Search form

Masayo 20

Watumigwa muna umgunda wa mizabibu

1“Ufalume wa kuulanga ulinga vino. Kukala na munhu yoyaidawile imitondo ng'hani, kahita kuzahila wasang'hana muladi yawagale muna umgunda wake. 2Nayo viyaitogolele nawo kuwaliha yombe da siku dimwe, kawagala kusang'hana kuna umgunda wake. 3Saa nhatu kahita kuna digulilo, kawafika wanhu wakala, wabule usang'hano wowose. 4Nawo iviya kawalongela, ‘Hiteni na mweye kuna umgunda wangu. Nizawaliha viilondeka.’ 5Ivo wanhu waja wahita.

“Munhu ija kalawa kaidi saa sita imisi na saa kenda, na katenda ivo ivo. 6Viikalile habehi kufika saa longo na imwe, kalawa kaidi, kawafika wanhu wamwenga wema zugaga. Kawauza, ‘Vilihi vino vimwimile hano zugaga imisi yose bila sang'hano?’ 7Wamulongela, ‘Kwaviya habule munhu yoyaching'hile sang'hano.’ Kawalongela, ‘Vinoga, lelo na mweye hiteni kuna umgunda.’

8“Vidiswile, ija mwene mgunda kamulongela imwimilizi wake, ‘Watange walimi uwalihe mayombe yawo, wahasongela waja wa uhelelo mbaka wa mwanduso.’ 9Waja wanhu wanduse kusang'hana saa longo na imwe viwezile, wahokela chila munhu yombe da siku dimwe. 10Ivo waja wanduse kusang'hana viwezile, wagesa wezahokela hela nyingi ng'hani, mbali nawo weng'higwa yombe da siku dimwe. 11Viwahokele hela zawo, wandusa kulongelela kwa ija mwene mgunda, 12walonga, ‘Cheye chisang'hana usang'hano siku yose, kai muna dizuwa, na wano wa kuuhelelo wasang'hana saa dimwe muhala. Lelo kochiliha chose sawa!’

13“Mbali mwene mgunda kawedika, ‘Tegelezeni mbwiya zangu, simbunzileni bule. Vino hachiitogolele mweye musang'hane usang'hano wa siku yose kwa maliho ya yombe da siku dimwe?’ 14Sola iyo yili yako na uhite ukaye. Nolonda kumwing'ha ino wa kuuhelelo fana vinikwing'hile weye. 15Vino havinogile bule niye kutenda chiya chili changu vonilonda niye mwenyewo? Hebu muna migongo kwaviya niye nina moyo unogile?”

16Yesu kakomelezela kwa kulonga, “Waja weli wa uhelelo wezakuwa wa mwanduso, na waja weli wa umwanduso wezakuwa wa uhelelo.”

Yesu kolonga mwanza wa katatu mbuli ya ifa yake

(Maliki 10:32-34; Luka 18:31-34)

17Yesu viyakalile yohita Yelusalemu, kawasola waja wanahina longo na waidi waidumwe, kawalongela, 18“Tegelezeni, chohita Yelusalemu. Uko Mwana wa Munhu kezatuligwa muna yamakono ya wakulu wa nhambiko na wafundiza Malagilizo, nawo wezamtagusa yadanganike. 19Maabaho wezangala kwa wanhu weli siyo Wayahudi, wawo wezamkeweza na wezamulanha mibalati na wezamuwamba mumsalaba, mbali siku deketatu hamwande kezazilibuka kuwadanganike.”

Mapulo ya mama imwe

(Maliki 10:35-45)

20Maabaho mke wa Zebedayo na wanage waidi wa chilume wamwizila Yesu. Imama iyo kumtumbalila Yesu mavindi na kalonda yatendiligwe choyolonda.

21Yesu kamuuza, “Kolonda choni?”

Imama ija kamwidika, “Nikile chilagano kuwa wano wanangu waidi wezakala ubanzi wako wa kumoso na ubanzi wako kulume muna Ufalume wako.”

22Yesu kedika, “Hamuchimanyile bule chiya chimupula. Vino modaha kumgwila nhungo yoning'wila niye?”

Wamwidika, “Chodaha.”

23Yesu kawalongela, “Kweli mwizakung'wila nhungo yangu, mbali kukala ubanzi wangu wa kumoso na ubanzi wangu wa kulume, niye nabule udaho wa kuweng'ha. Mbali wokwing'higwa waja wasasaliligwe na Tati yangu.”

24Waja wanahina longo dimwe viwahulike ivo, wawehila waja iwandugu waidi. 25Yesu kawatanga wose hamwe na kawalongela, “Muvimanya kuwa watawala wa wanhu weli siyo Wayahudi wotawala kwa nguvu, na weli na ukulu wowatumikisha. 26Mbali haizakuwa ivo bule kumwenu. Munhu yoyose yolonda yawe mkulu kumwenu, kolondeka yawe msang'hani wenu. 27One munhu yoyose yolonda kuwa wa mwanduso, kolondeka yawe mtumwa wenu, 28fana viya Mwana wa Munhu hezile kusang'haniligwa bule, mbali kusang'hanila na kulava ugima wake kwa ichimu cha kukombola wanhu wengi.”

Yesu kowahonya vipofu waidi

(Maliki 10:46-52; Luka 18:35-43)

29Yesu na wanahina wake viwakalile wolawa Yeliko, lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela. 30Wanhu waidi vipofu wakala wakalile mumgwazogwazo ya inzila. Viwahulike Yesu kofosa, wandusa kuguta, “Mndewa! Mwana wa Daudi, uchiwonele ubazi.”

31Lung'husesa luwabwakila, wawalongela wanyamale. Mbali wawo waiyoha kulandula yamadizi, “Mndewa! Mwana wa Daudi! Uchiwonele ubazi!”

32Yesu kema na kawatanga, kawauza, “Molonda nimtendeleni choni?”

33Wamwidika, “Mndewa, cholonda kuwona!”

34Yesu kawawonela ubazi na kawadalisa meso yawo. Bahobaho wadaha kuwona, nawo wamsondelela.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index