Search form

Genesis 25

Disgynyddion eraill Abraham

(1 Cronicl 1:32-33)

1Roedd Abraham wedi cymryd gwraig arall o'r enw Cetwra. 2Hi oedd mam Simran, Iocsan, Medan, Midian, Ishbac a Shwach. 3Iocsan oedd tad Sheba a Dedan. A disgynyddion Dedan oedd yr Ashwriaid, y Letwshiaid a'r Lewmiaid. 4Wedyn meibion Midian oedd Effa, Effer, Chanoch, Abida ac Eldaä. Roedd y rhain i gyd yn ddisgynyddion i Cetwra.

5Gadawodd Abraham bopeth oedd ganddo i'w fab Isaac. 6Roedd wedi anfon meibion ei bartneriaid+ eraill i ffwrdd i'r dwyrain, yn bell oddi wrth ei fab Isaac, ac wedi rhoi anrhegion iddyn nhw bryd hynny.

Abraham yn marw

7Buodd Abraham fyw i fod yn 175 oed. 8Roedd yn hen ddyn pan fuodd farw, wedi byw bywyd llawn. 9-10Cafodd ei gladdu gan ei feibion Isaac ac Ishmael yn ogof Machpela (ar y darn tir oedd i'r dwyrain o Mamre – sef y tir roedd Abraham wedi'i brynu gan Effron, un o ddisgynyddion Heth). Cafodd Abraham ei gladdu yno gyda'i wraig Sara.

11Ar ôl i Abraham farw, dyma Duw yn bendithio Isaac. Aeth i fyw wrth ymyl Beër-lachai-roi.

Disgynyddion Ishmael

(1 Cronicl 1:28-31)

12Dyma hanes teulu Ishmael, y mab gafodd Abraham gan Hagar, morwyn Eifftaidd Sara:

13Enwau meibion Ishmael, mewn trefn (o'r hynaf i'r ifancaf): Nebaioth oedd ei fab hynaf, wedyn Cedar, Adbe-el, Mifsam, 14Mishma, Dwma, Massa, 15Hadad, Tema, Ietwr, Naffish a Cedema. 16Y rhain oedd meibion Ishmael, a chafodd y pentrefi ble roedden nhw'n byw eu henwi ar eu holau. Roedd y deuddeg ohonyn nhw yn benaethiaid ar eu llwythau.

17Roedd Ishmael yn 137 oed pan fuodd farw a mynd at ei hynafiaid. 18Roedd ei ddisgynyddion yn byw yn yr ardal rhwng Hafila a Shwr, sy'n ffinio â'r Aifft, i gyfeiriad Ashŵr. Roedd Ishmael yn tynnu'n groes i'w deulu ei hun.

Geni Jacob ac Esau

19Dyma hanes teulu Isaac, mab Abraham:

Abraham oedd tad Isaac. 20Roedd Isaac yn 40 oed pan briododd Rebeca (sef merch Bethwel yr Aramead o Padan-aram, a chwaer Laban yr Aramead). 21Roedd Rebeca'n methu cael plant, felly dyma Isaac yn gweddïo ar yr ARGLWYDD drosti, a dyma hi'n beichiogi. 22Roedd hi'n disgwyl gefeilliaid, ond roedden nhw'n gwthio ac yn taro ei gilydd yn ei chroth. “Pam mae hyn yn digwydd i mi?”+ gofynnodd. Aeth i ofyn i'r ARGLWYDD. 23A dyma ddwedodd yr ARGLWYDD wrthi:

“Bydd dwy wlad yn dod o'r bechgyn yn dy groth.

Dau grŵp o bobl fydd yn erbyn ei gilydd.

Bydd un yn gryfach na'r llall,

a bydd y mab hynaf yn was i'r ifancaf.”

24Dyma'r amser yn dod i'r gefeilliaid gael eu geni. 25Daeth y cyntaf allan o'r groth yn gochlyd i gyd ac yn flewog fel dilledyn, felly dyma nhw'n ei alw yn Esau.+ 26Wedyn daeth y llall, yn cydio'n dynn yn sawdl Esau, felly dyma nhw'n ei alw yn Jacob.+ Roedd Isaac yn 60 oed pan gawson nhw eu geni.

27Pan oedd y bechgyn wedi tyfu, roedd Esau yn heliwr gwych, wrth ei fodd yn mynd allan i'r wlad. Ond roedd Jacob yn fachgen tawel, yn hoffi aros gartref. 28Esau oedd ffefryn Isaac, am ei fod yn mwynhau bwyta'r anifeiliaid roedd wedi'u hela. Ond Jacob oedd ffefryn Rebeca.

Esau'n gwerthu ei hawliau fel y mab hynaf

29Un tro pan oedd Jacob yn coginio cawl, dyma Esau yn dod i mewn wedi blino'n lân ar ôl bod allan yn hela. 30“Dw i bron marw eisiau bwyd,” meddai. “Ga i beth o'r cawl coch yna i'w fwyta gen ti?” (Dyna sut y daeth i gael ei alw yn Edom.+ ) 31“Cei os gwnei di werthu dy hawliau fel y mab hynaf i mi,” meddai Jacob. 32Atebodd Esau, “Fydd hawliau'r mab hynaf yn werth dim byd i mi os gwna i farw!” 33“Rhaid i ti addo i mi ar lw,” meddai Jacob. Felly dyma Esau yn addo ar lw, ac yn gwerthu hawliau'r mab hynaf i Jacob; 34a rhoddodd Jacob fara a chawl ffacbys i Esau. Ar ôl iddo fwyta ac yfed, cododd Esau ar ei draed a gadael. Roedd yn dangos ei fod yn malio dim am ei hawliau fel y mab hynaf.

beibl.net 2015

© Gobaith i Gymru 2015

More Info | Version Index