Search form

Masayo 4

Yesu kogezigwa

(Maliki 1:12-13, Luka 4:1-13)

1Maabaho Muhe wa Mulungu kamulongoza Yesu mbaka kuna ichuwala muladi yagezigwe na Mwihi. 2Kafunga kuja zifika siku malongo mane, imisi na ichilo. Kuuhelelo, Yesu kawona nzala. 3Maabaho Mwihi kamwizila Yesu, kamulongela, “One weye wahawa Mwana wa Mulungu, yalongele yamabwe yano yagaluke magate.”

4Mbali Yesu kamwidika, “Yandikigwa muna Yamaandiko Yelile,

‘Munhu hadaha kuwa ngima bule kwa gate muhala,

mbali kwa chila mbuli yoilawa muna umulomo wa Mulungu.’ ”

5Maabaho Mwihi kamsola Yesu, kamgala mbaka Yelusalemu, kuna dibululu jelile na kumwika kuichisuwili cha Ikaye ya Mulungu. 6Kamulongela, “One weye ni Mwana wa Mulungu, ibwanhe hasi, kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga,

‘Mulungu kezawalagiliza wasenga wake wa kuulanga,

nawo wezakusola na makono yawo

na weye whizaikwala bule muna yamabwe.’ ”

7Yesu kamwidika, “Iviya Yamaandiko Yelile yolonga,

‘Sekeumgeze Mndewa Mulungu wako.’ ”

8Maabaho Mwihi kamsola Yesu wahita kuchanyha kuna ulugongo lutali kuna uludonho, kamulagusa falume zose muna isi na utunhizo wake wose. 9Maabaho kamulongela, “Yano yose nizakwing'ha, one muhala uhanitumbalila mavindi na kunitosela.”

10Yesu kamulongela, “Segela hano hamwangu, weye Lufyende! Kwaviya Yamaandiko Yelile yolonga, ‘Umtosele Mndewa Mulungu wako, na umsang'hanile yeye muhala!’ ”

11Maabaho Mwihi kamuleka Yesu, kasegela, na wasenga wa kuulanga wa Mndewa weza na kumsang'hanila.

Yesu kokwandusa sang'hano yake kuna mkowa wa Galilaya

(Maliki 1:14-15; Luka 4:14-15)

12Yesu viyahulike kuwa Yohana kagumigwa muna ichifungo, kasegela kahita kuna umkowa wa Galilaya 13Hakalile Nazaleti, mbali kahita kukala Kapelinaumu, isi yili mumgwazogwazo mwa lamba da Galilaya, muna isi ya Zabuloni na Nafutali. 14Chino chitendeka muladi chiya chiyalongile mulotezi wa Mulungu Isaya chiwe kweli,

15“Isi ya Zabuloni na isi ya Nafutali,

inzila ya kuhitila kuna ibahali,

kuna umwambu wa ulwanda lwa Yolodani,

Galilaya, isi ya wanhu weli siyo Wayahudi!

16Wanhu wakalile muna diziza,

wezawona bung'hulo,

waja wokala muna isi ya ziza da ifa,

bung'hulo dizawamwemwesela.”

17Kulawa lusita ulo, Yesu kandusa kuwapetela wanhu usenga wake, “Lekeni uhasanyi wenu, kwaviya Ufalume wa Kuulanga wa habehi.”

Yesu kowatanga wavula somba wane

(Maliki 1:16-20; Luka 5:1-11)

18Yesu viyakalile yogenda mumgwazogwazo mwa lamba da Galilaya, kawawona ndugu waidi wavula somba, Saimoni yotangigwa Petili na ndugu yake Andeleya. Ndugu wawo waidi wakala wovula somba kwa lwavu. 19Yesu kawalongela, “Nisondeleleni, nizawafundizani kuwavuwa wanhu.” 20Bahobaho wazileka nyavu zawo na wamsondelela.

21Viyagendelele kuulongozi chidogo, kawawona ndugu wamwenga, Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo, wose wakala mgati mwiingalawa na tati yawo Zebedayo, wozitenda goya nyavu zawo. Yesu kawatanga. 22Bahobaho waileka ingalawa na tati yawo, wamsondelela Yesu.

Yesu kofunda, kopeta Mbuli Inogile, na kohonya

(Luka 6:17-19)

23Yesu kazunguluka Galilaya yose, kafundiza muna zikaye zose za kutosela, kawapetela wanhu Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu na kuwahonya wanhu wenye mitamu mbasakanyo na wolumwa. 24Mbuli za Yesu zenela muna isi yose ya Siliya, ivo wanhu wamgalila watamu wose, wougula utamu wowose, waja wogaya, weli na vinyamkela, weli na vichala na waja waholole, nayo kawahonya. 25Lung'husesa lukulu lwa wanhu lumuwinza Yesu kulawa isi ya Galilaya, zisi za Dekapoli, Yelusalemu, Yudeya na isi yili kuumwambu wa lwanda lwa Yolodani.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index