Search form

Masayo 10

Watumigwa longo na waidi

(Maliki 3:13-19, Luka 6:12-16)

1Yesu kawatanga wanahina wake longo na waidi na kaweng'ha udaho wa kulava vinyamkela na kuhonya mitamu yoyose na unyondenyonde wose. 2Yano ni mazina ya watumigwa longo na waidi, Saimoni Petili na ndugu yake Andeleya, Yakobo na ndugu yake Yohana, wana wa Zebedayo, 3Filipo na Batulomayo, Tomasi na Masayo, ija msola kodi, Yakobo mwana wa Alufayo, na Tadei, 4Saimoni Mkananayo mtowanila isi yake, na Yuda Isikaliyoti yoyambiduke Yesu.

Yesu kowatuma watumigwa longo na waidi

(Maliki 6:7-13; Luka 9:1-6)

5Yesu kawatuma wawo longo na waidi na kawalagiliza vino, “Sekemuhite kwa wanhu weli siyo Wayahudi, wala sekemwingile muna yamabululu ya Wasamaliya. 6Ila hiteni kwa ng'hondolo wagile wa kaye ya Isilaeli. 7Hiteni na peteni, ‘Ufalume wa kuulanga wahabehi!’ 8Wahonyeni watamu, wazilibuleni wowadanganike, wahonyeni waja weli na dikulu na walaveni vinyamkela. Mwing'higwa bule laveni bule.” 9Muna ivibindo venu va miyanza, sekemusole chinhu hebu zahabu hebu hela ya shaba. 10“Sekemusole chigelo cha mwanza wa kupulila, iviya sekemusole makoti maidi, vilatu hebu mhome. Msang'hani kolondeka yeng'higwe kulawa umo.

11“Muhengila muna dibululu jojose hebu chibululu, umo mzahileni munhu yolonda kuwahokela, na kukala na mweye umo mbaka vondamusegele hanhu baho. 12Vondamwingile muna ikaye, longeni, ‘Kaleni kwa tindiwalo.’ 13Wanhu wa ikaye iyo wahamuhokelani, tindiwalo jenu dizakala na wawo, mbali one hawamuhokeleni, tindiwalo jenu dizasigala na mweye. 14One munhu yoyose yahalema kumuhokelani hebu kumtegelezani, segeleni hanhu baho na kung'hunheni matimbwisi muna yamagulu yenu. 15Nowalongelani kweli muna Isiku ya Nhaguso bululu ijo dizapata nhaguso ng'hulu kufosa bululu da Sodoma na Gomola!”

Kwiza kwa manhesa

(Maliki 13:9-13; Luka 21:12-17)

16“Tegelezeni! Nomtumani mweye fana ng'hondolo hagati ya mbwizi. Muwe na ubala fana zoka, na wahole fana nziwa. 17Muiteganye na wanhu, kwaviya wezamgalani kuichitala na kumulanhani mibalati muna zikaye zawo za kutosela. 18Mwizagaligwa haulongozi ha watawala na wafalume kwa ichimu changu, kuwa mkalangama Mbuli Inogile na iviya kwa wanhu weli siyo Wayahudi. 19Vondamugaligwe kuna ichitala, sekemdumbe mwizahita kulonga choni hebu mwizalongaze lusita lwahafika mwizakwing'higwa cha kulonga. 20Kwaviya mbuli zondamulonge hazizakuwa zenu bule, zizalawa kwa Muhe wa Tati yenu kolonga kufosela mweye.

21“Munhu kezambiduka ndugu yake muladi yakomigwe, tata kezambiduka mwanage, na wana wezambiduka tati yawo na mami yawo, na kuwakoma. 22Wanhu wose wezamwihilani kwa ichimu cha zina jangu. Mbali yondayafunye umoyo mbaka kuuhelelo, kezakomboligwa. 23Wanhu wahamuwingani muna dibululu dimwe, kimbilileni bululu dimwenga. Nomulongelani kweli kuwa hamwizakomeleza sang'hano yenu muna yamabulu yose ya Isilaeli yang'hali Mwana wa Munhu hanakwiza.

24“Habule mwanahina yomfosa mfundiza wake, wala mtumwa yomfosa mwenevale wake. 25Muhavu mwanahina yawe fana mfundiza wake, mtumwa yawe fana mwenevale wake. Fana mkulu wa kaye yotangigwa Mwenembago, vino wanhu wokala umo hawezatangigwa mazina yehile ng'hani?

Yelihi wa kumdumba

(Luka 12:2-7)

26“Ivo sekemudumbe wanhu. Chochose chochigubikigwe, chizagubuligwa, na chochose chochifisigwe chizawoneka. 27Chochose chinimulongelani muulwiza, chilongeni muna dibung'hulo, na chochose chomuchihulike chinyele chilongeni kwa kwima mchisuwili. 28Sekemuwadumbe waja wowokoma lukuli mbali hawadaha bule kukoma muhe, ila mumdumbe Mulungu yodaha kubananga lukuli na muhe kuna ijehanamu. 29Vino sholwe waidi hawadaha kuchuuzigwa kwa sente imwe bule? Mbali habule hata imwe yolagala hasi one Tati yenu halondile. 30Mbali mweye, hata mvili zili muna yamatwi yenu zipetigwa zose. 31Ivo sekemudumbe, mweye munoga kufosa sholwe wengi!

Kumtogola na kumulema Chilisito

(Luka 12:8-9)

32“Munhu yoyose yonitogola niye haulongozi ha wanhu, na niye nizamtogola haulongozi ha Tati yangu wa kuulanga. 33Mbali munhu yoyose yondayanibele niye haulongozi ha wanhu, na niye nizambela haulongozi ha Tati yangu wa kuulanga.

Sizile kugala tindiwalo, mbali zele

(Luka 12:51-53, 14:26-27)

34“Sekemugese kuwa niza kugala tindiwalo muna isi. Mbe! Sizile kugala tindiwalo bule, mbali zele. 35Niza kuwatenda waihasanye, wabwanga na tati zawo, wandele na mami zawo, wandele na wakoi zawo wa chike, 36Msede wa munhu ni munhu yolawa muna ikaye yake.

37“Munhu yoyose yomulonda tati yake na mami yake kufosa niye, hafaya bule kuwa mwanahina wangu. Na munhu yoyose yomulonda mwanage kufosa niye, hafaya bule kuwa mwanahina wangu. 38Munhu haupapa msalaba wake na kunisondelela, hanifaya bule. 39Munhu yoyose yozahila ugima wake kezawagiza, na munhu yoyose yowagiza ugima wake kwa ichimu changu kezauwona.

Gweko

(Maliki 9:41)

40“Munhu yoyose yondayamuhokeleni mweye, konihokela niye, na munhu yoyose yandayanihokele niye, kamuhokela ija yanhumile. 41Munhu yoyose yondayamuhokele mulotezi wa Mulungu kwaviya ni mulotezi wa Mulungu, kezapata gweko da mulotezi. Munhu yoyose yandayamuhokele munhu yanogile kwaviya kanoga, kezapata gweko da munhu yanogile. 42Nomulongelani kweli, munhu yoyose yondayamwing'he nhungo ya mazi ya mbeho imwe wa iwadodo wano kwaviya ni mwanahina wangu, hezaswela kupata gweko jake.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index