Search form

Maliki 8

Yesu kawegutiza wanhu kufosa magana malongo mane

(Masayo 15:32-39)

1Siku dimwe lung'husesa lumwenga lukulu lwa wanhu luiting'hana kaidi. Wanhu viwakalile wabule ndiya, Yesu kawatanga wanahina wake na kuwalongela, 2“Nowaonela ubazi wanhu wano, ichimu wakala na niye siku nhatu, na sambi wabule ndiya. 3Na niye nahawalaga wahite ukaye kumwawo wahawa na nzala, wezasinduka mwiinzila, kwaviya wamwenga wawo walawa kutali.”

4Wanahina wake wamuuza, “Hano chamwiichuwala, izapatika kulihi ndiya ya kuwegutiza wanhu wano wose?”

5Yesu kawauza, “Munayo magate mengahi?”

Wamwidika, “Chinayo saba.”

6Yesu kawalongela wanhu wakale hasi. Kayasola yaja yamagate saba, kamwing'ha Mulungu hewela. Maabaho kayamogola yamagate yaja na kuweng'ha wanahina wake waweng'he wanhu, na wawo watenda ivo. 7Iviya wakala na visomba vidodo. Yesu kamwing'ha Mulungu hewela, kawalongela wanahina wake wawagolele wanhu iviya. 8Wanhu waja weguta. Amalabaho wanahina wadondoleza masigavu na wamemeza vigelo saba. 9Na wanhu wadile wakala wafosa magana malongo mane. Yesu kawalaga wanhu. 10Bahobaho kakwela mwiingalawa na wanahina wake, kahita mwiisi ya Dalimanuta.

Mafalisayo wolonda mauza uza kulawa kwa Mulungu

(Masayo 12:38-42, 16:1-4)

11Mafalisayo wamwenga weza kwa Yesu, wandusa kuibishila na Yesu. Wakala wolonda kumgeza, ivo wamulonda yatende chilaguso cha mauzauza kulawa kwa Mulungu. 12Yesu kapata usungu muumoyo, kalonga, “Mbona wanhu wa ulelwa uno wolonda vilaguso? Nowalongelani kweli, habule chilaguso chonda weng'higwe.”

13Maabaho kawaleka, kakwela mwiingalawa na kukanha umwambu wa dilamba.

Lusu da Mafalisayo na da Helode

(Masayo 16:5-12)

14Wanahina wakala wazimiza kusola yamagate, wakala na gate dimwe muhala mwiingalawa. 15Yesu kawalamula, kawalongela, “Mwiilole! Muyiteganye na lusu da Mafalisayo na da Helode!”

16Wanahina wandusa kuiuzagiza wenyewo, “Kalonga vino kwaviya chabule magate.”

17Yesu kayamanya yowakalile woiuzagiza. Kawalongela, “Mbona moiuzagiza wenyewo kwaviya mwabule yamagate? Mng'hali hamnalola wala hamnavimanya? Vino mizoyo yenu ing'hali midala? 18Meso munayo mbali hamuwona? Magutwi munayo mbali hamuhulika? Wala hamukumbuka? 19Siku diya vinimogole yamagate matano na kuweng'ha wanhu magana malongo matano, vino mudondola vigelo vingahi va masigavu?”

Wamwidika, “Chimemeza vigelo longo na vidi.”

20Kawauza kaidi, “Na vinimogole yaja yamagate saba na kuweng'ha wanhu magana malongo mane, mudondola vigelo vingahi va masigavu?”

Wamwidika, “Chidondola vigelo saba.”

21Yesu kawauza, “Mung'hali hamunavimanya?”

Yesu komuhonya chipofu uko Besisaida

22Wafika mudibululu da Besisaida, wanhu wemwenga wamgalila Yesu munhu chipofu na wamulamba yandalise. 23Yesu kamwamha mkono munhu ija chipofu, kanigala kunze ya dibululu. Maabaho kamtemela mate muna yameso, kamwikila makono yake na kumuuza, “Vino kodaha kulola chinhu?”

24Munhu ija kalola kuchanyha, kalonga, “Ona! Nowona wanhu, mbali walinga mibiki yogenda.”

25Yesu kamwikila kaidi makono muna yameso. Maabaho meso yake yavuguka, nayo kawa mgima, na kawona vinhu vose funhufunhu. 26Yesu kamulagiliza chipofu yahite ukaye kumwake na kamgomesa sekeyabwele mudibululu diya.

Petili kamtogola Yesu iyo Chilisito, Mulopozi

(Masayo 16:13-20; Luka 9:18-21)

27Maabaho Yesu na wanahina wake wahita muna yamabululu ya Kaisaliya Filipi. Mwiinzila Yesu kawauza, “Nilongeleni, wanhu wolonga niye iyo yelihi?”

28Wamwidika, “Wamwenga wolonga weye ni Yohana Mbatizi, wamwenga wolonga ni Eliya na wamwenga wolonga ni imwe wa walotezi wa Mulungu.”

29Yesu kawauza, “Na mweye mwolonga niye ni yelihi?”

Petili kamwidika, “Weye ni Chilisito.”a

30Maabaho Yesu kawalamula, “Sekemumulongele munhu yoyose mbuli ino.”

Yesu kolonga mbuli ya manhesa na ifa yake

(Masayo 16:21-28; Luka 9:22-27)

31Yesu kandusa kuwafundiza wanahina wake, “Mwana wa Munhu kolondeka yagazigwe ng'hani na kulemigwa na walala, na wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo. Kezakomigwa, mbali zihafosa siku nhatu, kezazilibuka.” 32Yesu kakala kolonga mbuli iyo funhufunhu. Petili kamsola kumgwazo na kandusa kun'bwakila. 33Mbali Yesu kahinduka, kawalola wanahina wake na kumbwakila Petili, “Segela kuchisogo changu, Lufyende! Kwaviya magesa yako siyo ya Mulungu, ila ya chiunhu!”

34Maabaho Yesu kalutanga lung'husesa lwa wanhu na wanahina, kawalongela, “Munhu yoyose yolonda kunisondelela, yaileme mwenyewo, yaitwike msalaba wake yanisondelele.” 35Kwaichimu munhu yolonda kukombola ugima wake mwenyewo kezawagiza, mbali munhu yowagiza ugima wake kwa sama yangu, na kwa sama ya Mbuli Inogile, munhu iyo kezaukombola. 36Vino munhu kobweda choni kuipata isi yose mbali kowagiza ugima wake? 37Habule chinhu munhu choyodaha kulava kuupata ugima wake kaidi. 38Fana munhu yahambonela chinyala niye na mbuli zangu muna ulelwa uno wa uzinzi na uhasanyi, niye, Mwana wa Munhu nizamuwonela chinyala munhu iyo vondanize muna utunhizo wa Tati yangu, hamwe na wasenga wa kuulanga welile.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index