Search form

Masayo 24

Yesu kolonga mbuli ya kusonhela kunangigwa kwa Kaye ya Mulungu

(Maliki 13:1-2, Luka 21:5-6)

1Yesu kasegela na kalawa kunze ya Kaye ya Mulungu, na viyakalile kohita, wanahina wake wamuhitila muladi wamulaguse yamazengo ya Kaye ya Mulungu. 2Yesu kawedika, “Moyawona yano yose? Nowalongela kweli, habule hata dibwe dimwe dondadisigale mchanyha ya dimwenga, chila dibwe dizalagazigwa hasi.”

Uzidilwa na manhesa

(Masayo 13:3-13; Luka 21:7-19)

3Yesu viyakalile muna ulugongo lwa mizaituni, wanahina wake wamuhitila waidumwe wamulongela, “Chilongele mbuli izo zizalawilila zuwaki na chilaguso chaki chondachilaguse kwiza kwako na uhelelo wa isi yose.”

4Yesu kawedika, “Muiteganye, munhu yoyose sekeyamvwizileni. 5Kwaviya wanhu wengi wezakwiza kwa zina jangu na wezalonga kuwa wawo ni Chilisito Mkombola, na wezawavwizila wanhu wengi. 6Na mweye mwizahulika ndwagi na luvumo lwa ndwagi, loleni sekendumbizwe, yayo yolondeka yalawilile kwaviya uhelelo ung'hali haunalawilila. 7Isi izaitowa na isi imwenga, ufalume wizaitowa na ufalume umwenga. Kwizakuwa na nzala na gudemeko da isi chila hanhu. 8Yayo yose yalinga fana mwanduso wa usungu wa kuibasula mwana.

9“Mwizagwiligwa na kutuligwa muladi mutagusigwe na mwizakomigwa. Wanhu wa zisi zose wezamwihilani kwa ichimu changu. 10Wanhu wengi wezaikwala na kuulema uhuwilo wawo, na wezainunila, na wezaibiduka wenyewo kwa wenyewo. 11Maabaho wezalawilila walotezi wa uvwizi wengi muladi wawavwizila wanhu wengi. 12Kwa ichimu cha kongezeka kwa yehile, na ulondo wa wanhu wengi wizahola. 13Mbali ija yondayafunye umoyo mbaka kuuhelelo, kezakomboligwa. 14Na Mbuli ino Inogile ya Ufalume izapetigwa muna isi yose fana ukalangama kwa zisi zose, na maabaho uhelelo wizakwiza.

Wihi wa ubananzi

(Maliki 13:14-23; Luka 21:20-24)

15“Mwizawona, ‘Wihi wa ubananzi,’ woulongigwe na mulotezi wa Mulungu Daniyeli. Dizakwima hanhu helile, ija yosoma yavimanye. 16Maabaho waja weli muna isi ya Yudeya, wakimbilila kuna ulugongo. 17Ija yeli kuna ichisuwili, sekeyahumuluke kuvisola vinhu vili muna ikaye yake. 18Munhu yeli kumgunda sekeyabwele kuchisogo kusola walo jake. 19Wezagaya china mama weli na wimo na wokong'heza muna zisiku izo. 20Toseni kwa Mulungu muladi kukimbila kwenu sekekuwe muna zisiku za chihuhwe hebu siku za Mhumulo! 21Kwaviya lusita ulo, kwizalawilila magayo makulu, na iyo hainalawilila kwandusila kulumbigwa kwa isi mbaka diyelo na haizalawilila kaidi. 22Siku izo one sigambe zihunguzigwe, habule munhu yoyose yahakomboke, mbali Mulungu kezahunguza siku izo kwa ichimu cha woyawasaguligwe na Mulungu.

23“Siku izo yoyose yondayawalongele mweye, ‘Loleni Chilisito Mkombola kahano!’ Hebu ‘kahaja!’ Sekemtogole. 24Kwaviya wezalawilila Machilisito wa uvwizi na walotezi wa uvwizi, nawo wezatenda mauzauza makulu na mawewedeko, muladi one ihadahika wadahe kuwavwizila mbaka wanhu wowasaguligwe.

25“Tegelezeni! Nomulongelani mbuli ino lung'hali lusita halunafika.

26“Hebu munhu yoyose yahakulongela, ‘Lola, ka kuna dibwilingu!’ Sekemuhite, hebu ‘Koifisa hano,’ sekemutogole. 27Kwaviya lumuli vilulawa ulawilo wa zuwa mbaka uswelo wa zuwa, ivo vondaiwe kwiza kwa Mwana wa Munhu.

28“Hohose heli na mtufi, vilele woiting'hana.

Kwiza kwa Mwana wa Munhu

(Maliki 13:24-27; Luka 21:25-28)

29“Vondauwe uzidilwa wa siku izo, zuwa dizagumigwa ziza, na mwezi hawizalava mulenge wake, na nhondo zizalagala kulawa kuulanga, na ludabwa wa kuulanga zizatingisigwa. 30Maabaho chilaguso cha Mwana wa Munhu chizawoneka kuulanga, wanhu wa makabila yose muna isi wezalila vondawamuwone Mwana wa Munhu kokwiza kulawa kuna yamawingu ya kuulanga kwa udaho na utunhizo mkulu. 31Nayo kezawatuma wasenga wa kuulanga hamwe na dizi kulu da mhalati, nayo kezawating'hana wanyachende wake kulawa chila ubanzi wa isi, kulawa uhelelo uno wa kuulanga mbaka umwenga.

Simwe da mbiki wa mtini

(Maliki 13:28-31; Luka 21:29-33)

32“Kwa mbiki wa mtini muifunze simwe, matambi yake yokwandusa kutombola na kulava mayani, muvimanye mvula yahabehi. 33Iviya na mweye vimuyawona yano yose viyotendeka, muvimanye kuwa siku zahabehi ng'hani. 34Nowalongela kweli, mbuli zino zose zizalawilila wang'hali wanhu wokala sambi hawanadanganika. 35Ulanga na isi vizafosa, mbali mbuli zangu hazizafosa bule!

Habule yamanyile saa wala siku

(Maliki 13:32-37; Luka 17:26-30, 34-36)

36“Habule munhu yamanyile siku iyo wala saa, hata wasenga wa kuulanga wala Mwana, ila Tata muhala. 37Kwiza kwa Mwana wa Munhu kwizakuwa fana yaja yoyalawilile siku za Nuhu 38Zisiku izo ing'hali hainalawilila gombo, wanhu wakala woja na kungwa, wosola na kusoligwa mbaka Nuhu viyengile mwiisafina. 39Wakala hawavimanyile chochilawilile mbaka gombo diwasola wose. Ivo niivo vondaiwe kwiza kwa Mwana wa Munhu. 40Siku izo wanhu waidi wezakuwa kumgunda, imwe kezasoligwa na imwenga kezalekigwa. 41Wanaake waidi wezakuwa wodunda ndiya, imwe kezasoligwa na imwenga kezalekigwa.

42“Ivo, kaleni meso, kwaviya hamuvimanyile siku yondayeze Mndewa wenu. 43Mbali muvimanye mbuli ino, Mwenekaye one yavimanyile lusita luyokwiza mbavi, yahakalile meso, sigambe yaileke kaye yake ibenigwe. 44Kwa ichimu icho na mweye muisasale kwaviya Mwana wa Munhu kokwiza muna isiku hamuilolele.

Msang'hani mwaminika na msang'hani heli mwaminika

(Luka 12:41-48)

45“Yelihi yeli msang'hani mwaminika mwene nzewele, mwenevale wake yamwike hachanyha ya wamwenga, yaweng'he ndiya kwa lusita lwake. 46Izakuwa vinoga kwa msang'hani ija mwenevale wake yaheza komfika katenda ivo. 47Nowalongelani kweli, mwenevale kezamwika msang'hani iyo mchanyha ya vinhu vake vose. 48Mbali msang'hani yehile kolonga mwenyewo kuwa mwenevale wake kokalama kubwela, 49Maabaho kandusa kuwatowa wasang'hani wayage na kuja na kung'wa hamwe na walevi. 50Maabaho mwenevale wa msang'hani ija kezakwiza siku hamuilolele na saa haimanyile. 51Mwenevale kezamkanha vihande, na kumwika hamwe na bumbila da wadelenya, uko kwizakuwa na ndilo na kudunda meno.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index