Search form

Masayo 14

Ifa ya Yohana Mbatizi

(Maliki 6:14-29, Luka 9:7-9)

1Lusita ulo mtawala Helode kahulika nhogolwa za Yesu. Ivo kawalongela wasang'hani wake, “Ino niiyo Yohana Mbatizi kazilibuka, leka maana ludabwa wake wosang'hana sang'hano mgati yake.” 2Kawalongela watumigwa wake, “Ino niiyo Yohana Mbatizi kazilibuka, lekamana kana ludabwa lwa kusang'hana mauzauza.”

3Kwaviya Helode niiyo yalagilize Yohana yagwiligwe, yafungigwe minyololo na yekigwe muna ichifungo, katenda ivo kwa ichimu cha Helodiya muke wa sekulu wake yotangigwa Filipo. 4Kwaviya Yohana viyamulongelaga Helode, “Havinogile bule weye kumsola Helodiya.” 5Helode kakala kalonda kumkoma Yohana mbali chimpotwile Helode kutenda ivo kawadumba wanhu, kwaviya wanhu kumwao wamtoma kuwa Yohana ni mulotezi wa Mulungu.

6Viifikile siku ya kukumbuka kuvumbuka kwa Helode, Mndele wa Helodiya kavina hana iwanhu na Helode kanogelwa ng'hani, 7mbaka keka chilagano kuwa, “Noilaha kumwing'ha chochose chondayanpule!”

8Kuno Helodiya kokong'hiligwa na mami yake, kalonga, “Nig'he sambi ditwi da Yohana Mbatizi muna ichano.”

9Mbali Mfalume kengilwa na chinyala ng'hani, mbali kwa ichimu cha kwiilaha na kwa ichimu cha waja iwageni wowakalile haja hana didugila, kalagiliza yeng'higwe. 10Ivo kamtuma munhu muna ichifungo na kumkanha iditwi Yohana. 11Ditwi da Yohana digaligwa muna ichano na wamwing'ha imwanage wa ichike, nayo kamgalila mami yake. 12Wanahina wa Yohana weza na wausola umtufi wa Yohana na wahita kuuwanda. Maabaho wahita kumulongela Yesu yayo yalawilile.

Yesu koweng'ha ndiya wanhu wengi

(Maliki 6:30-44; Luka 9:10-17; Yohana 6:1-14)

13Yesu viyahulike mbuli za Yohana, kasegela uko kwa ngalawa na kahita hanhu haholile na halibule wanhu, wanhu viwahulike wamsondelela kuno wogenda kwa magulu kulawa muna yamabululu yawo. 14Yesu viyahumuluke muna ingalawa kalola na kawona lung'husesa lukulu lwa wanhu, kawawonela ubazi na kawahonya waja wakalile watamu.

15Viifikile ichigulogulo, wanahina wake wamuhitila na wamulongela, “Zuwa dihonga, na hanhu hano hachili ni chiwala muhala, walage wanhu wahite kuna yamabululu wakagule ndiya.” 16Yesu kawedika, “Wano wabule ulazima wa kuhita, mbali mweye wenyewo weng'heni ndiya.”

17Wamwidika, “Hano hochili chinayo magate matano muhala na somba waidi.”

18Yesu Kalonga, “Nigalileni niye hano.” 19Yesu kawalongela wanhu wakale hasi hana yamasavu, maabaho kayasola yaja yamagate matano, na somba waidi maabaho kalola kuulanga kamwing'ha hewela Mulungu. Kayamogola yamagate na kuweng'ha wanahina wake, na wanahina waweng'ha wanhu. 20Wanhu wose wowakalile baho waja na weguta. Maabaho wanahina wadondola yaja yamasigavu na wamemeza vigelo longo na vidi. 21Wadile wakala walume magana malongo matano, mbali wanaake na wana hawapetigwe bule.

Yesu kogenda mchanyha ya mazi

(Maliki 6:45-52; Yohana 6:15-21)

22Maabaho Yesu kawashulutiza wanahina wakwele mwiingalawa walongole kuhita umwambu wa dilamba yeye kakala yowalaga ulung'husesa lwa wanhu. 23Nayo viyakomeleze kuwalaga, kahita mchanya mulugongo yaidumwe kutosa. Viifikile ichigulogulo, Yesu kakala baho yaidumwe. 24Mbali lusita luno ngalawa ikala ifika hana uludonho lwa dilamba, beho diitowa na mawimbi iisung'hasung'ha uko na uko.

25Ivo ikala ichilo chili behi na kukunguzuka, Yesu kawahitila wanahina kuno kogenda na magulu mchanyha ya mazi. 26Wanahina viwamuwone kogenda mchanyha ya mazi, wadumba na walonga, “Uno mzimu!” Waguta nyangi kwa kudumba.

27Lusita ulo Yesu kawalongela, “Ing'heni moyo! Ni niye. Sekemudumbe!”

28Maabaho Petili kalonga, “One wahawa weye Mndewa, nilongele nigende mmazi nize kumwako.”

29Yesu kamwidika, “Izo!” Petili kahumuluka kulawa muna ingalawa na kandusa kugenda mchanyha ya mazi komuwinza Yesu. 30Mbali viyawonile beho, kadumba na kandusa kudidimila na kalila, “Mndewa, nikombole.”

31Bahobaho Yesu kagolosa mkono wake, kamwamha, kamulongela, “Weye mwene uhuwilo ndodo, habali muna mashaka?” 32Maabaho wose waidi wakwela mwiingalawa na beho dima hupi. 33Wose wakalile muna ingalawa, wamtumbalila mavindi na walonga, “Kweli weye kwa Mwana wa Mulungu?”

Yesu kowahonya watamu uko Genesaleti

(Maliki 6:53-56)

34Viwalokile dilamba wafika isi ya Genesaleti, 35wanhu wa uko viwammanyile Yesu kauko. Wapwililisa mbuli zake muna ziisi zose zili mumgwazogwazo na iviya wamgalila wanhu wose wowakalile watamu. 36Na wamulamba yawatogolele watamu wose muhavu wadalise mhindo ya walo jake, na wose wowadalise wahona.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index