Search form

Masayo 27

Yesu kogaligwa kwa Pilato

(Maliki 15:1, Luka 23:1-2, Yohana 18:28-32)

1Imitootondo ng'hani wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito watenda mpango muladi wadahe kumkoma Yesu. 2Wandaza nzabi, maabaho wamsola na wangala kwa Pilato yakalile mtawala wa Loma.

Ifa ya Yuda

(Sang'hano 1:18-19)

3Yuda ija yoyambiduke Yesu, viyawone kuwa womtagusa, kawona ubazi, ivo kawabwelezela hela zawo malongo matatu wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito. 4Kalonga, “Niye nibananga kwa kumbiduka munhu yelibule uhasanyi yakomigwe.”

Wawo wamwidika, “Yayo cheye hayachisonhela manye mwenyewo.”

5Yuda kazasa zihela muna Ikaye ya Mulungu, maabaho kasegela, kahita kuikoma mwenyewo kwa luzabi.

6Wakulu wa nhambiko gogo wazisola hela izo na walonga, “Muna yamalagilizo yetu hachilondeka bule kuzika mwiingama ya nhambiko, kwaviya ni hela za damu.” 7Wazitagusa hamwe hela izo na wazisang'hanila kugulila Mgunda wa Chilongo, uwe hanhu ha kuwandila wageni. 8Lekamana mbaka diyelo mgunda uwo wotangigwa, “Mgunda wa damu.”

9Ivo mbuli za mulotezi wa Mulungu Yelemiya zitimia, “Wasola hela malongo matatu, ziwatogole kumuliha wanhu wa Isilaeli, 10na wazisang'hanila sente izo kugulila mgunda wa chilongo fana Mndewa viyanilagilize.”

Pilato komuuza Yesu

(Maliki 15:2-5; Luka 23:3-5; Yohana 18:33-38)

11Yesu kema haulongozi ha mtawala wa Loma, iyo kamuuza, “Weye iyo Mfalume wa Wayahudi?”

Yesu kamwidika, “Voulonga ivo yili.” 12Mbali wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito viwakalile womtagusa, hedike mbuli yoyose.

13Ivo Pilato kamulongela, “Vino huhulika bule mbuli zino zose zowokulonga?”

14Mbali Yesu hedike mbuli yoyose, na mkulu iyo kazanywa ng'hani.

Yesu kotagusigwa ifa

(Maliki 15:6-15; Luka 23:13-25; Yohana 18:39, 19:16)

15Chila dugila da Pasaka mkulu wa Loma komulekelela mfungwa imwe yoyalondigwe na lung'husesa. 16Siku izo kukala na mfungwa imwe yamanyike ng'hani yoyatangigwe Balaba. 17Maabaho wanhu viwaiting'hane, Pilato kawauza, “Molonda nimulekelele yelihi, Balaba hebu Yesu yotangigwa Chilisito?” 18Pilato kavimanya kuwa walangulizi wa Wayahudi wangala Yesu kumwake kwaviya wamuwonela migongo.

19Pilato viyakalile mwiichigoda cha nhaguso, mke wake kamgalila usenga, “Sekeuwe na mbuli yoyose na iyo munhu mwene unovu, kwaviya chilo chifosile nigazigwa ng'hani muzinzozi kwa ichimu chake.” 20Mbali wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wa bumbila da wahuwila wa Chilisito, wawasongeza lung'husesa, wamulonde Balaba na kumkoma Yesu. 21Mbali Pilato kaluuza lung'husesa, “Yelihi mwa wano waidi molonda nimulekeleleni?”

Wamwidika, “Balaba!”

22Pilato kawauza, “Maabaho Yesu yotangigwa Chilisito nimtende choni?”

Wamwidika, “Muwambe mumsalaba!”

23Mbali Pilato kawauza, “Katenda ilihi ihile?”

Mbali wawo waiyoha kulandula madizi yawo, “Muwambe mumsalaba!”

24Pilato viyawonile kuwa haifaya chochose ila tibwilitibwili jandusa, kasola mazi kanawa makono yake haulongozi ha lung'husesa, kalonga, “Niye nabule kwihiligwa kwa damu ya munhu ino! Ivo manye wenyewo!”

25Lung'husesa lose wedika, “Damu yake iwe mchanyha yetu na mchanyha ya wanetu!”

26Maabaho Pilato kamfungulila Balaba, kalagiliza Yesu yalanhigwe mibalati, maabaho kamulava yawambigwe mumsalaba.

Wakalizi womkeweza Yesu

(Maliki 15:16-20; Yohana 19:2-3)

27Maabaho wakalizi wa Pilato wamwingiza Yesu muna ichiheleto cha mtawala, waiting'hana chibumbila chose. 28Wamvula viwalo vake na wamuyawaza chiwalo chidung'hu. 29Wabota kombelo da miwa na wadika mchanyha ya ditwi jake na balati kuna umkono wake wa kulume, wanzeha na wamtowa mang'huwa haulongozi wake, walonga, “Ndamsa Mfalume wa Wayahudi!” 30Maabaho wamtemela mate, wasola diya dibalati na wamtowa najo muna iditwi. 31Viwakomeleze kumzeha, wadivula walo diya na wamuyawaza viwalo vake mwenyewo. Maabaho wangala yawambigwe mumsalaba.

Yesu kowambigwa mumsalaba

(Maliki 15:21-32; Luka 23:26-43; Yohana 19:17-27)

32Viwakalile wolawa, waiting'hana na munhu kulawa Chilene Saimoni, na wakalizi wamuwangiliza yausole msalaba wa Yesu. 33Wafika hanhu hatangigwe Goligota, fambulo jake “Bombwe da Ditwi”.

34Uko wamwing'ha Yesu divai itibwilizigwe na chinhu cha usungu, mbali Yesu viyalanzile kalema kung'wa.

35Wamuwamba mumsalaba na maabaho waigolela viwalo vake kwa kuvitowela mhiya. 36Viwakomeleze kutenda ivo wakala hasi kuno womkaliza. 37Hachanyha ya ditwi jake wandika vino, “Ino iyo Yesu, Mfalume wa Wayahudi.” 38Maabaho wabananzi waidi wakala wawambigwa mumsalaba hamwe na Yesu, imwe ubanzi wake wa kulume na imwenga ubanzi wake wa kumoso.

39Wanhu wakalile wofosa hanhu baho wamuliga Yesu kuno wotingisa matwi yawo kwa kunzeha, 40wolonga, “Weye mwene kuibomola Kaye ya Mulungu na kuizenga kaidi kwa siku nhatu! Ikombole mwenyewo, one uhawa Mwana wa Mulungu, humuluka mumsalaba!”

41Ivo ivo na wafundiza Malagilizo na wakulu wa nhambiko na walala walangulizi wamkeweza, walonga, 42“Kawakombola wamwenga, mbali kuikombola mwenyewo hadaha bule! Vino yeye siyo Mfalume wa Isilaeli! One yahahulumuka mumsalaba, chizamuhuwila! 43Komuhuwila Mulungu na kalonga, ‘Niye ni Mwana wa Mulungu.’ Mbali leka chilole one Mulungu komulonda!”

44Hata waja wabananzi wowakalile wawambigwa hamwe nayo wamkeweza ivo ivo.

Ifa ya Yesu

(Maliki 15:33-41; Luka 23:44-49; Yohana 19:28-30)

45Kulawa saa sita mbaka saa kenda, isi yose igubikigwa na ziza. 46Na zuwa da kenda Yesu kalandula dizi jake kalila kwa nguvu kalonga, “Heloi heloi Lama saba chitani?” Fambulo jake, “Mulungu wangu, Mulungu wangu, habali kunileka?” 47Wanhu wamwenga wemile haja wamuhulika na walonga, “Komtanga Eliya.” 48Bahobaho imwe wawo kakimbila, kasola dodoki, kadivabika muna idivai igwaduke, maabaho kadika muna ulumango na kamwing'ha Yesu yang'we. 49Mbali wamwenga walonga, “Leka chilole fana Eliya kezakwiza kumkombola!” 50Yesu viyalongile kaidi kwa dizi kulu, kadanganika.

51Bahobaho panziya da Kaye ya Mulungu ditulika vihande vidi kulawa uchanyha mbaka hasi, isi igudemeka na miluwe itulika. 52Maleme yagubuka na ng'huli za wanhu welile wowagonile zizilibuka. 53Wasegela muna yamaleme, na hamwande Yesu viyazilibuke, wengila kuna dibululu jelile, uko wanhu wengi wawawona.

54Mkulu wa wakalizi na waja wakalile hamwe nayo womkaliza Yesu, viwadiwone gudemeko da isi na mbuli zozitendeke, wadumba ng'hani, walonga, “Kweli ino kakala Mwana wa Mulungu!”

55Haja hakala na wanaake wengi wolola kwa kutali, wawo wowamsondelele Yesu kulawa mkowa wa Galilaya na kumtaza. 56Viwakalile, kakala umo Maliya Magidalena, na Maliya mami yake Yakobo na Yosefu, na mke wa Zebedayo.

Uzisi wa Yesu

(Maliki 15:42-47; Luka 23:50-56; Yohana 19:38-42)

57Viifikile ichigulogulo keza munhu tajili wa Alimasaya, zina jake Yosefu, nayo kakala mwanahina wa Yesu. 58Kahita kwa Pilato na kumpula lukuli lwa Yesu. Baho Pilato kalagiliza yeng'higwe. 59Ivo Yosefu kauhulumusa lukuli lwa Yesu na kauzingiliza muna ichikanda chizelu cha sambi, 60kawika muna dileme da sambi dodikalile hana ihanhu hake ha kuwandila doyakalile kadisongola muna uluwe, keka dibwe kulu haumulomo wa dileme, maabaho kasegela. 61Maliya Magidalena na Maliya ija wekaidi wakala habehi na dileme.

Ukalizi kudileme

62Na siku isondelele, dikala Isiku ya Mhumulo, wakulu wa nhambiko na Mafalisayo waiting'hana na Pilato, 63walonga, “Mwenevale, chokumbuka kuwa viyakalile ngima kalonga, ‘Zahafosa siku nhatu nizazilibuka.’ 64Ivo ulagilize leme jake dikalizigwe goya mbaka muna isiku ya tatu. Muladi wanahina wake sekewadahe kuhita na kuubawa lukuli lwake na kuwalongela wanhu kuwa kazilibuka. Uvwizi wa uhelelo wizaufosa uja wa mwanduso.”

65Pilato kawalongela, “Soleni wakalizi, hiteni muhakikishe kuwa leme dokalizigwa fana vomulonda.”

66Ivo wasegela wahita kudikaliza dileme kwa kwika chilaguso muna idibwe.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index