Search form

Masayo 15

Mafundizo ya wasaho

(Maliki 7:1-13)

1Maabaho Mafalisayo wamwenga na wafundiza Malagilizo wowalawile Yelusalemu wamuhitila Yesu, wamuuza, 2“Habali wanahina wako hawamha bule malagilizo ya wasaho zetu? Wahaja hawanawa bule makono yawo voilondeka!”

3Yesu kawedika, “Habali na mweye hamwamha Malagilizo ya Mulungu, mbali mosondelela vihendo venu wenyewo? 4Kwaviya Mulungu kalonga, ‘Muhulike tati yako na mami yako, na ija yomuliga tati yake hebu mami yake, kezakomigwa’. 5Mbali mweye mowafundiza wanhu hambwe munhu yahawa na chinhu choyolonda kumwing'ha tati yake hebu mami yake, maabaho kolonga, ‘Chinhu chino nimulavila Mulungu’, 6munhu ino halondeka kaidi kumtegeleza tati yake hebu mami yake. Niivo vumuibasakanya mbuli ya Mulungu kwa mafundizo ya chaumwaka ya vihendo venu. 7Mweye wadelenya! Mulotezi wa Mulungu Isaya kalotela kweli viyalongile, 8‘Wanhu wano wonitunhiza kwa milomo muhala,

mbali mizoyo yawo yakutali na niye.

9Wawo wonitosela bule,

kwaviya wofundiza malagilizo ya wanhu,

wolonga ni Malagilizo yangu!’ ”

Vinhu vovimtenda munhu yambule mwiko

(Maliki 7:14-23)

10Yesu kalutanga lung'husesa lwa wanhu kumwake, kawalongela, “Tegelezeni na muvimanye! 11Chinhu chimtenda munhu yambule mwiko siwo chiya chimwingila mmulomo, mbali chiya chilawa mmulomo wake, niicho chimtenda munhu yambule mwiko.”

12Maabaho wanahina wake wamuhitila na wamulongela, “Kovimanya kuwa Mafalisayo viwahulike mbuli iyo wengilwa na ludoko?”

13Yesu kawedika, “Chila mbiki haihandigwe na Tati yangu wa kuulanga izang'oligwa. 14Walekeni! Wawo ni walangulizi vipofu wowalanguliza vipofu. One munhu chipofu yahamulanguliza chipofu imwenga, wose wezakugwa muna dikolongo.”

15Petili kamulongela, “Chifambulile ulonzi uwo.”

16Yesu kawalongela, “Vino hata mweye iviya mung'hali hamuvimanyile bule. 17Mweye mung'hali hamuvimanyile bule! Chochose chimwingile munhu muna umulomo, chohita mmunda, hamala baho chokwasigwa kunze ya lukuli. 18Mbali viya vilawa mmulomo, volawa muna umoyo, na ivo vovimtenda munhu yambule mwiko. 19Kwaviya muumoyo wake molawa magesa yehile, kukoma na ugoni na ubavi na ukalangama wa uvwizi na maligo. 20Yayo ni yayo yomtenda munhu yambule mwiko, mbali kuja bila ya kunawa makono voilondeka hakumtenda munhu yambule mwiko.”

Uhuwilo wa mwanamke

(Maliki 7:24-30)

21Yesu kasegela hanhu haja na kahita muna isi yili habehi na Tilo na Sidoni. 22Mwanamke imwe Mkanaani yoyokala isi ija kamuhitila Yesu, kalila kwa dizi kulu, “Mwana wa Daudi! Niwonele ubazi, Mwenevale! Mndele wangu kana chinyamkela na kogaya ng'hani.”

23Maabaho Yesu hedike mbuli bule. Wanahina wake wamuhitila na wamulongela, “Muleke yahite kwaviya kochisondelela na kuno koguta nyangi kuchisogo chetu!”

24Yesu kedika, “Niye nitumigwa kwa wanhu wa Isilaeli muhala. Walinga fana ng'hondolo wagile.”

25Mwanamke iyo keza na kagwa chingubingubi hana yamagulu ya Yesu, kalonga, “Mwenevale! Nitaze.”

26Yesu kamwidika, “Havinogile bule kusola ndiya ya wana na kuwasila zimbwa.”

27Mwanamke iyo kedika, “Wona Mndewa, mbali hata zimbwa woja masigavu yolagala kulawa mwiimeza ya wenevale wawo.”

28Yesu kamwidika, “Mama, uhuwilo wako ni mkulu, ivo choulonda kwizatendeligwa.” Lusita lujaluja mndele wake kahona.

Yesu kowahonya wanhu wengi

29Yesu kasegela haja na kahita mumgwazogwazo wa dilamba da Galilaya. Na kakwela kuulugongo na kakala hasi. 30Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumuhitila na wamgalila vilema, mbetembete na vipofu na mabubu na wamwenga wengi waweka hana imigulu ya Yesu, nayo kawahonya. 31Lung'husesa luja lwa wanhu wazanywa ng'hani viwawone mabubu wolonga, mbetembete wogenda na vipofu wowona. Ivo wamtunhiza Mulungu wa Isilaeli.

Yesu koweng'ha ndiya wanhu wengi

(Maliki 8:1-10)

32Yesu kawatanga wanahina wake, kawalongela, “Nowawonela ubazi wanhu wano, vino lelo zifika siku nhatu wang'hali na niye na wabule ndiya. Silonda bule kuwalaga wahite muzimwawo bila ya kuja, sekeweze wasinduke nzila kwa nzala.”

33Wanahina wake wamuuza, “Kulihi kondachipate ndiya ya kufaya wanhu wose wano hano hana dibwilingu?”

34Yesu kawauza, “Munayo magate mengahi?”

Wamwidika, “Magate saba na somba wadodo.”

35Yesu kawalongela wanhu wakale hasi. 36Maabaho kayasola yaja yamagate saba na waja iwasomba, kamwing'ha hewela Mulungu, kayamogola, kaweng'ha wanahina wake. Wanahina nawo waweng'ha wanhu. 37Wanhu wose waja na weguta. Maabaho wanahina wayadondoleza yamasigavu na wamemeza vigelo saba. 38Wanhu wowadile wapetigwe wakala walume magana malongo mane, mbali wanaake na wana hawapetigwe bule.

39Yesu kawaleka wanhu na kakwela muna ingalawa, kahita muna ibanzi ya iisi ya Magadani.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index