Search form

Masayo 17

Chihanga cha Yesu chogaluka

(Maliki 9:2-13, Luka 9:28-36)

1Vizifosile siku sita, Yesu kawasola Petili na ndugu waidi, ndugu wawo ni Yakobo na Yohana. Kawagala mchanyha kuna ulugongo waidumwe. 2Uko Yesu kagaluka haulongozi hawo, ichihanga chake chiwa fana viya zuwa na viwalo vake viwa vizelu chwee fana bung'hulo. 3Maabaho wanahina waja watatu wamuwona Musa na Eliya wolonga na Yesu. 4Petili kamulongela Yesu, “Mndewa, vinoga cheye kukala hano! One uhalonda, nizazenga vizewe vitatu hano, chimwe chako weye na chimwe cha Musa na chimwe cha Eliya.”

5Viyakalile yolonga yayo, wingu zelu diwagubika, dizi dilawa muna diwingu ijo dilonga, “Ino niiyo Mwanangu, nyachende wangu yonimulonda. Mumtegeleze yeye!”

6Wanahina viwahulike dizi ijo, wadumba ng'hani, wagwa hasi chingubingubi. 7Yesu kawezila, kawadalisa, kawalongela, “Inukeni, Sekemudumbe!” 8Ivo wenuka na wabenzula yameso yawo, mbali hawamuwonile munhu imwenga ila Yesu yaidumwe.

9Viwakalile wohumuluka kuna ulugongo, Yesu kawalagiliza, kawalongela, “Sekemumulongele munhu wowose yomuyawonile mbaka Mwana wa Munhu vondayazilibuke.”

10Maabaho wanahina wake wamuuza, “Habali wafundiza Malagilizo wolonga Eliya kolondeka yanduse kwiza?”

11Yesu kedika, “Kweli Eliya kokwandusa kwiza, nayo kezakwika goya chila chinhu. 12Mbali nowalongela, Eliya keza kamala, mbali wanhu hawammanyile bule na wamtendela viwalondile wawo. Ivo ivo wezamgaza Mwana wa Munhu.”

13Maabaho wanahina wavimanya kuwa kakala kolonga nawo mbuli za Yohana Mbatizi.

Yesu komuhonya mbwanga yeli na chinyamkela

(Maliki 9:14-29; Luka 9:37-43)

14Viyalubwelele lung'husesa lwa wanhu, munhu imwe kamuhitila Yesu, kumtumbalila mavindi haulongozi hake, 15kalonga, “Mwenevale, muwonele ubazi mbwanga wangu, kogaya ng'hani, kana chisango. Miyanza mingi kombwanha muna umoto hebu muna yamazi. 16Nimgala kwa wanahina wako, mbali hawadahile bule kumuhonya.”

17Yesu kawedika, “Mweye wanhu mwilibule uhuwilo na mwagile! Nizakala na mweye mbaka zuwaki? Nizawafunyila umoyo mbaka zuwaki? Mgaleni iyo imbwanga hano hamwangu!” 18Yesu kambwakila chinyamkela, chinyamkela kamulawa imbwanga ija, bahobaho mbwanga ija kahona.

19Maabaho wanahina wamuhitila Yesu chinyele, wamuuza, “Habali cheye hachidahile bule kumulava chinyamkela?”

20Yesu kawedika, “Kwaviya mweye muhungukilwa na uhuwilo, nowalongela kweli, one muwile na uhuwilo ndodo fana mbeyu ya mbiki wa haladali, muhadahile kutenda jojose. Hata one iwile kuulongela lugongo, ‘Segela hano uhite kuja’ nawo uhawategeleze. 21Dino hadidahika bule mbali kwa kutosa na kufunga.”

Yesu kolonga kaidi mbuli ya ifa yake

(Maliki 9:30-32; Luka 9:43-45)

22Wanahina wose viwafikile kuna umkowa wa Galilaya, Yesu kawalongela, “Mwana wa Munhu kohita kutuligwa muna yamakono ya wanhu, 23wezamkoma, mbali zihafosa siku nhatu hamwande, kezazilibuka.”

Wanahina wengilwa na usungu ng'hani.

Kuliha kodi ya Kaye ya Mulungu

24Yesu na wanahina wake viwafikile Kapelinaumu, wasola kodi ya Kaye ya Mulungu weza kwa Petili, wamuuza, “Vino mfundiza wenu koliha kodi ya Kaye ya Mulungu?”

25Petili kawedika, “Ona, koliha.”

Petili viyengile mgati, Yesu kandusa kumulongela, “Kowonaze Saimoni? Vino wafalume wa isi wosola kodi na usulu kwa wanhu welihi? Kwa wanhu wa isi yawo hebu kwa wageni?”

26Petili kamwidika, “Kwa wageni.”

Yesu kalonga, “Vinoga. Ivo wakaya hawalondeka kuliha kodi bule. 27Mbali hachilonda kuwadesa wanhu wawo bule. Ivo hita kuna dilamba ukalowe somba kwa ndwano. Somba wa mwanduso yondaunpate, muna umulomo wake kwizawona sente yoifaya kulihila kodi yangu na yako. Sola ukalihe kodi yetu.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index