze mafundizo ya wanhu. 10Musa kalagiliza, ‘Wategeleze tati yako na mamiyake yako.’ Iviya kalagiliza, ‘Munhu yoyose yonda yamulige tati yake hebu mamiyake yake yakomigwe.’ 11Mbali mweye mofundiza vino, fana munhu kana chinhu cha kumwing'ha tati yake hebu mami yake, mbali kalonga, ‘Chino ni Kolibani,’ fambulo jake, chinhu chino ni cha kumwing'ha Mulungu, 12maabaho molonga munhu iyo halondigwa kumwing'ha tati yake hebu mami yake. 13Ivo vimuibena mbuli ya Mulungu kwa mafundizo yomuihokeleza. Iviya motenda vinhu vingi vifanile na ivo.”

Vinhu vovimtenda munhu yambule mwiko

(Masayo 15:10-20)

14Maabaho Yesu kalutanga kaidi ulung'husesa lwa wanhu na kalulongela, “Nhegelezeni mose na muvimanye. 15Habule chinhu chochimwingila munhu kulawa kunze chichidaha kumtenda yambule mwiko. Mbali chiya chochilawa mgati mwa munhu niicho chichidaha kumtenda yambule mwiko.” 16Munhu yahawa na magutwi nayahulike.

17Viyalulekile ulung'husesa lwa wanhu, kengila mnyumba, wanahina wake wamulongela yawafambulile simwe diya. 18Yesu kawalongela, “Vino mweye iviya mwabule hakili? Hamuvimanyile bule? Habule chinhu chochimwingila munhu kulawa kunze chochimtenda yambule mwiko. 19Kwaviya hachingila muumoyo mbali chokwingila mmunda, maabaho cholawa kunze ya lukuli.” Viyalongile ivo, Yesu kazitogola ndiya zose kudigwa.

20Kagendelela kulonga, “Chiya chochilawa muumoyo wa munhu, icho chimtenda munhu yambule mwiko. 21Kwaviya muumoyo wa munhu molawa magesa yehile na ugoni na ubavi na kukoma na kuigona na wihi 22na ugoni na uvwizi na uziya na kulola vinhu chiwihi na maligo na magoda na ubozi. 23Vino vose vihile volawa mgati muumoyo wa munhu, navo niivo mwambula mwiko munhu.”

Uhuwilo wa mwanamke

(Masayo 15:21-28)

24Maabaho Yesu kasegela, baho kahita mwiisi yili habehi na dibulu da Tilo. Uko kengila mnyumba na halondile munhu yoyose yavimanye kuwa kahaja, mbali hadahile bule kuifisa. 25Mwanamke imwe yoyakalile na mwana mndele yeli na chinyamkela kahulika mbuli za Yesu. Ivo bahobaho kamuhitila na kaibwanha muna yamagulu yake. 26Mwanamke iyo kakala Muyunani, yalekigwe mudibululu da Silofoinike uko Siliya. Kampula Yesu yamulave mndele wake chinyamkela. 27Yesu kamulongela, “Waleke wana teng'hu weguta. Kwaviya havinogile bule kusola ndiya ya wana na kuzasila zimbwa.”

28Mwanamke ija kedika, “Mndewa, mbali hata zimbwa zozikalile hasi ha imeza zoja ndiya za wana zozisigale!”

29Yesu kamulongela mwanamke ija, “Kwa ivo vowidike, hita ukaye, na kwizamfika chinyamkela kamulawa mndele wako!”

30Ivo kahita ukaye kumwake, kamfika mwanage katambalala mudikomwa, chinyamkela kakala kamulawa.

Yesu kamuhonya munhu yoyakalile chinziwi bubu

31Maabaho Yesu kasegela isi ya Tilo na kahita mudilamba da Galilaya kufosela Sidoni na mwiisi ya Dekapoli. 32Wanhu wamwenga wamgalila munhu yoyakalile chinziwi na yeli na ludanha, wamulamba Yesu yamwikile makono munhu iyo. 33Ivo Yesu kamsola munhu iyo hamgwazo helibule wanhu. Kaguma vidole vake muna yamagutwi ya munhu iyo. Maabaho katema yamate na kumdalisa lulimi. 34Maabaho Yesu kalola kuulanga, kabweleza umuhe na kumulongelela munhu iyo, “Efata!” Fambulo jake, “Vuguka!”

35Bahobaho munhu iyo kandusa kuhulika na ludanha lwa lulimi lwake lulegela, kandusa kulonga goya. 36Maabaho Yesu kawagomesa kumulongela munhu yoyose mbuli ino. Mbali vayagendelele kuwagomesa, niivo vawagendelele kuipwililisa mbuli iyo. 37Wanhu wazanywa ng'hani, walonga, “Katenda yose vinogile. Kawatenda vinziwi wahulike na mabubu walonge!”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index