Search form

Masayo 8

Yesu komuhonya munhu yeli na dikulu

(Maliki 1:40-45, Luka 5:12-16)

1Yesu viyahumuluke kulawa kuna ulugongo, lung'husesa lukulu lwa wanhu lumsondelela. 2Maabaho munhu imwe yakalile na dikulu kamuhitila Yesu, kumtumbalila mavindi haulongozi wake na kumulongela, “Mndewa wahalonda kodaha kunisafya.”

3Yesu kaugolosa mkono wake na kumdalisa munhu iyo. Kamulongela, “Nolonda safyika!” Bahobaho munhu ija kasafyika. 4Maabaho Yesu kamulongela, “Tegeleza! Sekeumulongele munhu yoyose, mbali uhite ukailaguse kwa mkulu wa nhambiko kulagusa kuwa kuhona. Maabaho katambike kuna Ikaye ya Mulungu fana Musa viyalagilize, na chila munhu kezavimanya kuwa kuhona.”

Yesu komuhonya msang'hani wa mkulu wa wakalizi wa isi ya Loma

(Luka 7:1-10)

5Yesu viyengile Kapelinaumu, mkulu wa wakalizi wa isi ya Loma kamwizila na kamulamba yamtaze, 6kalonga, “Mwenevale, msang'hani wangu kolumwa kagona muna dikomwa ukaye, kaholola na mtamu ng'hani.”

7Yesu kamulongela, “Nizakwiza na kumuhonya.”

8Mkulu iyo wa Loma kamwidika, “Mwenevale niye sifaya weye wingile muna ikaye yangu, mbali longa mbuli muhala na msang'hani wangu kezahona. 9Niye mweyewo ni munhu mwene udaho, na nina wakalizi hasi yangu. Nihamulongela ino, ‘Hita,’ nayo kohita, na imwenga, ‘Izo,’ nayo kokwiza. Iviya nomulongela msang'hani wangu, ‘Tenda chino,’ nayo kotenda.”

10Yesu viyahulike ivo kazanywa ng'hani na kawalongela waja wowamuwinzile, “Nowalongela kweli, sinamuwona munhu yoyose muna isi ya Isilaeli yeli na uhuwilo mkulu fana uno. 11Nowalongela kweli, wanhu wengi wezakwiza kulawa ubanzi wa ulawilo wa zuwa na ubanzi wa uswelo wa zuwa, nawo wezakala hamwe na Bulahimu, Isaka na Yakobo muna Ufalume wa kuulanga. 12Mbali waja wowolondigwa wawe muna Ufalume wa Mulungu wezakwasigwa kunze kuna ulwiza, uko wezalila na kudunda meno yawo.”. 13Maabaho Yesu kamulongela mkulu ija wa Loma, “Hita ukaye, na chiya chiuhuwila chizatendeka.”

Bahobaho msang'hani wake kahona.

Yesu kowahonya wanhu wengi

(Maliki 1:29-34; Luka 4:38-41)

14Yesu viyahitile kuna ikaye ya Petili, uko kamuwona mkoi wa chike wa Petili kagona muna dikomwa, kolumwa homa. 15Yesu kamwamha mkono wake na homa dimulawa, nayo kenuka na kandusa kumsang'hanila.

16Viifikile ichigulogulo, wanhu wamgalila Yesu wanhu wengi wowakalile na vinyamkela, Yesu kawalava vinyamkela kwa mbuli yake na kawahonya watamu wose. 17Katenda ivo muladi yaja yoyalongigwe na mulotezi wa Mulungu Isaya yatimie, “Yeye mwenyewo kasola mitamu yetu, na kachitenda chiwe wagima.”

Wowolondeka kumsondelela Yesu

(Luka 9:57-62)

18Yesu viyaluwone lung'husesa lukulu lwa wanhu wamzunguluka, kawalongela wanahina wake waloke umwambu wa dilamba. 19Maabaho mfundiza Malagilizo imwe kamuhitila Yesu na kumulongela, “Mfundiza, nizahita na weye kokose kondauhite.”

20Yesu kamwidika, “Matukwa wana mina na ndege wa kuulanga wana mvulu, mbali Mwana wa Munhu kabule hanhu ha kugoneza ditwi jake.”

21Mwanahina imwenga kamulongela Yesu, “Mndewa, teng'hu nileke nihite nikamuwande tati yangu.”

22Mbali Yesu kamwidika, “Nisondelele, waleke wowadanganike wawawande wowadanganike wawo.”

Yesu kodibwakila beho kulu

(Maliki 4:35-41; Luka 8:22-25)

23Maabaho Yesu kengila muna ingalawa na wanahina wake wamsondelela. 24Bahobaho kulawilila beho kulu mudilamba, wimbi digubika ingalawa. Mbali Yesu kakala yagonile. 25Wanahina wake wamuhitila na kumulamsa, wamulongela, “Mndewa, uchikombole chahabehi na kudanganika!”

26Yesu kawalongela, “Mweye muli na uhuwilo mdodo!” Habali mwodumba vino? Maabaho kenuka na kadibwakila dibeho ijo na mawimbi, na dilamba dikala zinziwa.

27Wanhu wose wazanywa na wauza, “Ino munhu waki? Mbaka beho na mawimbi vomuhulika!”

Yesu kowahonya wanhu waidi weli na vinyamkela

(Maliki 5:1-20; Luka 8:26-39)

28Yesu viyafikile umwambu wa dilamba, muna isi ya Wagelasi, kawating'hana wanhu waidi weli na vinyamkela wolawa kuna yamaleme. Wanhu wakala wowadumba ng'hani, na habule munhu yadahile kufosa nzila iyo. 29Bahobaho walandula madizi yawo, “Mwana wa Mulungu, kolonda kuchitenda choni? Kwiza kuchitagusa lusita lung'hali halunafika?”

30Habehi na hanhu baho hawemile hakala na nguluwe wengi wodimigwa. 31Ivo vinyamkela wamulamba Yesu, “Uhachilava, uchilekele chikawengile nguluwe waja.”

32Yesu kawalongela, “Hiteni!” Ivo wawalawa wanhu waja na wengila mwa nguluwe. Nguluwe wose wagidimila mudilamba na wadanganika muna yamazi.

33Wadimi wa zinguluwe wakimbila wahita kuna dibululu, uko wawalongela wanhu mbuli zose zoziwalawilile wanhu waja wowakalile na vinyamkela. 34Chila munhu muna dibululu ijo kahita kuiting'hana na Yesu, na viwamuwone, wamulamba yasegele muna isi yawo.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index