Search form

Masayo 12

Mndewa wa Isiku ya Mhumulo

(Maliki 2:23-28, Luka 6:1-5)

1Siku dimwe ya Mhumulo, Yesu kakala yofosa muna imigunda ya uhemba, wanahina wake wakala na nzala, ivo wandusa kuhulula makumvi ya uhemba na waja. 2Mafalisayo viwawonile yayo, wamuuza Yesu, “Lola wanahina wako viwozumha malagilizo yetu muna Isiku ya Mhumulo.”

3Yesu kawedika, “Vino mweye hamusomile bule chiyatendile Daudi na wayage viwakalile na nzala? 4Kengila muna ikaye ya Mulungu, yeye na wayage waja magate yoyalavigwe kwa Mulungu. Ivo Daudi na wayage haifanile bule kuja, mbali yalondeka yadigwe na wakulu wa nhambiko muhala. 5Hebu mweye hamusomile bule muna Yamalagilizo ya Musa kuwa chila Isiku ya Mhumulo wakulu wa nhambiko muna Ikaye ya Mulungu woibananga Isiku ya Mhumulo? Vino wabananga? 6Nowalongela kuwa hano hana mkulu kufosa Kaye ya Mulungu. 7Kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga, ‘Niye nolonda ubazi, silonda nhosa bule.’ One muvimanyile fambulo da mbuli zino sigambe muwataguse wanhu welibule uhasanyi, 8kwaviya Mwana wa Munhu niiyo Mndewa wa Isiku ya Mhumulo.”

Munhu yeli na mkono uholole

(Maliki 3:1-6; Luka 6:6-11)

9Yesu kasegela hanhu haja na kahita kuna ikaye ya kutosela, 10uko kukala na munhu yaholole umkono. Wanhu wamwenga wakalile haja wowalondile kumgeza Yesu muladi yabanange, ivo wamuuza, “Vino vinoga kumuhonya munhu muna Isiku ya Mhumulo.”

11Yesu kawedika, mweye vimuli hano yelihi ng'hondolo wake yahagwa muna dikombo muna isiku ya Mhumulo na hezamulava kunze bule? 12Vimuwona mweye vino ng'hondolo kofaya kufosa munhu? Kwaviya vinoga kusang'hana yanogile muna Isiku ya Mhumulo. 13Maabaho kamulongela munhu ija, “Golosa mkono wako.” Nayo kagolosa mkono wake, na uhona fana viya mkono wake we kaidi. 14Mafalisayo wasegela na wahita kutenda mipango ya kumkoma Yesu.

Msang'hani yoyasaguligwe na Mulungu

15Yesu viyavimanyile chiya chiwakalile wopanga, kasegela hanhu haja, na lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela. Kawahonya wose wakalile watamu, 16na kawalongela sekewawalongele wanhu wamwenga mbuli zake. 17Katenda ivo muladi chiya chiyalongile Mulungu kufosela mulotezi wake Isaya chitimiye,

18“Ino ni msang'hani wangu, yonimsagule,

yonimulonda, na ninogeligwa nayo.

Nizakwika Muhe wangu mchanyha yake,

na kezagong'onda kwa haki muna zisi zose chila chinogile na chihile haulongozi wa Mulungu.

19Hezadeta wala hezaguta ng'hondo bule,

iviya dizi jake hadihulikika bule muna zinzila.

20Balati dikanhigwe hezadikenha, wala utambi ufuka mosi hezauzima bule, mbaka vondayatende nhaguso yoilondeka itawale,

21na wanhu wose wezamulolela yeye.”

Yesu na Mwenembago

(Maliki 3:20-30; Luka 11:14-23)

22Maabaho wanhu wamwenga wamgalila Yesu munhu yoyakalile chipofu na hadaha kulonga kwaviya kakala na chinyamkela, Yesu kamuhonya, ivo kadaha kulonga na kuwona. 23Wanhu wose wazanywa na chiya chiyatendile Yesu, wauza, “Ino kodaha kuwa mwana wa Daudi?”

24Mbali Mafalisayo viwahulike ivo, wedika, “Kalava vinyamkela kwaviya Mwenembago kamwing'ha ludabwa lwa kulava.”

25Yesu kavimanya chiwakalile wogesa, ivo kawalongela, “Ufalume wowose wowiigola wenyewo vibumbila vibumbila voviitowa venyewo kwa venyewo hawizadaha ng'hani bule. Na bululu jojose hebu lukolo lolose yoiigola yenyewo kwa yenyewo muna ivibumbila bumbila voviitowa venyewo kwa venyewo, vizakugwa. 26One Lufyende komulava Lufyende, iyo koitowa mwenyewo. Lelo ufalume wake wizakwimaze? 27Mweye molonga kuwa niye nolava vinyamkela kwa udaho wa Mwenembago, wanenu nowalava vinyamkela kwa udaho wa yelihi? Muvimanye wawo ni wawo wondawawataguse mweye. 28Mbali one nolava vinyamkela kwa udaho wa Muhe wa Mulungu, kuvimanya Ufalume wa Mulungu uwafikila.

29“Yodahika vilihi munhu kwingila mgati mwa kaye ya munhu imwenga yeli na ludabwa hamala baho kusola vinhu vake, na sekeyanduse kumfunga munhu iyo yeli na ludabwa?

30“Munhu yoyose ija yeli kumgwazo na niye, iyo konilema. Iviya munhu yoyose hazola na niye, munhu iyo kopwililisa. 31Kwaviya niye nowalongela vino, uhasanyi wawo na maligo yawo yose kwa Mulungu, wezalekeliligwa, mbali yoyomuliga Muhe Yelile hezalekeleligwa. 32Munhu wowose ija yondayamulige Mwana wa Munhu, kezalekeleligwa, na munhu yoyose yondayamulige Muhe Yelile, iyo hezalekeleligwa bule, sambi hebu hamwande.

Biki na matunda yake

(Luka 6:43-45)

33“Kupata matunda yanogile lazima uwe na mbiki unogile, na one uhawa na mbiki wihile kwizapata matunda yehile. Mbiki womanyika kwa matunda yake yokwima. 34Mweye ulelwa wa zoka! Vino mudahaze kulonga yanogile na mweye mwiha? Kwaviya munhu yoyose kolonga chiya chimemile muna umoyo wake. 35Munhu yanogile kolava vinhu vinogile muna ingama yake, na munhu yehile kolava vinhu vihile muna ingama yake.

36“Ivo muvimanye nowalongela, mbuli yoyose ija hainogile, yondailongigwe na wanhu, muna isiku ya nhaguso wezalondeka kwidika kwa mbuli iyo ihile ilongigwe. 37Kwa mbuli zako kwizatogoligwa kuwa weye kwabule ihile, kwa mbuli zako kwizatagusigwa.”

Wanhu wolonda chilaguso

(Maliki 8:11-12; Luka 11:29-32)

38Maabaho wafundiza Malagilizo wamwenga na Mafalisayo wamulongela, “Mfundiza! Cholonda utende mauzauza.”

39Yesu kawedika, “Welesi wa siku zino!” Wihile na wazinzi wolonda chilaguso? Bule! Mbali wezakwing'higwa chilaguso cha mulotezi wa Mulungu Yona. 40Fana Yona viyakalile munda mwa somba mkulu siku nhatu imisi na ichilo, ivo Mwana wa Munhu niivo vondayakale siku nhatu imisi na ichilo muna umoyo wa isi. 41Muna isiku ya nhaguso wanhu wa Ninawi wezawazugumizani mweye, kwaviya wasamha uhasanyi wawo viwamuhulike Yona kopetela. Nowalongela hano hana mkulu kumfosa Yona. 42Siku iyo ya nhaguso, nyang'ongwe kulawa Sheba kezakwima na kuwatagusa wanhu wa welesi uno, kwaviya kalawa isi ya kutali na keza kutegeleza mafundizo yeli na ubala ya mfalume Solomoni. Nowalongela kweli, hano kuna mkulu kumfosa Solomoni!

Kubwela kwa chinyamkela

(Luka 11:24-26)

43“Chinyamkela yahamulawa munhu, kozunguluka kulonda hanhu hanyalile helibule mazi muladi yahumule, na one hapatile, 44kolonga mwenyewo, ‘Nizabwela ukaye yangu kunilawile.’ Ivo kezahita na kezafika kaye yabule chinhu, ifyagiligwa na ihambigwa. 45Maabaho kasegela na kuwasola vinyamkela wamwenga saba wehile ng'hani kumfosa yeye kwa ivo wose wokwiza kumwingila munhu ija na kukala umo. Ugima wa munhu iyo wokwiha kufosa ichanduso. Niivo vondailawilile kwa wanhu wehile wa siku zino.”

Mami yake na ndugu zake Yesu

(Maliki 3:31-35; Luka 8:19-21)

46Yesu viyakalile yang'hali kolonga na wanhu, mami yake na ndugu zake wafika. Wema kunze, wapula kulonga nayo. 47Munhu imwe kamulongela Yesu, mami yako na ndugu zako wauko kunze wema na wolonda kulonga na weye. 48Yesu kamwidika, “Mami yangu yelihi? Ndugu zangu walihi?” 49Maabaho kawagolosela mkono wanahina wake na kalonga, “Wano wawo mami yangu na wawo ndugu zangu! 50Munhu yoyose yondayasang'hane yaja Tati yangu wa kuulanga yoyomulonda yayasang'hane, iyo niiyo sekulu wangu, lumbu jangu na mami yangu.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index