Search form

Masayo 28

Yesu kozilibuka

(Maliki 16:1-10; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10)

1Viimalile Isiku ya Mhumulo, siku ya mwanduso ya juma, vikukunguzuke, Maliya Magidalena na Maliya ija wekaidi, wahita kudilola dileme. 2Bahobaho kulawilila gudemeko kulu da isi, kwaviya msenga wa kuulanga kahulumuka kadibimbilisa dibwe diya na kadikalila. 3Na chihanga chake chikala fana lumwemwe, na mawalo yake yakala mazelu chwee! 4Wakalizi wazanywa ng'hani, wagudemeka wawa fana wanhu wadanganike.

5Msenga wa kuulanga kawalongela wanaake waja, “Sekemwanywe, kwaviya novimanya kuwa monzahila Yesu yoyawambigwe mumsalaba. 6Hano kahabule, kazilibuka fana viyalongile. Izoni muhalole hanhu hoyagonizigwe. 7Lelo hiteni himahima, na mukawalongele wanahina wake vino, ‘Yesu kazilibuka, nayo kezamulongolelani kuhita mkowa wa Galilaya, uko mwizamuwona!’ Kumbukeni viya viyamulongeleni.”

8Ivo wanaake waja wasegela kudileme himahima, kwa kudumba na deng'ho kulu, na wakimbila kuwalongela wanahina wake.

9Bahobaho Yesu kaiting'hana nawo, kawalongela, “Kaleni kwa tindiwalo.” Wamkwenhukila, wamwamha magulu yake na wamtambikila. 10Maabaho Yesu kawalongela, “Sekemudumbe. Hiteni mukawalongela ndugu zangu wahite mkowa wa Galilaya, uko wezaniwona.”

Mbuli ya wakalizi

11Wanaake vikalile wang'hali mwi inzila wohita, wakalizi wamwenga wahita kuna dibululu na kuwalongela wakulu wa nhambiko chila chinhu chilawilile. 12Wakulu wa nhambiko viwaiting'hane na walala wapanga mbuli zawo, waweng'ha sente nyingi waja iwakalizi 13na wawalongela, “Longeni kuwa ichilo vichikalile chigona nhongo wanahina wake weza na wabawa lukuli lwa Yesu.” 14One mtawala yahahulika mbuli ino, cheye chizalonga nayo, na mweye hamwizadumba bule.

15Wakalizi wazisola hela ziya watenda fana viwafunzigwe. Na mbuli iyo yenela kwa Wayahudi mbaka diyelo.

Yesu kowalawila wanahina wake

(Maliki 16:14-18; Luka 24:36-49; Yohana 20:19-23; Sang'hano 1:6-8)

16Maabaho wanahina longo na imwe wahita mkowa wa Galilaya kuna ulugongo, uko Yesu kuyawalongele wahite. 17Na viwamuwone, wamtumbalila mavindi, mbali wamwenga wakala wodumba. 18Yesu kawakwenhukila habehi na kawalongela, “Ning'higwa udaho wose kuulanga na mwi isi. 19Ivo hiteni kwa wanhu wa zisi zose mukawatende wawe wanahina wangu, na muwabatize kwa zina da Tata na Mwana na Muhe Yelile, 20na muwafundize kuyamha yose yonimulongeleni mweye. Na niye nizakuwa hamwe na mweye siku zose mbaka kuuhelelo wa isi.”

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index