Search form

Masayo 9

Yesu komuhonya munhu yaholole

(Maliki 2:1-12, Luka 5:17-26)

1Yesu kengila muna ingalawa, kaloka umwambu wa dilamba na kahita kuna dibululu jake. 2Wanhu wamgalila munhu yaholole yoyatambalale muna dikomwa. Yesu viyawone uhuwilo wawo kamulongela munhu yaholole, “Mwanangu igangamize, kulekeleligwa uhasanyi wako.”

3Maabaho wafundiza Malagilizo wamwenga wailongela, “Munhu ino komuliga Mulungu!”

4Yesu kavimanya yaja yowakalile wogesa, ivo kalonga, “Habali mwogesa yehile muna imizoyo yenu? 5Vino dilihi dibuhile? Kulonga, ‘Kulekeleligwa uhasanyi wako,’ hebu kulonga, ‘Inuka uhite?’ 6Mbali muvimanye vino, Mwana wa Munhu kana udaho wa kulekelela uhasanyi muna iisi.” Maabaho kamulongela munhu yaholole, “Inuka, sola komwa jako uhite ukaye!”

7Munhu iyo kenuka na kahita ukaye. 8Lung'husesa lwa wanhu viwawonile ivo, wadumba na wamtunhiza Mulungu, yoyaweng'hile wanhu udaho uwo.

Yesu komtanga Masayo

(Maliki 2:13-17; Luka 5:27-32)

9Yesu viyasegele baho hayakalile, kahita kuulongozi, viyakalile yofosa kamuwona munhu imwe yotangigwa Masayo, kakala howolihila kodi, kamulongela, “Nisondelele,”

Masayo kenuka na kamsondelela.

10Yesu viyakalile koja ndiya ya ichilo muna ikaye ya Masayo, wasola kodi wengi weza na wahasanyi, waja hamwe nayo na wanahina wake. 11Mafalisayo wamwenga viwawonile ivo wawauza wanahina wake, “Habali mfundiza wenu koja na wanhu fana wawo?”

12Yesu viyawahulike, kawedika, “Wanhu wagima hawalonda mganga bule, mbali watamu muhala wawo wolonda mganga. 13Mbali hiteni na mkafundize fambulo da mbuli ino yolongaze, ‘Nolonda ubazi, na siwo nhambiko bule.’ Kwaviya sizile kuwatanga wanhu wanogile bule mbali niza kuwatanga wahasanyi.”

Mbuli ya kufunga

(Maliki 2:18-22; Luka 5:33-39)

14Maabaho wanahina wa Yohana Mbatizi wamuhitila Yesu na wamuuza, “Habali cheye na Mafalisayo chofunga, mbali wanahina wako hawafunga bule?”

15Yesu kawedika, “Vino yodahika wageni wowagonikigwe kuna didugila da sola kulila lusita imsola yang'hali nawo? Mbe! Haidahika bule, siku izakwiza imsola kezasegezigwa kumwawo. Baho wezafunga.

16“Wanhu hawaguma chikupo cha walo da sambi muna imikoba ya mbende ya umwaka, kwaviya ichikupo icho chizadidega diwalo da umwaka, na haja hadegeke hezakongezeka. 17Iviya wanhu ni vidala kwika divai ya sambi muna imikoba ya mbende ya umwaka, na one wahatenda ivo, imikoba izatulika, na idivai izakwitika. Mbali divai ya sambi yogumigwa muna imikoba ya sambi, na vose vizakala goya.”

Mndele yoyadanganike na mwanamke mtamu yoyadalise walo da Yesu

(Maliki 5:21-43; Luka 8:40-56)

18Yesu viyakalile yolonga yayo, mkulu imwe wa Chiyahudi kamuhitila, kumtumbalila mavindi na kumulongela, “Mndele wangu kahabehi kudanganika, mbali wize wike makono yako mchanyha yake, nayo kezahona.”

19Yesu na wanahina wake wenuka na kumsondelela.

20Mama imwe yakalile na utamu wa kulawa damu kwa miyaka longo na midi, kamsondelela Yesu hachisogo, kahita na kadalisa mhindo ya walo jake. 21Mama iyo kailongela mwenyewo, “One nihadalisa walo jake, nizahona.”

22Yesu kahinduka kamuwona mwanamke ija, kamulongela, “Ing'he moyo, uhuwilo wako ukuhonya.” Na mwanamke ija kahona kusongela lusita luja.

23Yesu viyengile mchiheleto mwa imkulu iyo. Kawawona wotowa vilongelonge na lung'husesa lwa wanhu wodunhula ndilo, 24kawalongela wanhu wakalile baho, “Segeleni hano, mndele ino hadanganike bule, kagona.” Mbali wanhu wandusa kumseka. 25Lung'husesa lwa wanhu viwalawile kunze, Yesu kengila mchiheleto chiyakalile mndele na kamwamha mkono wake, nayo kenuka. 26Mbuli izo zenela muna isi ija yose.

Yesu kowahonya vipofu waidi

27Yesu kahasegela hanhu haja, wanhu waidi vipofu wamsondelela na kuno wolandula madizi yawo, “Mwana wa Daudi uchiwonele ubazi!”

28Yesu viyengile mwikaye wanhu waidi vipofu wamsondelela, Yesu kawauza, “Vino mohuwila kuwa niye nodaha kuwahonya?”

Wamwidika, “Ona, Mwenevale!”

29Maabaho Yesu kawadalisa meso yawo na kalonga, “Ilawilile fana vimuhuwila!” 30Yameso yawo yafunguka. Yesu kawalagiliza, “Sekemumulongele munhu wowose ija mbuli zino!”

31Mbali wasegela, na wapwililisa mbuli za Yesu muna isi ija yose.

Yesu komuhonya munhu hadaha kulonga

32Wanhu waja viwakalile wohita, wanhu wamwenga wamgalila Yesu munhu yoyakalile hadaha kulonga kwaviya kakala na chinyamkela. 33Na chinyamkela viyalavigwe, munhu ija kadaha kulonga. Lung'husesa lwa wanhu wakalile baho wazanywa na walonga. “Hachinawona chinhu chochose chifanile vino muna isi ya Isilaeli!”

34Mbali Mafalisayo walonga, “Mwenembago iyo yamwing'hile Yesu udaho wa kuwinga vinyamkela.”

Yesu kowawonela ubazi wanhu

35Yesu kahita kalaula mabululu yose na vibululu. Kafundiza muna zikaye zawo za kutosela, kapeta Mbuli Inogile ya Ufalume wa Mulungu, na kuwahonya vitamu vawo vose na unyonde nyonde wawo wose. 36Yesu viyaluwonile lung'husesa lwa wanhu, kawawonela ubazi kwaviya wakala walegele na kwiimwaga, fana viya ng'hondolo welibule mdimi. 37Maabaho kawalongela wanahina wake, mavuno ni mengi mbali wagobolaji ni wadodo. 38Mpuleni Mndewa wa mavuno, yagale wasang'hana muna umgunda wake wa ndiya.

Lagano da Sambi kwa Wanhu Wose

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

More Info | Version Index