Search form

Masayo 16

Wanhu wolonda vilaguso

(Maliki 8:11-13, Luka 12:54-56)

1Mafalisayo wamwenga na Masadukayo wamuhitila Yesu muladi wangeze, ivo wamulongela yawalaguse chilaguso kulawa kuulanga, kulagusa kuwa kweli Mulungu kamsagula. 2Yesu kawedika, “Zua dahaswa, molonga, ‘Diyelo kwizakuwa kunoga kwaviya ulanga uwa ndung'hu.’ 3Na imitootondo ng'hani molonga, ‘Diyelo kwizakuwa na mvula, kwaviya ulanga mdung'hu na ziza.’ Vino mweye modaha kuvimanya siku iyo vondaiwe kwa kulola kuulanga, mbali hamudaha bule kulola chilaguso cha lusita luno! 4Welesi uno wihile wa uzinzi wolonda chilaguso! Chizakwing'higwa chilaguso bule mbali chilaguso cha Yona.”

Yesu kawaleka, kasegela.

Lusu da Mafalisayo na Masadukayo

(Maliki 8:14-21)

5Wanahina viwalokile dilamba, wazimiza kusola magate. 6Yesu kawalongela, “Mwiiteganye mwiikalize na lusu da Mafalisayo na Masadukayo.”

7Wandusa kuilongela wenyewo, “Vino ino kolonga yano kwaviya hachisolile magate.”

8Yesu kavimanya chiya chowakalile wolonga, kawauza, “Habali molongelela mweye kwa mweye, kwaviya mwabule magate? Mbona muna uhuwilo ndodo! 9Vino mweye mung'hali hamunavimanya bule? Vino hamkumbuka bule viya vinimogole magate matano kwa wanhu magana malongo matano? Vino mumemeza vigelo vingahi va masigavu? 10Na iviya kwa yaja magate saba na kwa wanhu magana malongo mane, vino mumemeza vigelo vingahi va masigavu? 11Vino hamuvimanyile bule kuwa sikalile nolonga mbuli ya magate? Muiteganye na lusu da Mafalisayo na Masadukayo.”

12Maabaho wanahina wavimanya kuwa Yesu hawalongele kuiteganya na lusu da magate, mbali waiteganye na mafundizo ya Mafalisayo na Masadukayo.

Petili kotogola Yesu ni Chilisito

(Maliki 8:27-30; Luka 9:18-21)

13Yesu kahita muna isi yili habehi na Kaisaliya Filipi, kawauza wanahina wake, “Wanhu wolonga Mwana wa Munhu yelihi?”

14Wamwidika, “Wamwenga wolonga, Yohana Mbatizi na wamwenga Eliya, iviya wamwenga wolonga Yelemiya hebu imwe wa walotezi wa Mulungu.”

15Yesu kawauza, “Na mweye molongaze, mwolonga niye niiyo yelihi?”

16Saimoni Petili kamwidika, “Weye niiyo Chilisito Mkombola, Mwana wa Mulungu yeli ngima.”

17Yesu kedika, “Vinoga, Saimoni mwana wa Yohana, kwaviya yano youlongile siwo ya chiunhu, mbali yakwizila siku zose kulawa kwa Tati yangu wa kuulanga. 18Niye nokulongela, Petili, weye kwaluwe, na mchanyha ya luwe luno nizazenga kanisa jangu na hata nguvu za kuzimu hazizadaha kudihuma bule. 19Nizakwing'ha luvugulo lwa ufalume wa kuulanga. Jojose dondaufunge mwii isi dizakuwa difungigwa kuulanga, na jojose dondauvugule muna isi na kuulanga dizavuguligwa.”

20Maabaho Yesu kawazuma wanahina sekewamulongele munhu yoyose kuwa yeye kakala Chilisito Mkombola.

Yesu kolonga mbuli ya ifa na manhesa yake

(Maliki 8:31, 9:1; Luka 9:22-27)

21Kulawa chipindi icho, Yesu kandusa kuwalongela wanahina wake, “Nolondeka nihite Yelusalemu. Uko walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito na wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo wezanigaza kwa vinhu vingi. Wezanikoma, mbali siku yeketatu nizazilibuka.”

22Petili kamsola Yesu hamgwazo, kandusa kumbwakila, “Siivo bule Mndewa! Yayo hayezakulawilila weye bule!”

23Yesu kamuhindukila Petili, kamulongela, “Segela kumwangu, weye Lufyende! Weye kwa ching'waso kumwangu, kwaviya huyagesa yeli ya Mulungu bule, mbali yeli ya chiunhu.”

24Lusita ulo Yesu kawalongela wanahina wake, “Munhu yoyose yolonda kwiza kumwangu, yaizume mwenyewo, yaupape msalaba wake yanisondelele. 25Kwaviya munhu yoyose yolonda kukombola ugima wake mwenyewo, kezawagiza, mbali munhu yoyose yondayawagize ugima wake kwa ichimu changu, kezaupata. 26Vino munhu kezamweda choni yahapata isi yose mbali kagiza ugima wake, hebu munhu kezalava choni kwasakanya na ugima wake? 27Kwaviya Mwana wa Munhu kezakwiza muna utunhizo wa Tati yake hamwe na wasenga wake wa kuulanga. Baho kezamuliha chila munhu kwa chiya chiyatendile. 28Nowalongela kweli, hana wanhu wowemile hano hawezadanganika mbaka vondawamuwone Mwana wa Munhu kokwiza yahawa Mfalume.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index