Search form

Masayo 19

Chibuwa cha nyasa

(Maliki 10:1-12)

1Yesu viyakomeleze kulonga mbuli izo, kasegela isi ya Galilaya na kahita kuna zibanzi za Yudeya, umwambu wa ulwanda lwa Yolodani. 2Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela, nayo kawahonya.

3Mafalisayo wamwenga wamuhitila Yesu kwa kumgeza, walonga, “Vino muna Yamalagilizo yetu munhu kodaha kumwasa mke wake kwa mbuli yoyose?”

4Yesu kawedika, “Vino hamusomile bule Yamaandiko Yelile yoyolonga kuwa, kulawa mwanduso Mulungu kawalumba mulume na muke? 5Maabaho Mulungu kalonga, ‘Kwa ichimu chino, munhu kezamuleka tati yake na mami yake, kezailumba na mke wake, nawo waidi wezakuwa lukuli lumwe.’ 6Ivo siyo waidi kaidi, mbali lukuli lumwe. Ivochiya choyachilumbilize Mulungu, munhu sekeyachigole.”

7Mafalisayo wamuuza, “Lelo habali Musa kaching'ha Lagilizo da kumuleka muke kwa kumwing'ha chibuwa cha nyasa?”

8Yesu kawedika, “Musa kawalekelela muwase wake zenu kwa mbuli ya udala wa mizoyo yenu. Mbali kwandusila Mulungu viyalumbile isi haiwile ivo bule. 9Nowalongela, one mke wako hatendile ugoni bule, hulondeka kumwasa na kusola imwenga. One uhatenda ivo, kotenda ugoni.”

10Wanahina wake wamulongela, “One mbuli za munhu na mke wake zahawa ivo, muhavu kuleka kusola.”

11Yesu kawedika, “Siyo wose wowodaha kuhokela mbuli ino, mbali ni waja muhala wowajaliigwe na Mulungu. 12Kuna vinhu vili mbasakanyo vimtendeza mulume sekeyasole, wamwenga welekigwa ivo kulawa muna izinda za mami zawo, wamwenga watendigwa na wanhu kuwa ivo, na wamwenga hawasola kwa kuuzahila Ufalume wa kuulanga. Yoyodaha kwiihokela mbuli ino nayaihokele.”

Yesu kowatemela mate wana wadoododo

(Maliki 10:13-16; Luka 18:15-17)

13Wanhu wamgalila Yesu wana wadoododo muladi yawekile makono na yawatosele. Mbali wanahina wake wawabwakila wanhu wawagalile wana wawo. 14Yesu kalonga, “Walekeni wana wadoododo weze kumwangu, sekemuwalemese. Kwaviya Ufalume wa kuulanga ni wa wanhu fana wawo.” 15Kawekila makono, maabaho kasegela hanhu baho.

Mbwanga tajili

(Maliki 10:17-31; Luka 18:18-30)

16Munhu imwe kamuhitila Yesu na kamuuza, “Mfundiza! Nitende chinhu chilihi chinogile muladi nihokele ugima wa siku zose?”

17Yesu kamwidika, “Habali koniuza mbuli ya vinhu vinogile? Yanogile ni imwe muhala. Mbali one wahalonda kwingila muna ugima wa siku zose, yamhilila malagilizo.”

18Kamuuza, “Malagilizo yelihi?”

Yesu kamwidika, “Sekeukome, sekeuzini, sekeubawe na sekeulonge uvwizi, 19wategeleze tati yako na mami yako, na umulonde mkaya miyago fana viuilonda weye mwenyewo.”

20Mbwanga ija kamwidika, “Malagilizo yose niyamhisa. Lelo nihungukilwa na choni kaidi?”

21Yesu kamulongela, “One wahalonda uwe goya muna ichila chinhu, hita ukachuuze vinhu vose viuli navo, maabaho weng'he hela ngayengaye, na kwizakuwa na ngama kuulanga. Maabaho wize unisondelele.”

22Mbwanga ija viyahulike ivo, kahita kwa usungu kwaviya kakala tajili ng'hani.

23Maabaho Yesu kawalongela wanahina wake, “Nowalongelakweli, izakuwa vidala ng'hani kwa matajili kwingila muna Ufalume wa kuulanga. 24Kaidi nowalongelani kweli, izakuwa vibuha kwa mnyama yotangigwa ngamiya kwingila muna ichizonzo cha sanziya sembuse munhu tajili kwingila muna Ufalume wa Mulungu.”

25Wanahina viwahulike ivo, wazanywa ng'hani na wamuuza, “Lelo yelihi basi yondayakomboligwe?”

26Yesu kawalola, kawedika, “Kwa munhu haidahika bule, mbali kwa Mulungu chila chinhu chodahika.”

27Petili kedika, “Lola, cheye chileka chila chinhu na chikusondelela weye! Lelo chizapata choni?”

28Yesu kawedika, “Nowalongela kweli, muna isi ya sambi, Mwana wa Munhu vondayakale hana ichigoda cha chifalume chake, mweye womunisondelele niye iviya mwizakala muna ivigoda longo na vidi, kuyatagusa makabila longo na maidi ya Isilaeli. 29Chila munhu yoyalekile kaye hebu ndugu wa chilume hebu wa chike hebu tata hebu mama hebu wana hebu migunda kwa ichimu cha zina jangu, kezahokela miyanza gana, na kezakwing'higwa ugima wa siku zose. 30Mbali wengi weli wa mwanduso, wezakuwa wa kuuhelelo, na wengi weli wa kuuhelelo sambi, wezakuwa wa mwanduso.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index